Slovník

Anglicko-slovenský účtovný a ekonomický slovník len pre Vás!

Pripravujeme krajšiu a prehľadnejšiu verziu slovnika avšak v prípade záujmu môžete použiť klávesovú skratku ctrl + f a nájsť si čo potrebujete. Ďakujeme za porozumenie.

ANGLICKO / SLOVENSKÝ EKONOMICKÝ SLOVNÍK abatement daňová úľava / daňová zľava / úľava /
abide by the laws dodržiavať zákony
abolish the death penalty zrušiť trest smrti
abolish the import surcharge zrušiť dovoznú prirážku
abort fee poplatok za odstúpenie (od zmluvy)
abroad on business na služobnej ceste / zahraničí
ABS asset‐backed securitization
absence due to illness absencia zo zdravotných dôvodov
absolution oslobodenie od záväzkov
abuse of authority / abuse of office / misuse of authority / misbehavior in office zneužitie úradnej moci / zneužitie právomoci verejného činiteľa
ACCA Association of Certified Chartered Accountants
accelerated depreciation zrýchlené odpisovanie / progresívne odpisovanie / akcelerované acceleration predčasné vypovedanie (úveru) accept / bill of exchange avalovať zmenku accept no liability for damage, if any nepreberať žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu acceptance aval (zmenky) acceptance commission zmenková provízia acceptance credit zmenkový úver / avalový úver acceptor avalista (zmenky) / ručiteľ na zmenke accident insurance / insurance against accidents úrazové poistenie / poistenie proti nehodám accidental death and dismemberment insurance úrazové poistenie pre prípad smrti alebo straty končatiny / úrazové poistenie pre prípady trvalých následkov úrazu / pre prípad smrti následkom úrazu according to the provisions of Section 12 podľa ustanovení odseku 12 account balance zostatok na účte / stav na účte / účtovný zostatok / účtovný stav account balancing / squaring the accounts vyrovnávanie účtov account blockage zablokovanie účtu / blokovanie účtu account breakdown skladba účtu account cancellation / cancellation of an account zrušenie účtu account class účtovná trieda account for / účtovať (niečo) account for 12% of predstavovať 12% / (niečoho) / podieľať sa 12% na (niečom) account for depreciation účtovať odpisy account group / group of accounts účtová skupina account hierarchy hierarchia účtov account holder majiteľ účtu account maintained with / bank / account kept with / bank účet vedený v banke account maintenance / account keeping vedenie účtu account manager / relationship manager manažér pre vzťahy account movements reconciliation / account movements listing inventarizácia účtu / výpis pohybov na účte account name / account style názov účtu account number / account No. / A/C / A/C No. číslo účtu account of journey správa zo služobnej cesty account statement / statement of account výpis / účtu accountancy general department / accounts general department hlavná učtáreň / hlavné účtovné oddelenie accounting department / accounts department učtáreň / účtovné oddelenie accounting entity účtovná jednotka / účtovný subjekt accounting entry / book entry / accounting record entry / unit of account účtovný zápis / účtovná položka / účtovný predpis accounting estimate účtovný odhad accounting for účtovanie (niečoho) / zaúčtovanie (niečoho) accounting for reserves účtovanie rezerv / zaúčtovanie rezerv accounting item / book item účtovná položka Accounting Law zákon / účtovníctve accounting loss / book loss účtovná strata accounting method spôsob účtovania / účtovná metóda accounting methodology metodika účtovania / účtovná metodika accounting period účtovné obdobie accounting policies účtovné zásady accounting principles účtovné princípy accounting procedures účtovné postupy Accounting Procedures for Businesses / Accounting Procedures for Businessmen Účtovné postupy pre podnikateľov accounting profit / accounting income / book profit / book income účtovný zisk accounting records / accounting books / books of account / account books / books účtovná evidencia / účtovné knihy / účtovné záznamy / účtovníctvo accounting regulations účtovné predpisy accounting reporting účtovné výkazníctvo accounting standard účtovná norma Accounting Standards Board / ASB Rada pre účtovné normy accounting system účtovný systém / účtovníctvo accounting transaction / accounting event účtovný prípad / účtovná operácia accounting transaction date deň uskutočnenia účtovného prípadu / deň uskutočnenia účtovnej operácie accounting treatment / accounting method / method of accounting spôsob účtovania / účtovná metóda / metóda účtovania / účtovanie accounting treatment of / method of accounting for spôsob účtovania (niečoho) / metóda účtovania (niečoho) accounts assistant účtovný referent / účtovník accounts control vedenie účtov / riadenie účtov accounts manager riaditeľ pre účtovníctvo accounts payable / bills payable / payables záväzky accounts receivable / bills receivable / receivables pohľadávky accounts receivable and payable zúčtovacie vzťahy / pohľadávkové / záväzkové účty accounts receivable collection period inkasné obdobie pohľadávok account‐to‐account payment see / direct payment accretion of / discount / accretion kumulácia diskontu / kumulovaný diskont accrual accounting and cash‐flow accounting účtovanie na základe časového rozlíšenia / účtovanie na základe peňažných tokov accruals časové rozlíšenie accruals and deferrals / temporary accounts of assets and liabilities účty časového rozlíšenia / časové rozlíšenie / časové rozlíšenie aktív / pasív / prechodné účty aktív / pasív accruals concept / accruals basis princíp časového rozlíšenia / princíp časovej / vecnej súvislosti accrue kumulovať sa / napočítavať sa / nabaľovať sa / nabiehať / narastať accrued expenses / accrued expense / accruals / accrued charge / accrued liability výdavky budúcich období / náklady budúcich období / časovo rozlíšené výdavky / časovo rozlíšené náklady / prechodné náklady / prechodné účty pasív / prírastky accrued interest / interest accruals kumulované úroky / napočítané úroky / úroky na prechodných účtoch accrued revenues / accrued revenue / accrued income príjmy budúcich období / časovo rozlíšené výnosy / prechodné účty aktív accumulated amortization oprávky / nehmotnému majetku / akumulované odpisy nehmotného majetku accumulated depreciation oprávky / základným prostriedkom / oprávky základných prostriedkov / akumulované odpisy hmotného majetku accumulated losses from previous years neuhradená strata / minulých rokov / akumulovaná strata / minulých rokov acknowledge one's liability uznať (svoj) záväzok / uznať (svoju) zodpovednosť acknowledge receipt of / letter / acknowledge / letter potvrdiť prijatie listu acknowledgment of debt uznanie dlhu acquire / controlling interest in / company nadobudnúť kontrolný podiel / spoločnosti acquire / right nadobudnúť právo acquirer nadobúdateľ / akvizitér acquisition akvizícia / nadobudnutie / obstaranie acquisition cost obstarávacia cena / obstarávacie náklady acquisition of material obstaranie materiálu / obstarávanie materiálu acquisition oncost / acquisition by‐costs / costs directly attributable to the acquisition / direct costs relating to the acquisition náklady obstarania / náklady spojené / obstaraním / náklady súvisiace / obstaraním acquisition protocol protokol / obstaraní majetku / obstarávací protokol acquisition search predakvizičný prieskum acquisition target akvizičný objekt / objekt akvizície acquit sb of charges zbaviť obvinení (niekoho) act as plniť funkciu (niekoho) / pôsobiť ako (niekto) act as / foreign exchange authority plniť funkciu devízového orgánu act as lawyer for vystupovať ako právny poradca (niekoho) / plniť funkciu právneho poradcu (niekoho) / fungovať ako právny poradca (niekoho) Act of God čin Boha / vyššia moc act on behalf of sb in / act for sb in vystupovať / zastúpení (niekoho) pri (niečom) / vystupovať / mene (niekoho) pri (niečom) / zastupovať záujmy (niekoho) pri (niečom) / zastupovať (niekoho) pri (niečom) / konať / zastúpení (niekoho) pri (niečom) / konať / mene (niekoho) pri (niečom) / pracovať pre (niekoho) na (niečom) act on one's own account and at one's own risk konať na vlastný účet / na vlastné riziko act on the account and at the risk of konať na účet / riziko (nie‐koho) act within the law / act within legal limits konať / medziach zákona acting Vice President poverený viceprezident / úradujúci viceprezident actual costs skutočné náklady actual data / actuals skutočné údaje / dosiahnutá skutočnosť actuary poistný matematik / poistný technik / aktuár ad hoc committee operatívny výbor / ad hoc výbor / účelový výbor addendum to an agreement/contract see / amendment to an agreement/kontrakt - zmluva additional billing / complementary billing / extra billing dofakturácia / dodatočná fakturácia additional guarantor dodatočný ručiteľ additional insurance see / supplementary insurance additional paid‐in capital dodatočné splatené imanie / dodatočný splatený kapitál additional pension insurance see / supplementary pension insurance additional provisions dodatočné opravné položky additional tax return dodatočné daňové priznanie additional taxation / additional taxation liability dodanenie / dodatočné zdanenie / dodatočná daňová povinnosť / dorubenie daní additions and disposals prírastky / úbytky additions to legal reserves / transfers to legal reserves / creation of legal reserves tvorba zákonných rezerv additions to provisions / transfers to provisions / provisioning / making of provisions / creation of provisions tvorba opravných položiek additions to reserves / transfers to reserves / creation of reserves / reserving tvorba rezerv / tvorenie rezerv adjourn / lawsuit for lack of evidence odročiť súdne konanie pre nedostatok dôkazov adjourn the hearing odročiť pojednávanie / prerušiť pojednávanie adjudicate upon / case súdne rozhodnúť / prípade / súdne doriešiť prípad adjust wages for inflation upraviť mzdy / infláciu adjusted for inflation upravený / infláciu adjusting entries opravné údaje adjustments to oprávky / (niečomu) / opravné položky / (niečomu) adjustments to assets acquired opravná položka / nadobudnutému majetku adjustments to prepayments / adjustments to advance payments / adjustments to advances oprávky / poskytnutým preddavkom / oprávky / poskytnutým zálohám adjustments to tangible fixed assets opravná položka / hmotnému investičnému majetku administer the loan portfolio spravovať úverovú agendu / spravovať úverové portfólio administration / forced administration / forced supervision / forced management nútená správa administration order príkaz na nútenú správu / príkaz na súdny dozor / príkaz na správu konkurznej podstaty administration overhead / administration expenses / administrative overhead / administrative expenses administratívne režijné náklady / režijné prevádzkové náklady / prevádzkové režijné náklady administrative body / administrative authority správny orgán / úradná osoba administrative proceedings úradné konanie (správne konanie) administrator 1. správca (administrátor) 2. nútený správca adopt / child osvojiť si dieťa adopt / resolution prijať uznesenie ADR see / American depository receipt adultery cudzoložstvo advance pôžička (postúpenie peňazí) / preddavok (napr. na mzdu) advance billing / pro forma billing predfakturácia advance funding tvorba rezervných fondov advance payment / advance / prepayment preddavok / záloha / predplatba / platba vopred advance payments made see / prepayments made advance payments received see / prepayments received advancement sporenie pre prípad smrti advertisement revenue / ad revenue príjmy / reklamy / príjmy / inzerátov advertising reklama (reklamná činnosť) advertising agency / ad agency / advertiser reklamná agentúra advertising campaign / ad campaign reklamná kampaň advertising contract zmluva / reklame advertising expenses / advertising costs náklady na reklamu / reklamné náklady advertising space reklamná plocha advice note / advice avízo advise sb of one's renewal instructions oznámiť (niekomu) prolongačné pokyny 'Adviser' shall mean pod pojmom "poradca" rozumieme advising bank avizačná banka / avizujúca banka advisory board poradňa advisory center poradenské stredisko advisory committee / consultative committee poradný výbor advisory firm poradenská firma advisory partner poradný partner advisory services / advisory poradenstvo / poradenské služby affidavit / sworn statement čestné prehlásenie / miestoprísažné vyhlásenie affidavit of support čestné vyhlásenie / sponzorstve affiliate afilácia / filiálka afoul of the constitution / against the constitution / rozpory / ústavou after expenses po zohľadnení výdavkov after provisions po zohľadnení opravných položiek after‐tax profit see / income after tax against the law / rozpory so zákonom age structure of receivables veková štruktúra pohľadávok agency sprostredkovateľstvo / sprostredkovateľňa / zastupovanie / zastúpenie / agentúra / expozitúra / vedenie agendy / správa agendy agency agreement sprostredkovateľská zmluva / zmluva / zastúpení agency broker see / commission broker agency fee 1. sprostredkovateľský poplatok / sprostredkovateľská provízia 2. poplatok za vedenie agendy / poplatok za správu agendy agency services sprostredkovateľské služby / zastupovacie služby agent sprostredkovateľ / zástupca / agent aggravated assault útok na osobu / priťažujúcimi okolnosťami aggravated larceny krádež / priťažujúcimi okolnosťami aggravating circumstance priťažujúca okolnosť aggrieved party / injured party / wronged party poškodená strana / poškodený agree to amend Article 12 dohodnúť sa na úprave článku 12 agreement in four counterparts / agreement in four prints dohoda / štyroch rovnopisoch / dohoda / štyroch výtlačkoch agreement on assigning receivables / agreement on the assignment of receivables zmluva / postúpení pohľadávok agreement on cooperation see / cooperation agreement agreement sign‐off date deň podpisu zmluvy ahead of schedule v predstihu (oproti harmonogramu) AICPA see / American Institute of Certified Public Accountants alienate property / alienate assets previesť majetok (na inú osobu) all prices are inclusive of VAT všetky ceny su uvedené vrátane DPH alleged to have committed / thought to have committed / supposed to have committed / claimed to have committed údajne spáchať (niečo) all‐in cost / all‐in costs celkové náklady allot overheads / apportion overheads priraďovať réžie / rozdeľovať režijné náklady allotment of shares prideľovanie akcií allotted capital stock / Br / allotted share capital pridelené základné imanie allow / discount to / allow sb / discount poskytnúť zľavu (niekomu) / poskytovať zľavu (niekomu) allow an option to lapse nechať opciu prepadnúť allow for zohľadňovať (niečo) / zohľadniť (niečo) / zakalkulovať (niečo) / počítať / (niečím) / pamätať na (niečo) allow for inflation zohľadňovať infláciu / zohľadniť infláciu allow sb / discount see / allow / discount to allow st as / deduction for tax purposes / allow st as tax deductible see / recognize st for tax purposes allowance odpočet / dávka / prídavok / rezerva allowance for losses rezerva na straty allowed as / deduction for tax purposes / recognized as / deduction for tax purposed uznaný ako daňovo odpočítateľná položka all‐time low or high doposiaľ najnižšia alebo najvyššia hodnota ALM see / asset and liability management amalgamate companies zlúčiť spoločnosti / zlučovať spoločnosti amalgamation zlúčenie ambassador designate poverený veľvyslanec / zastupujúci veľvyslanec amended billing / amended invoicing / re‐billing / re‐invoicing opravná fakturácia / refakturácia amended invoice opravná faktúra / refaktúra amended law / amendment to / law novela zákona / novelizácia zákona / nové znenie zákona amended tax return / corrected tax return opravné daňové priznanie amendment to an agreement/contract / addendum to an agreement/contract dodatok zmluvy / dodatok / zmluve / doplnok zmluvy / doplnok / zmluve American Bar Association / ABA Americká advokátska komora American depository receipt / ADR americký vkladový list / ame‐rický vkladový certifikát American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations / AFL‐CIO Americká federácia práce / zjazd priemyselných organizácií American Institute of Certified Public Accountants / AICPA Americký inštitút autorizovaných účtovných znalcov amortization umorovanie / amortizácia / odpisovanie nehmotného majetku / odpisy nehmotného majetku amortization schedule / repayment schedule splátkový kalendár / splátkový harmonogram / splátkový plán amortize debt umorovať dlh / amortizovať dlh / postupne splácať dlh amortizing loan umorovací úver / amortizujúci úver amount due / balance due / outstanding amount / outstanding balance dlžná čiastka / splatná čiastka / nezaplatená čiastka amount set aside out of income / amount appropriated out of income čiastka vyčlenená zo zisku amounts payable / sum payable výška záväzkov amounts receivable / sum receivable výška pohľadávok amounts released from depreciation / amounts released from write‐offs čiastky vyňaté / odpisovania / čiastky vyňaté / odpisov annex / addendum príloha / dodatok announce / tender for / invite tenders for vypísať výberové konanie na (niečo) / vyhlásiť výberové konanie na (niečo) annual account statement ročné vyúčtovanie annual accounts výročné výkazy annual balance sheet koncoročná súvaha annual earnings ročný príjem annual financial statements riadna účtovná uzávierka / koncoročná účtovná uzávierka / riadne účtovné výkazy / koncoročné účtovné výkazy Annual Meeting / Annual Stockholders' Meeting / Br / Annual General Meeting / Br / AGM riadne valné zhromaždenie / výročné valné zhromaždenie annual percentage rate / APR ročná percentuálna sadzba annual report výročná správa annuity anuita annul an agreement / annul / contract / rescind an agreement / rescind / contract zrušiť zmluvu annul an edict / annul / decree zrušiť vyhlášku / zrušiť výnos / zrušiť nariadenie antedate / contract / backdate / contract antidatovať zmluvu anticipated costs očakávané náklady anticipated income / budgeted income očakávané príjmy / očakávaný zisk anticipated revenues / budgeted revenues očakávané výnosy / rozpočtované výnosy Antitrust Authority / Br / Anti‐Monopoly Office protimonopolný úrad / úrad na ochranu hospodárskej súťaže antitrust laws / Br / anti‐monopoly laws protimonopolný zákon apartment insurance poistenie bytu apartment mortgage hypotéka na byt appeal / decision odvolať sa proti rozhodnutiu appeal / legal decision odvolať sa proti súdnemu rozhodnutiu appeal against / judgment odvolanie sa proti rozsudku appeal to sb against odvolať sa / (niekoho) proti (niečomu) appeals court / court of appeals / appellate court odvolací súd appellate authority odvolací orgán appellate proceedings odvolacie konanie append new documentary evidence to the appeal doplniť odvolanie / nové listinné dôkazy appendix / addendum príloha / dodatok appendix forms an integral part of the contract príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy applicable court príslušný súd applicable regulatory body príslušný kontrolný orgán / príslušný administratívny orgán applicant for asylum žiadateľ / azyl application for / police certificate / application for / file copy from the Criminal Records žiadosť / výpis / registra trestov application for asylum žiadosť / azyl application for the judicial review of / decision žiadosť / súdne preskúmanie zákonnosti rozhodnutia apply for / police certificate / apply for / file copy from the Criminal Records požiadať / výpis / registra trestov apply for asylum uchádzať sa / azyl apply for registration with the Commercial Registry podať návrh na zápis do obchodného registra apply for the post of sales manager uchádzať sa / miesto obchodného riaditeľa appoint sb liquidator of / company určiť (niekoho) za likvidátora spoločnosti appraisal znalecký odhad (hodnoty) / znalecké ohodnotenie / odborný odhad appraisal report ohodnocovacia správa appraise znalecky odhadnúť (hodnotu) / znalecky ohodnotiť / odborne ohodnotiť appropriate final dividends out of profits vyčleniť zo zisku konečné dividendy appropriation vyčlenené peniaze appropriation of income / distribution of income / appropriation of profit / distribution of profit rozdelenie zisku approval must not be unreasonably withheld súhlas sa nesmie bezdôvodne odopierať / súhlas sa nesmie bezdôvodne odmietať approval will not be unreasonably withheld súhlas sa bezdôvodne neodoprie / súhlas sa bezdôvodne neodmietne approvals / attestation atesty / homologizácia / schválenie APR see / annual percentage rate arbitrage arbitráž / arbitrážny obchod / arbitrážne obchody arbitral award arbitračný výrok arbitral decision arbitračné rozhodnutie arbitral sentence arbitračný rozsudok / rozhodcovský rozsudok / pokonávací rozsudok / zmierovací rozsudok arbitral tribunal arbitračný tribunál / rozhodcovský tribunál / pokonávací tribunál / zmierovací tribunál arbitration rozhodcovské konanie / zmierovacie konanie / pokonávka pred rozhodcom / arbitráž / rozhodcovstvo / pokonávka arbitration proceedings arbitračné konanie / rozhodcovské konanie / zmierovacie konanie / pokonávacie konanie arbitrator arbiter / rozhodca / zmierovací sudca area of responsibility kompetencia / pôsobnosť / oblasť zodpovednosti arm's length transaction transakcia na komerčnej báze / transakcia na princípe nezávislosti / transakcia na princípe nezávislých partnerov / transakcia nezávislých partnerov / transakcie na báze nezávislých strán arrears / payment arrears / back dues / back payment / back pay nedoplatok / nedoplatky arrest warrant zatýkací rozkaz / príkaz na zatknutie / zatykač articled clerk through to partner čakateľ na funkciu partnera articles of association see / corporate bylaws articles of incorporation / founder's deed / Br / memorandum of association / Br / founding deed zakladateľská zmluva / zakladateľská listina / zakladacia zmluva / zakladacia listina / zriaďovacia zmluva / zriaďovacia listina articles of partnership / Br / deed of partnership spoločenská zmluva / zmluva / združení as amended / as amended and supplemented / znení neskorších predpisov / v platnom znení / v znení zmien / doplnkov / v znení neskorších zmien / doplnkov / v znení neskorších úprav as amended by Edict 12/1990 Coll. / as amended by Decree 12/1990 Coll. v znení vyhlášky 12/1990 Zb. as of, and for the year ended, December 31, 1999 / Br / as at, and for the year ended, 31 December 1999 za rok končiaci sa 31. decembra 1999, resp. / tomuto dátumu as per contract podľa zmluvy as per mailing list / Br / see distribution list / Br / see distribution podľa rozdeľovníka as set out in Appendix 2 ako sa uvádza / prílohe 2 ASB see / Accounting Standards Board asking price / asked price / Br / offer price / Br / offer navrhovaná predajná cena / cena požadovaná predávajúcim assassin atentátnik assassinate spáchať atentát na (niekoho) assassination attempt pokus / atentát assess back duty dorubiť daň assess sb for tax vymerať (niekomu) daň / vyrubiť (niekomu) daň assess the tax vymerať daň / vyrubiť daň assessor odhadca asset account pohľadávkový účet / účet aktív asset and liability management / ALM riadenie aktív / pasív asset deficiency záporné vlastné imanie asset management riadenie aktív / správa aktív asset valuation ocenenie majetku / ocenenie aktív asset‐backed securitization / ABS výmena aktív za úver so založením majetku asset‐based management riadenie na základe aktív asset‐driven majetkovo motivovaný assets aktíva / majetkové položky assets acquired against payment odplatne nadobudnutý majetok assets capitalization / capitalization aktivácia majetku / zaradenie majetku do používania assets held in reserve zakonzervované aktíva assets ledger register majetku assets pledged / assets charged založený majetok / založené aktíva assets under construction nedokončené investície / nedokončená investičná výstavba / investičný majetok vo výstavbe assets‐based transactions / assets transactions / assets‐based operations / assets operations obchody / aktívami / aktívne obchody assign / bill of exchange to postúpiť zmenku na (niekoho) / postúpiť zmenku (niekomu) assign / bill receivable to / assign / receivable to postúpiť pohľadávku na (niekoho) / postúpiť pohľadávku (niekomu) assign / rating to udeliť rating (niekomu) assign / receivable postúpiť pohľadávku assign / responsibility to preniesť zodpovednosť na (niekoho) assign costs to inventories prideľovať náklady zásobám assign for / assignee for pridelenec pre (niečo) / povereník pre (niečo) assign responsibilities and authorities určiť zodpovednosť / právomoci / prideliť zodpovednosť / právomoci assignee postupník (zmenky) / zmenkový postupník / nadobúdateľ (zmenky) / zmenkový nadobúdateľ assignment postúpenie (pohľadávky, zmenky) / zadanie (projektu) assignor postupca (zmenky) / postupiteľ (zmenky) / zmenkový postupca / zmenkový postupiteľ assistant attorney / attorney assistant / attorney's trainee advokátsky koncipient associate / associated undertaking / associated company pridružený podnik / pridružená spoločnosť / podnik / podstatným vplyvom / dcérska spoločnosť / podstatným vplyvom associated company pridružená spoločnosť association združenie / asociácia / družstvo association agreement zmluva / združení / asociačná zmluva Association of Certified Chartered Accountants / ACCA Asociácia autorizovaných účtovných znalcov assume / bill payable from / assume / payable from prevziať záväzok od (niekoho) / prebrať záväzok od (niekoho) assume an obligation / assume / liability prevziať na seba záväzok / prevziať na seba povinnosť assume debt prevziať dlh / prebrať dlh assume responsibility for / assume liability for preberať zodpovednosť za (niekoho/niečo) / prebrať zodpovednosť za (niekoho/niečo) assumption of debt prevzatie dlhu / prebratie dlhu assumption of liabilities / transfer of payables prebratie záväzkov / preberanie záväzkov / prevod pasív assurance / whole life insurance poistenie pre prípad úmrtia / poistenie pre prípad smrti asylum seeker azylant at / discount so zľavou at arm's length na základe princípu nezávislosti / podľa princípu nezávislosti / tzv. na dĺžku ramena at auction na dražbe at book value / účtovnej hodnote at CEO level na úrovni generálnych riaditeľov at close of business / at close of trading po ukončení obchodného dňa at cost za skutočné náklady / vo výške skutočných nákladov / na úrovni skutočných nákladov / vo výške skutočne vynaložených ná‐kladov at issue / in question inkriminovaný at no extra charge bez špeciálneho príplatku at one's own risk na vlastné riziko at par za nominál at pawn / zálohu / založený at the AGM na výročnom valnom zhromaždení / na riadnom valnom zhromaždení at the EGM na mimoriadnom valnom zhromaždení at the instigation of / stockholder na podnet akcionára attempted misuse of funds pokus / zneužitie finančných prostriedkov attempted murder pokus / vraždu attempted rape pokus / znásilnenie attention of / attention do rúk (niekoho) attorney / Br / barrister advokát / právny zástupca / obhajca / právnik / attorney assistant see / assistant attorney Attorney General / AG generálny prokurátor Attorney General's Office / AGO generálna prokuratúra Attorney's Office prokuratúra attorney's trainee see / assistant attorney attract interest see / bear interest attract investors / lure in investors prilákať investorov / získať investorov auction / auction sale / vendue dražba / aukcia / aukčný predaj auction fee dražobná cena auction hall dražobná sieň auction house dražobná firma auctioneer dražobník / dražiteľ / licitátor / aukcionár audit approach prístup / auditu / audítorský prístup audit exercise vykonanie auditu / výkon auditu / audítorské práce audit fee / auditors' remuneration audítorská odmena audit firm audítorská firma audit firm license number číslo koncesie audítorskej firmy audit opinion / Br / auditors' opinion audítorský výrok / revízna správa / vyjadrenie audítora audit opinion on financial statements / Br / auditors' opinion on financial statements audítorský výrok / účtovnej uzávierke / revízna správa / účtovným výkazom audit program / audit plan audítorský plán / plán auditu audit report / Br / auditors' report audítorská správa / správa audítora audit report on financial statements / Br / auditors' report on financial statements audítorská správa / účtovnej uzávierke / audítorská správa / účtovným výkazom audit trails audítorské stopy / revízne záznamy účtov audit wrap‐up rekapitulácia auditu / sumarizácia auditu / zhrnutie auditu audited annual financial statements auditovaná účtovná uzávierka auditor license number číslo koncesie audítora / číslo dektrétu audítora auditors' report see / audit report augment / guarantee navýšiť záruku authentic official copy úradne overená kópia authenticate / document overiť doklad authenticate / signature overiť podpis authority to act for splnomocnenie na zastupovanie (niekoho) authorized account user disponent účtu authorized capital stock / authorized stock / Br / authorized share capital / Br / nominal share capital / Br / registered capital schválené základné imanie / zapísané základné imanie authorized person oprávnená osoba / oprávnený authorized representative / authorized signatory zástupca spoločnosti / štatutárny zástupca / štatutárny orgán authorized securities depositary stredisko cenných papierov authorized share capital see / authorized capital stock authorized stock see / authorized capital stock automatic cash payments bezhotovostný platobný styk automatic teller machine / automated teller machine / ATM / cash dispenser / cash point / cash point machine bankomat / peňažný automat automatic vending machine / vending machine predajný automat auxiliary account pomocný účet auxiliary assets vedľajšie aktíva / pomocné aktíva available cash flow disponibilné peňažné toky available to provide services as requested by the client pripravený poskytovať služby podľa požiadaviek klienta average down rozložiť náklady / znížiť jednotkové náklady award / mandate to / award sb / mandate udeliť mandát (niekomu) awareness letter see / letter of awareness away on business služobne vzdialený B/E see / bill of exchange B/L see / bill of lading back / bill of exchange see / endorse / bill of exchange back dues see / arrears back duty / duty arrears / back tax / tax arrears daňový nedoplatok / nedoplatok dane / daňová dorubka / dorubka dane back duty assessment / back duty assessment notice / back duty demand notice dodatočný daňový výmer / dorubenie dane / dodatočný platobný výmer back child support / child support arrears nedoplatky na výživnom back interest / interest arrears úrokový nedoplatok back office zadné kancelárie / obslužné oddelenie banky (bez pria‐meho styku so zákazníkom) back order nevybavená objednávka / spätná objednávka back out of / contract / withdraw from / contract odstúpiť od zmluvy back payment / back pay see / arrears back rent / rent arrears nedoplatok na nájomnom back tax see / back duty backlog of orders nahromadené objednávky / záľaha nevybavených objednávok backup credit záložný úver / záložná úverová linka back‐value the funds antivalutovať finančné prostriedky backwardation Br : požičovné / cenných papierov bad debt / uncollectible debt / uncollectible / irrecoverable receivable nedobytná pohľadávka / nevymožiteľná pohľadávka / neinkasovateľná pohľadávka bailiff súdny zriadenec bailout finančná záchrana balance 1. zostatok / stav / saldo / vyváženosť 2. bilancia / bilančná suma / bilančný stav balance due / outstanding balance dlžný zostatok / nezaplatený zostatok balance mismatch nezhodný stav / nezhodujúci sa zostatok balance of payments platobná bilancia Balance Sheet / Statement of Financial Position súvaha / bilancia balance sheet amount / balance sheet value / balance sheet total / balance bilančná suma / bilančný stav balance sheet date dátum súvahy / súvahový deň balance statement / account statement vyúčtovanie (všeobecne) balance the books vykonať účtovnú uzávierku balancing figure vyrovnávacie číslo balancing the books / balancing účtovná uzávierka bancassurance predaj poisťovacích produktov bang of the gavel príklep na dražbe bang the gavel priklepnúť na dražbe banish sb from the country / banish vyhostiť (niekoho) / krajiny / vykázať (niekoho) / krajiny bank / check / Br / bank / cheque dať si vyplatiť šek / banke bank account bankový účet bank account with sort code bankové spojenie bank advance bankový úverový zdroj bank advice bankové avízo bank bill of exchange / bank bill banková zmenka bank branch pobočka banky / banková pobočka bank card dispozičná karta (k účtu) bank certificate bankové potvrdenie / bankové osvedčenie bank clerk / bank officer bankový úradník bank commissions for discounted bills of exchange bankové provízie za diskont zmeniek bank deposits vklady / bankách / viazané bankové účty bank discount bankový diskont bank divisions bankové divízie / divízie banky bank float / float fluktuačná doba / bankový sklz Bank for International Settlements / BIS Banka pre medzinárodné zúčtovanie / Banka pre medzinárodný platobný styk bank guarantee banková záruka / bankové ručenie bank charges bankové poplatky bank interest bankové úroky bank loan bankový úver bank money bankové peniaze bank money order banková peňažná poukážka / bankový príkaz na úhradu bank note / bill / Br / banknote bankovka bank rate see / discount rate bank risk management riadenie bankových rizík bank seal banková pečať bank stamp banková pečiatka / pečiatka banky bank statement bankový výpis / výpis / banky bank subbranch / bank agency expozitúra banky / banková expozitúra bank transfer bankový prevod bankbook / passbook / depositor's book / deposit book vkladná knižka bankbook account / passbook account / depositor's book account / deposit book account vkladový účet / účet vkladnej knižky bankcard banková karta banker's acceptance / banker's bill / Br / acceptance bankový aval banker's order / Br / standing order trvalý príkaz na úhradu / trvalý platobný príkaz / stály príkaz na úhradu / stály platobný príkaz / sporožíro banking bankovníctvo banking board banková rada banking group banková skupina Banking Law zákon / bankách banking license banková koncesia / povolenie na činnosť banky banking product bankový produkt banking secrecy bankové tajomstvo banking sector bankový sektor banking services bankové služby banking supervision bankový dohľad / bankový dozor banking transaction banková operácia / banková transakcia bankrupt konkurzný subjekt / subjekt / konkurze / úpadca bankrupt debtor / debtor in bankruptcy / debtor in bankruptcy proceedings dlžník / konkurze / dlžník / konkurznom konaní / zruinovaný dlžník bankruptcy konkurz / úpadok Bankruptcy and Liquidation Law / Bankruptcy and Composition Law / Law on Receivership and Composition zákon / konkurze / vyrovnaní / zákon / úpadku / vyrovnaní bankruptcy order vyhlásenie konkurzu súdom / vyhlásenie úpadku súdom bankruptcy petition / petition for bankruptcy / petition for / bankruptcy order návrh na vyhlásenie úpadku / návrh na vyhlásenie konkurzu bankruptcy proceedings konkurzné konanie / konanie / konkurzné / konanie / úpadku bankrupt's estate konkurzná podstata / majetková podstata úpadcu / likvidačný zostatok baptismal certificate krstný list Bar Association / Bar advokátska komora bar code čiarový kód bare majority nepatrná väčšina bargain for / price dohadovať cenu barter výmenný obchod / barter barter agreement zmluva / výmennom obchode / bartrová zmluva base lending rate for loans to commercial banks základná požičovná sadzba pre úvery komerčným bankám base metals základné kovy base rate základná sadzba / vychodisková sadzba base value východisková hodnota / východisková cena Basel Committee on Banking Supervision Bazilejský výbor pre bankový dohľad baseline audit východiskový audit / základný audit basic state pension základný štátny dôchodok basis point / bp / beep základný bod / východiskový bod batch production sériová výroba bear false witness krivo svedčiť bear interest / attract interest prinášať úroky bear interest at 8% / attract interest at 8% úročiť sa sadzbou / % / prinášať úroky / % bearer doručiteľ bearer bonds / bonds in bearer form / nonregistered bonds dlhopisy na doručiteľa / nezaregistrované dlhopisy / tzv. nezaknihované dlhopisy bearer check / Br / bearer cheque šek na doručiteľa bearer securities / securities in bearer form / nonregistered securities cenné papiere na doručiteľa / nezaknihované cenné papiere bearer stock / bearer shares / bearer equity / stock in bearer form / shares in bearer form / equity in bearer form akcie na doručiteľa / nezaknihované akcie beat crime / lick crime potláčať zločinnosť become due see / fall due become obsolete morálne zastarávať / morálne zastarať beginning from May / ? beginning on or after May 1 začínajúci napr. 1. mája alebo neskôr behind bars za mrežami behind schedule / sklze (oproti harmonogramu) below the poverty line pod hranicou chudoby / pod hranicou životného minima beneficial owner prospechový vlastník / krycí vlastník (pri akciách) beneficial ownership prospechové vlastníctvo / užitočné vlastníctvo beneficiary beneficient / príjemca (platby) / oprávnený beneficiary debit na ťarchu príjemcu benefit / benefits plnenie / dávka / podpora / požitok / úžitok benefits in kind / in‐kind benefits / perks naturálne požitky / naturálne plnenie / vecné plnenie benchmark komparatív / komparačný štandard / porovnavací štandard / komparačná méta / porovnávacia méta benchmark transaction komparatívna transakcia / porovnávacia transakcia / štandardná transakcia benchmarking komparácia / porovnávanie (pomocou štandar‐dov) / porovnávanie (pomocou mét) benchmarking analysis komparatívna analýza / porovnávacia analýza best professional estimate kvalifikovaný odhad best‐case and worst‐case alternatives optimistický / pesimistický variant better returns on / higher returns on vyššie zhodnotenie (niečoho) / lepšie zhodnotenie (niečoho) bid / tender offer ponuka na nákup / ponuka do obchodnej súťaže bid bond ponukový dlhopis bid down / bid down the price znížiť ponúkanú cenu bid for uchádzať sa / (niečo) bid for the role as financial adviser / tender for the role as financial adviser uchádzať sa / funkciu finančného poradcu bid price / bid see / offering price bid rate dopytová sadzba / úročenie vkladov bid up / bid up the price zvýšiť ponúkanú cenu bidder / tenderer účastník výberového konania / účastník ponukového konania / účastník obchodnej súťaže / záujemca / dražbu / dražiteľ bid‐offer spread dopytovo‐ponukové rozpätie Big Bang Veľký tresk bilateral loan dvojstranný úver / dvojstranná pôžička bill of credit pokladničná poukážka bill of exchange / B/E / bill / draft zmenka (cudzia) / trata bill of lading / B/L nákladný list / konosament bill placement fee poplatok za umiestnenie zmenky / poplatok za realizáciu zmenky bill rate see / discount rate billed at cost účtovaný / obstarávacích cenách / účtovaný / skutočnej výške billing vyúčtovanie / vyfakturovanie / fakturácia / fakturovanie billing clerk fakturant / fakturantka billing cycle fakturačný cyklus billing procedure / billing process fakturačný postup bills of exchange to be collected zmenky na inkaso / zmenky na inkasovanie bills of exchange to be paid zmenky na úhradu bills payable see / accounts payable bills receivable see / accounts receivable binding upon / binding on záväzný pre (niekoho) birth certificate rodný list birth registration No. / birth identification No. / birth certificate No. rodné číslo BIS see / Bank for International Settlements black knight čierny jazdec black marketeer šmelinár / čierny trhovník blank bill of exchange / blank bill / blank draft bianko zmenka / nevyplnená zmenka blank draft see / blank bill of exchange blank check bianko šek / nevyplnený šek blank promissory note / blank note of hand vlastná bianko zmenka / nevyplnená vlastná zmenka bloated costs see / overstated costs block balík (akcií) block the account zablokovať účet / blokovať účet blue chip modrý žetón / modrý talón board and lodging strava / ubytovanie Board of Trustees poručnícka rada / rada poručníkov / správcovská rada / rada správcov bond / note dlhopis / obligácia / úpis / poukážka bond issue vydanie dlhopisov / emisia dlhopisov / vydanie obligácií / emisia obligácií bond offering ponuka dlhopisov / ponúkanie dlhopisov / ponuka obligácií / ponúkanie obligácií bonded goods konsignovaný tovar / neodbavený tovar bonded warehouse / consignment warehouse / consignment stock konsignačný sklad bondholder držiteľ dlhopisu / majiteľ dhopisu bonds in bearer form see / bearer bonds bonds, debentures, and similar securities dlžné cenné papiere bonuses prémie (ku mzde) book entry clearance zúčtovanie účtovných položiek book of original entry / Br / book of prime entry prvotná účtovná kniha book of patterns / book of samples Vzorkovnik /vzorkovnica / kniha vzoriek book of suggestions and complaints kniha prianí / sťažností book value účtovná hodnota bookclosing účtovná uzávierka bookkeeper nižší účtovník / účtovný referent bookkeeping vedenie účtovníctva bookrunner správca knihy books of account see / accounting records boost exports podporiť vývoz boost investment zvyšovať investície boost living standards / boost standards of living zvyšovať životnú úroveň boost output / boost production zvyšovať produkciu / zvýšiť produkciu / zvyšovať výrobu / zvýšiť výrobu boost prices zvyšovať ceny / zvýšiť ceny boost profitability zvyšovať ziskovosť / zvýšiť ziskovosť borrower úverový klient / úverový dlžník / ten, ktorý si požičiava borrowing costs / costs of borrowing úverové náklady / náklady na úvery / náklady súvisiace / úvermi borrowings získané úvery / čerpané úvery bottom line celkový výsledok / rozhodujúci moment bought daybook / Br / purchase day book / Br / purchases journal kniha došlých faktúr bought deal kúpená emisia / kúpená transakcia bought ledger / Br / creditors' ledger / Br / purchases ledger saldokonto záväzkov bounce / check zamietnuť šek bourse európska burza Br / company articles stanovy spoločnosti Br / chartered certified accountant / CCA autorizovaný účtovný znalec brand značka (výrobku) brand name see / trade name branded goods / branded articles / brand‐name products značkový tovar / značkové druhy tovaru branch pobočka / odštepný závod branch network sieť pobočiek / sieť odštepných závodov branch office pobočná kancelária / filiálka Bratislava Stock Exchange Bratislavská burza cenných papierov breach / contract, duty, etc. porušiť zmluvu, povinnosť atď. breach of / contract, duty, etc. porušenie zmluvy, povinnosti atď. breach of discipline správny delikt / disciplinárny priestupok breach of duty zanedbanie povinnosti breach of the peace narušenie pokoja break / bank note (into change) rozmeniť bankovku (na drobné) break‐ even point / nulový bod / mŕtvy bod breakdown of receivables členenie pohľadávok / rozpis pohľadávok bribe úplatok / podplatenie bribery úplatkárstvo / podplácanie bridge loan / bridge financing / Br / bridging loan / Br / bridging facility preklenovací úver / medziúver brief balance sheet súvaha / skrátenom rozsahu / skrátená súvaha bring / claim against / make / claim against / bring action against / take action against podať žalobu na (niekoho) / vzniesť žalobu na (niekoho) / zažalovať (niekoho) bring / legal claim / file / lawsuit / make / legal claim / bring legal action / take legal action / take action podať súdnu žalobu / vzniesť súdnu žalobu / riešiť súdnou cestou bring / legal claim against / file / lawsuit against / make / legal claim against / bring legal action against / take legal action against podať súdnu žalobu na (niekoho) / vzniesť súdnu žalobu na (niekoho) / zažalovať (niekoho) na súde bring action against see / bring / claim against bring charges against vzniesť obvinenie proti (niekomu) bring into balance vybilancovať / vyrovnať bring legal action see / bring / legal claim bring legal action against bring sb to justice postaviť (niekoho) pred zákon / postaviť (niekoho) pred spravodlivosť British Bankers Association / BBA Združenie britských bankárov broad product range široký sortiment výrobkov broaden the product range rozšíriť výrobný sortiment / rozširovať sortiment výrobkov broken down to / itemized into / členení na (niečo) / členený na (niečo) / rozčlenený na (niečo) broker maklér / dohodca brokerage 1. maklérstvo / dohodcovstvo, 2. maklérsky poplatok / maklérske / dohodné brokerage contract maklérska zmluva / dohodcovská zmluva brokerage house / brokerage firm / brokerage maklérsky dom / maklérska firma / maklérstvo broker‐dealer burzový obchodník / obchodník na burze brought forward prenieslo sa budget account sporožíro / rozpočtový účet / účet rozpočtu budget costs plánovať náklady Budget Law zákon / rozpočte budgeted costs / budgeted expenses plánované náklady / rozpočtované náklady / kalkulované náklady budgeting tvorba rozpočtu / rozpočtovníctvo / rozpočtovanie building lot stavebný pozemok buildings, halls, and structures budovy, haly / stavby bulk cargo hromadný náklad bulk discount / bulk‐purchase discount / quantity discount objemová zľava / množstvová zľava bull finančný špekulant / finančný býk bullet loan jednorazovo splatný úver bullet repayment / bullet jednorazové splatenie Bund Bund / nemecký štátny dlhopis burglary / break‐in vlámanie / vlámačka / krádež vlámaním business activities podnikateľská činnosť / obchodné aktivity business administration podnikové riadenie / riadenie podnikov / obchodné riadenie business agency obchodná kancelária business agent / business representative obchodný zástupca business case obchodný prípad business combination kombinácia podnikov business cycle / Br / trade cycle hospodársky cyklus / podnikateľský cyklus business day / workday pracovný deň business deal konkrétny obchod / transakcia business dealings / dealings obchodné rokovanie / pracovné rokovanie / rokovanie business entity / business podnikateľský subjekt business ethics podnikateľská etika business experience obchodná prax (pracovné skúsenosti) business gazette / commercial bulletin / business bulletin obchodný vestník business channel obchodné prepojenie / obchodný kanál business impact analysis analýza vplyvu na podnikateľský subjekt business intelligence obchodné informácie business location obchodné miesto (všeobecne) business meeting pracovné rokovanie / pracovné stretnutie business name / company name obchodný názov / obchodné meno business partner obchodný spoločník / obchodný partner business practices obchodné zvyklosti business premises / commercial premises / nonhousing premises nebytové priestory business representative obchodný zástupca business results see / operating results business risk podnikateľské riziko / obchodné riziko business sense / spirit of enterprise / commercial sense / commercial spirit zmysel pre podnikanie / podnikateľský duch business trip služobná cesta / obchodná cesta business turnabout / business turnaround ozdravovanie podnikateľských subjektov / ozdravovanie podnikov business unit organizačná zložka / organizačný útvar / organizačná jednotka business valuation oceňovanie podnikateľských subjektov buy on credit kúpiť na úver / kupovať na úver buy on installment credit / buy by installments / Br / buy on hire purchase / Br / buy on HP kúpiť na splátky / kupovať na splátky buy on invoice kúpiť na faktúru / kupovať na faktúru buy‐back see / repurchase transaction buy‐back agreement see / repurchase agreement buyer credit odberateľský úver buyer's market trh kupujúceho buy‐in see / management buy‐in buying power see / purchasing power buying price / purchase price nákupná cena / kúpna cena buyout see / management buyout buy‐side advisory poradenstvo na strane kúpy / poradenstvo na strane kupujúceho by bank transfer bankovým prevodom by installments na splátky [see / installment credit] by law zo zákona by legal means právnou cestou / zákonnou cestou / právnymi prostriedkami by resolution of the Executive Board uznesením predstavenstva cadastral territory katastrálne územie cadastre kataster calculated at the relevant exchange rate on the day of the invoice vypočítaný podľa kurzu platného / deň vystavenia faktúry call / strike vyzývať na štrajk call for one's pardon žiadať / milosť / žiadať / udelenie milosti call option / call opcia na nákup / opcia na kúpu / opcia na od‐ kup / opčný nákup call to subscribe stock výzva na úpis akcií callable bond odkúpiteľný dlhopis / vypovedateľný dlhopis pred termínom called‐in capital stock / Br / called‐up share capital vyžiadané základné imanie Canadian Bar Association / CBA Kanadská advokátska komora Canadian Institute of Chartered Accountants / CICA Kanadský inštitút autorizovaných účtovných znalcov cancel an account zrušiť účet / stornovať účet cancel the debt zrušiť dlh cancellation storno / zrušenie cancellation fee stornovací poplatok / poplatok za storno canvass new orders uchádzať sa / nové objednávky / uchádzať sa / nové zákazky capacity to contract see / legal capacity capacity utilization rate / capacity utilization kapacitné využitie / vyťaženosť kapacít / miera využitia kapacít capital kapitál / imanie capital adequacy / minimum capital adequacy kapitálová primeranosť / primeranosť imania / povinné minimálne rezervy / PMR capital adequacy ratio / CAR ukazovateľ kapitálovej primeranosti / ukazovateľ primeranosti imania / ukazovateľ povinných minimálnych rezerv / ukazovateľ PMR capital adequacy return hlásenie / kapitálovej primeranosti / výkaz / kapitálovej primeranosti capital allowances investičné úľavy capital appreciation zhodnocovanie kapitálu / zhodnocovanie imania capital assets / capital goods / capital means investičné celky / investičné prostriedky / základné prostriedky / investičné statky capital at risk kapitál vystavený rizikám / imanie vystavené rizikám capital construction investičná výstavba capital construction expenditure výdavky na investičnú výstavbu capital contribution to / venture kapitálový vstup do podniku capital contributions of the partners kapitálové vklady spoločníkov capital development investičný rozvoj capital employed použité imanie / použitý kapitál / využívané imanie / využívaný kapitál capital expenditure / capital costs / capital investment / capex / investment costs / investment expenditure investičné výdavky / výrobné investície / výdavky na investičnú výstavbu / výdavky na investičný rozvoj / investičná výstavba / investičný rozvoj / rozvoj VTZ / platené investície / nákup investícií capital expenditure loan / loan for capital expenditure investičný úver / úver na investičnú výstavbu capital expenditure program / capital investment program investičný program / program investičného rozvoja / program RVTZ capital expenditure project investičná akcia / investičný zámer capital funding kapitálové financovanie / finančný kapitál capital gain kapitálový výnos capital gains tax daň / kapitálového výnosu / daň / kapitálového zisku / daň / výnosu kapitálového vkladu capital gearing kapitálová zaťaženosť capital increase / increase in capital / new capital navýšenie kapitálu / kapitálové navýšenie capital instruments kapitálové nástroje capital intensive kapitálovo náročný / náročný na kapitál capital maintenance reprodukcia základných prostriedkov / kapitálová údržba capital market kapitálový trh / investičný trh / trh dlhodobých zdrojov capital not yet paid in zostávajúci nesplatený kapitál / zatiaľ nesplatený kapitál capital raising / raising capital získavanie kapitálu capital redemption reserve rezerva na umorenie kapitálu capital reserve / capital fund kapitálová rezerva / kapitálový fond capital resources kapitálové zdroje / zdroje kapitálu capital stake in / company kapitálový podiel / spoločnosti / podiel na imaní spoločnosti capital stock / Br / share capital základné imanie / kmeňové imanie capital stock increase / capital stock gross‐up / Br / share capital increase / Br / share capital gross‐ up navýšenie základného imania / navýšenie kmeňového imania capital structure kapitálová štruktúra / štruktúra imania capital surplus / capital paid in excess of par value / Br / share premium emisné ážio capital surplus fund / Br / share premium fund fond emisného ážia / ážiový fond capital tied up in kapitál umŕtvený / (niečom) / imanie umŕtvené / (niečom) capitalization 1. kapitalizácia (premena na kapitál) 2. kapitalizácia (kapitálová vybavenosť) 3. aktivácia / zaradenie do používania capitalization expenses náklady na aktiváciu / náklady na zaradenie do používania capitalization of / receivable kapitalizácia pohľadávky capitalization protocol / protocol of capitalization / commissioning protocol / protocol of commissioning zaraďovací protokol / protokol / aktivácii / protokol / zaradení do používania / protokol / uvedení do používania / protokol / uvedení do prevádzky capitalize 1. kapitalizovať, 2. kapitalizovať (vybaviť kapitálom), 3. aktivovať / zaradiť do používania capitalize / receivable kapitalizovať pohľadávku capitalize fixed assets aktivovať investičný majetok / zaradiť investičný majetok do používania capitalize interest kapitalizovať úroky capitation daň na hlavu car tax daň / automobilu card index / card file kartotéka cardholder držiteľ karty / majiteľ karty carried down / C/D / c/d prenášané do nasledujúceho obdobia carried forward / C/F / c/f prenášané na nasledujúcu stranu carrier / shipper prepravca / dopravca carry forward / carry over previesť stratu do budúcich rokov / prevádzať stratu do budúcich rokov / preniesť stratu do budúcich rokov / prenášať stratu do budúcich rokov carry out one's responsibilities plniť si povinnosti carryback odpočítateľná položka carryover / carryforward prevod strát do budúcich rokov / strata prenášaná do budúcich rokov cartel kartel case study prípadová štúdia cash peňažné prostriedky / peniaze / hotovosť cash / bill of exchange zinkasovať zmenku / dať si preplatiť zmenku cash / check zinkasovať šek / dať si preplatiť šek cash advance výdaj peňažnej hotovosti cash advance slip / cash disbursement slip / cash slip výdavkový pokladničný doklad Cash and Bank pokladničné poukážky Cash and Investments finančný majetok cash at bank / bank accounts bankové účty / účty / bankách / vklady na účtoch / bankách / peniaze na bankových účtoch cash card karta do bankomatu cash collection / cash collections peňažné inkaso / peňažné inkasá cash consideration ponúkané peňažné plnenie cash count / count of cash on hand inventúra pokladničnej hotovosti / inventúra hotovosti / inventúra hotovosti / pokladni cash deposit vklad / hotovosti cash desk pokladňa (miesto) cash disbursements peňažné výdavky cash discount peňažná zľava cash dispenser see / automatic teller machine cash equivalents peňažné ekvivalenty cash float / petty cash float / float pokladničná hotovosť / počiatočný vklad cash flow / cash flows peňažné toky / finančné toky cash flow from financing activities peňažné toky / finančnej činnosti cash flow from investing activities peňažné toky / investičnej činnosti cash flow from operating activities peňažné toky / prevádzkovej činnosti cash flow from operations / cash flows from operations prevádzkové peňažné toky cash flow model model peňažných tokov cash flow pipeline peňazovod (hovor.) cash flow return on investment / CFROI peňažná návratnosť investície Cash Flow Statement / Statement of Cash Flows výkaz peňažných tokov / prehľad finančných tokov cash flow stream prísun peňažných tokov / prúd peňažných tokov cash in inkasovať (v hotovosti) / zinkasovať (v hotovosti) cash in hand see / cash on hand (cash na ruke) Cash in Transit peniaze na ceste cash inflows vstupné peňažné toky / peňažné toky na vstupe cash inflows and outflows vstupné / výstupné peňažné toky cash management peňažníctvo / peňažné hospodárstvo cash on delivery see / collect on delivery cash on hand / cash in hand pokladňa (pokladničná hotovosť) cash outflows výstupné peňažné toky / peňažné toky na výstupe cash payment / cash settlement / clean payment / ordinary payment platenie / hotovosti / hladká platba / štandardná úhrada / štandardná platba cash payments peňažné úhrady / platené úhrady cash payments journal kniha peňažných úhrad / kniha platených úhrad cash point / cash point machine see / automatic teller machine cash position stav hotovosti cash purchase / purchase for cash hladký nákup / priamy nákup / nákup / hotovosti cash ratio ukazovateľ hotovosti cash receipt slip / cash receipt / cash slip príjmový doklad cash receipts peňažné príjmy / prijaté úhrady cash receipts journal kniha peňažných príjmov / kniha prijatých úhrad cash register pokladnica cash sale / sale for cash klasický predaj (nie na úver) cash settlement see / cash payment cash shortage / shortage of cash nedostatok peňazí cash slip pokladničný doklad cash transaction peňažná operácia cash transfer peňažný prevod / prevod finančných prostriedkov cashbook / Br / cash book pokladničná kniha / pokladničný denník cashier pokladník / pokladníčka / peňažný hospodár cashier's check pokladničný šek cashing in zinkasovanie / inkaso catering benefit príspevok na závodné stravovanie catch sb in the act chytiť (niekoho) pri čine cause / case kauza / prípad cede st to postúpiť (niekomu) (niečo) / cedovať (niekomu) (niečo) central bank ústredná banka / centrálna banka central bank governor guvernér ústrednej banky / guvernér centrálnej banky central bank regulations opatrenia ústrednej banky / opatrenia centrálnej banky certficate of insurance see / insurance certificate certficate of origin osvedčenie / pôvode certficate of workmanship osvedčenie / kvalitnom remeselnom prevedení certificate of apprenticeship výučný list certificate of deposit / CD vkladový list / vkladový certifikát certified public accountant / CPA / Br / chartered accountant / CA / certified information systems auditor akreditovaný audítor informačných systémov cession cesia / postúpenie cession of / receivable prenechanie pohľadávky / postúpenie pohľadávky CFR náklady / dopravné zaplatené (dohodnutý prístav určenia) CIF náklady, poistné / dopravné zaplatené (dohodnutý prístav určenia) CIP dopravné / poistné zaplatené do (dohodnuté miesto určenia) circuit authority obvodný úrad circuit court obvodný súd circuit judge obvodný sudca circulating assets see / current assets circumvent the law obchádzať zákon city council / town council / town fathers mestská rada / mestské zastupiteľstvo city occupancy tax daň / pobytu / meste city tax mestská daň civic freedoms občianske slobody Civil Code občiansky zákonník Civil Court občiansky súd Civil Court Procedures Code občiansky súdny poriadok civil law občianske právo civil lawsuit občianska žaloba / civilná žaloba civil servant zamestnanec štátnej správy / zamestnanec verejnej správy / štátny úradník / úradník / štátnej správe civil service štátna správa / verejná správa / verejné služby / štátna služba / orgány štátnej správy civilian civilný občan / civil claim / assert / claim to / lay / claim to / put forward / claim to nárokovať si (niečo) / uplatňovať si nárok na (niečo) / domáhať sa (niečoho) claim / tax rebate / claim / tax refund žiadať / tzv. daňovú vrát‐ku / žiadať / tzv. vrátku dane / žiadať / vrátenie daňového preplatku claim assets pledged uplatniť záložné právo na majetok / využiť záložné právo na majetok claim compensation dožadovať sa náhrady / žiadať náhradu / uplatňovať si nárok na náhradu claim damages / seek damages / seek to recover damages robiť si nárok na odškodné / žiadať odškodné / uplatňovať si nárok na odškodné claim for damages nárok na odškodné / žiadosť / odškodné claim letter reklamačný list claimant poškodený / sťažovateľ clause bod / veta / stať / doložka clause shall be amended to read as follows bod bude upravený na nasledujúce znenie clean audit opinion / clean auditors' opinion see / unqualified audit opinion clean audit report / clean auditors' report see / unqualified audit report clean criminal record čistý register trestov / bez záznamu / registri trestov clean legal opinion see / unqualified legal opinion clean payment see / cash payment clear goods through the customs precliť tovar / preclievať tovar / colne odbaviť Tovar clear the accounts / balance the accounts / square the accounts vyrovnať účty / vyrovnávať účty / vybilancovať účty clearance sale / sale výpredaj zásob / výpredaj clearing zúčtovanie / vyúčtovanie / započítanie / klíring / reťazová platba clearing account zúčtovací účet / započítavací účet / klíringový účet clearing agreement / agreement on clearing dohoda / zúčtovaní / dohoda / započítaní / klíringová dohoda clearing bank bankové zúčtovacie centrum / bankové klíringové centrum clearing checks zúčtovanie šekov / šekový klíring clearing of liabilities / clearings zúčtovanie pohľadávok / záväzkov clearing operation zúčtovacia transakcia / vyúčtovacia transakcia / klíringová transakcia / reťazová platba clearing order príkaz na zúčtovanie / zúčtovací príkaz / klíringový príkaz clearinghouse / Br / clearing house zúčtovacie centrum / zúčtovacia banka / klíringové centrum / klíringová banka clerical work úradnícka práca / kancelárska práca / administratívna práca client service služby zákazníkom / zákaznícky servis / služby klientom client‐sensitive data diskrétne údaje / klientoch close of business / close of trading ukončenie obchodného dňa close relatives blízki / blízki príbuzní close the books vykonať účtovnú uzávierku closed tender neverejné výberové konanie / neverejná súťaž closed‐end fund uzatvorený fond closed‐end investment fund / closed‐end investment trust / closed‐end investment company uzatvorený investičný fond / uzatvorený investičný trast / uzatvorená investičná spoločnosť closed‐end mutual fund / Br / closed‐end unit trust uzatvorený podielový fond / uzatvorený vzájomný fond closing balance stav na konci / konečný stav / koncový stav closing balance sheet account uzávierkový účet closing date dátum uzávierky closing price záverečná cena (konkrétnych akcií na burze) closing provisions / final provisions záverečné ustanovenia co‐accept / bill of exchange spoluavalovať zmenku co‐acceptance of / bill of exchange spoluaval zmenky code Zákonník code book / codes table / Br / code‐book kódovník / tabuľka kódov / číselník co‐lead manager / co‐lead spoluvedúci manažér / spoluvedúci collar kurzové rozpätie / tzv. kurzový golier collateral agreement zmluva / ručení / zmluva / kolaterále collateral for / loan ručenie úveru / kolaterála na úver collateral granted / guaranty issued poskytnuté ručenie collateral security / collateral / Br / security predmet ručenia / predmet zábezpeky / predmet kolaterály / ručenie / zábezpeka / kolaterála collateral tax zabezpečenie dane / daňové zabezpečenie collateralization ručenie (zabezpečovanie) collateralize ručiť / zabezpečiť / založiť / kolateralizovať collateralize assets / pledge assets / create security interest over assets ručiť majetkom / založiť majetok collateralized loan ručený úver / zabezpečený úver collateralized loan obligation / CLO ručený úverový záväzok / zabezpečený úverový záväzok collect inkasovať / vybrať collect call / Br / reverse charge call hovor na účet volaného collect on delivery / COD / Br / cash on delivery na dobierku / nevyplatene collectibility vymožiteľnosť / návratnosť collection account inkasný účet / zberný účet collection agency inkasný dom / inkasná agentúra collection of bills receivable inkaso pohľadávok Collection of Laws / Coll. zbierka zákonov / Z. z. / Zb. collection order see / direct debit order collection period inkasné obdobie collective bargaining kolektívne vyjednávanie Collector of Taxes výberca daní / vyberač daní come in at $120 million vyjsť na 120 mil. USD come into force vstúpiť do platnosti / nadobudnúť platnosť come into force and take effect March 1 byť platný / účinný od 1. marca come into force as of March / ? come into force from March 1 vstúpiť do platnosti 1. marca comfort letter see / letter of comfort commence / litigation začať súdne konanie commence insolvency proceedings začať konanie / platobnej neschopnosti commercial / commercial spot reklama (reklamný spot) commercial attache obchodný pridelenec commercial bank komerčná banka commercial company obchodná spoločnosť commercial company obchodná spoločnosť commercial correspondence obchodná korešpondencia commercial credit company / industrial bank / Br / wholesale finance house spoločnosť na obchodné úvery commercial crime hospodárska kriminalita commercial lawyer komerčný právnik commercial paper obchodný cenný papier / komerčný cenný papier Commercial Register / Company Register / Br / Register of Companies obchodný register (kniha) Commercial Registry / Company Registry / Br / Registrar of Companies obchodný register (úrad) / podnikový register (úrad) commercial sense / commercial spirit see / business sense commercialese obchodný žargón / nezrozumiteľný obchodný jazyk commission provízia commission agreement / commission contract provízna zmluva / komisionárska zmluva commission broker / agency broker / Br / stockbroker komisionár / burzový agent commission income príjmy / provízií commission of / crime spáchanie zločinu commissioner for quality splnomocnenec pre kvalitu / splnomocnenec pre akosť commitment podsúvahový zmluvný záväzok commitment fee záväzkový poplatok / poplatok za nedočerpanie committee on the judiciary sudcovský výbor / výbor súdnictva commodities statky / komodity common law / custom law / customary law všeobecné právo / zvykové právo common stock / shares of common stock / Br / ordinary shares kmeňové akcie / obyčajné akcie common stockholder / shareholder of common stock / Br / ordinary shareholder kmeňový akcionár / obyčajný akcionár community of property / entirety / tenancy in common spoločné vlastníctvo manželov / majetok / spoločnom vlastníctve manželov / bez‐podielové vlastníctvo manželov commutation komutácia / výmena commuter benefit príspevok na dopravu (do / zo zamestnania) company bodies / company boards orgány spoločnosti company car služobné auto / firemné auto company dissolution / company winding‐up / company liquidation / company termination / closing down / company zrušenie spoločnosti / zánik spoločnosti / ukončenie činnosti spoločnosti company formation / company foundation vznik spoločnosti company growth rozvoj spoločnosti / rast spoločnosti company headquartered in Sydney spoločnosť so sídlom / Sydney company limited by shares akciová spoločnosť company member spoločník (člen spoločnosti) company name názov spoločnosti company official predstaviteľ spoločnosti Company Registration No. identifikačné číslo organizácie / IČO company seal pečiatka spoločnosti company secretary tajomník spoločnosti / prokurista company's contribution to GDP podiel spoločnosti na HDP company's exports as percentage of Slovakia's total exports podiel vývozu spoločnosti na celkovom vývoze Slovenska company's voluntary winding‐up dobrovoľná likvidácia zo strany spoločnosti compensation kompenzačné plnenie / kompenzácia compensation claim požiadavka na poistné plnenie / požiadavka na plnenie competitive bid / competitive tender ponuka do výberového konania competitive contest / competitive bidding / bidding competition / bidding process / bidding procedure / selection process / selection procedure výberové konanie, riadený výber competitive landscape konkurenčné prostredie competitive pressure konkurenčný tlak competitive struggle konkurenčný boj competitive tender / tender / tender process / tendering procedure obchodná súťaž / tender complaint / claim reklamácia / sťažnosť complaint note reklamačný list complaint process / complaint procedure reklamačné konanie / reklamačný proces / reklamácia completion guarantee záruka za dokončenie compliance in all material respects súlad vo všetkých podstatných ohľadoch comply with the agreed‐upon conditions dodržiavať dohodnuté podmienky comply with the provisions dodržiavať ustanovenia components of capital zložky kapitálu / súčasti kapitálu compound interest zložené úroky / úroky plus úroky / úrokov comprehensive home insurance komplexné poistenie domácností comptroller finančný riaditeľ compulsory insurance povinné poistenie compulsory liquidation / compulsory winding‐up povinná likvidácia / vynútená likvidácia compulsory purchase order / CPO príkaz na nútenú kúpu computer assurance review previerka bezpečnosti počítačového prostredia / previerka počítačového prostredia conditional on sb's approval podliehať súhlasu (niekoho) conditions precedent odkladacie podmienky condone an offense odpustiť prečin / odpustiť priestupok conduct an audit / conduct audit vykonať audit / vykonávať audit confidentiality letter / letter of confidentiality vyhlásenie / mlčanlivosti / vyhlásenie / diskrétnosti / vyhlásenie / zachovaní mlčanlivosti / vyhlásenie / zachovaní diskrétnosti confidentiality notice upozornenie / diskrétnosti informácií / upozornenie na diskrétnu povahu informácií confirmation of balance odsúhlasenie zostatku / potvrdenie zostatku conflict of interest stret záujmov / konflikt záujmov / kolízia záujmov conflicting interests protichodné záujmy conglomerate koncern / koncernový podnik / konglomerát / kombinát conquer / market dobyť trh / presadiť sa na trhu consideration / purchase consideration 1. zmluvná ponuka na kúpu / ponúkané plnenie / ponúkané protiplnenie, 2. zmluvná hodnota cenných papierov, 3. plnenie / protiplnenie consignee príjemca (zásielky) consignor zasielateľ / odosielateľ zásielky consolidate one's reputation as excellent supplier upevňovať si povesť vynikajúceho dodávateľa consolidated data konsolidované údaje consolidated financial statements konsolidované účtovné výkazy consolidation exercise konsolidačné úkony / konsolidačná činnosť consolidation field konsolidačné pole consols konzoly consortium konzorcium constant prices stále ceny constitute napĺňať skutkovú podstatu (niečoho) / naplniť skutkovú podstatu (niečoho) / predstavovať (niečo) constitute an event of default zakladať právny prípad neplnenia Constitutional Court ústavný súd constitutional documents of the company ustanovujúce doklady spoločnosti constitutionality ústavnosť construct the credit portfolio model vytvoriť model úverového portfólia construction (of terms, etc.) výklad (pojmov / pod.) construction contract / contract of work zmluva / diele construction project / construction job / construction stavba / dielo constructive dismissal vykonštruované prepustenie / vykonštruovaná výpoveď zo zamestnania consultancy firm / consulting firm / consultancy konzultantská firma consulting services / consultancy konzultantstvo / konzultantské služby consumable materials / consumables režijný materiál / spotrebovaný režijný materiál / spotrebný materiál / spotrebované dodávky / pomocný materiál / spotrebované nákupy consumer credit / consumer loan spotrebný úver / spotrebiteľský úver consumer goods spotrebný tovar consumer price index / CPI / Br / retail price index / Br / RPI index spotrebiteľských cien Consumer Product Safety Commission úrad na ochranu spotrebiteľa consummate / transaction / consummate / deal zavŕšiť transakciu / zavŕšiť obchod contingencies eventuality / možné budúce zisky / straty / eventuálne výnosy / náklady contingency plan plán na nepredvídané udalosti contingency reserve / contingency fund rezerva na mimoriadne prípady / fond na mimoriadne prípady contingent gains možné budúce príjmy / eventuálne príjmy contingent liabilities možné budúce záväzky / možné budúce pasíva / eventuálne budúce záväzky / eventuálne budúce pasíva contingent losses možné budúce straty / eventuálne straty continue to operate as / going concern / continue as / going concern pokračovať / činnosti ako naďalej prevádzkyschopný podnik / pokračovať / činnosti ako naďalej životaschopný podnik / pokračovať / činnosti ako naďalej prosperujúci podnik / pokračovať / činnosti ako naďalej fungujúci podnik contra / counter‐entry protizápis / protipoložka / kontrazápis contract zaviazať sa / zmluve / zmluvne sa zaviazať contract execution / execution of the contract uzatvorenie zmluvy contract for brokerage of sale of securities zmluva / obstaraní predaja cenných papierov / zmluva / sprostredkovaní predaja cenných papierov contract for professional services zmluva / poskytnutí odborných služieb / zmluva / odborných službách contract for services / contract for service / service contract zmluva / poskytnutí služieb contract for the sale of goods zmluva / predaji tovaru contract for the supply of zmluva / dodávke (niečoho) contract of carriage prepravná zmluva contract of publicity zmluva / reklame contract on business representation zmluva / obchodnom zastúpení contract termination vypovedanie zmluvy contract value zmluvná hodnota contracted deadline zmluvne dohodnutý termín / kontrahovaný termín contracted work zmluvná práca contracting parties / agreeing parties / contractual parties / parties to the agreement / parties to the contract zmluvné strany / kontrahenti contracting parties agree that / contracting parties have agreed that zmluvné strany sa dohodli, na … sa dohodli, že…. contractor dodávateľ / poskytovateľ / kontrahent / objednávateľ contractual amount zmluvná čiastka contractual fines and penalties zmluvné pokuty / penále contractual obligations zmluvné záväzky contractually bound zmluvne viazaný / zmluvne zaviazaný contravene / provision porušiť ustanovenie contribution of capital / capital contribution kapitálový vklad / navýšenie základného imania contributory prispievateľ / poplatník contributory insurance príspevkové poistenie contributory pension insurance príspevkové dôchodkové poistenie contributory pension scheme systém príspevkového doplnkového dôchodkového poistenia / systém príspevkového dôchodkového pripoistenia control kontrolný vplyv control account kontrolný účet / spojovací účet control procedures / controls kontrolné postupy controller hlavný účtovník / účtovný riaditeľ / riaditeľ kontroly controlling interest / controlling stake / control kontrolný podiel / kontrolný balík / kontrolný vplyv conversion charge konverzný poplatok / poplatok za konverziu / poplatok za prevod convertible bonds premeniteľné dlhopisy / premeniteľné poukážky convict sb of usvedčiť (niekoho) / (niečoho) cooperation agreement / agreement on cooperation zmluva / spolupráci / zmluva / vzájomnej spolupráci / dohoda / spolupráci cooperative association družstvo / družstevné združenie co‐owner spolumajiteľ / spoluvlastník copyright infringement porušovanie autorských práv / porušenie autorských práv / zasahovanie do autorských práv ?? neoprávnený zásah do autorských práv core assets majetok súvisiaci / hlavným predmetom činnosti majetok súvisiaci s hlavnou činnosťou / majetok súvisiaci / hlavným predmetom podnikania core business hlavný predmet činnosti / základné podnikateľské činnosti / hlavné podnikateľské činnosti corporate accounts and personal accounts firemné účty / osobné účty corporate banking firemné bankovníctvo / podnikové bankovníctvo corporate banking services služby firemného bankovníctva corporate bylaws / company bylaws / Br / articles of association / corporate bonds firemné dlhopisy / podnikové dlhopisy corporate culture firemná kultúra corporate finance firemné financovanie / podnikové financie / financovanie firiem / financovanie podnikov corporate finance services služby firemného financovania / služby podnikových financií corporate governance organizácia / riadenie / organizačné riadenie podniku corporate headquarters ústredie podniku / podnikové ústredie / vedenie podniku corporate income tax / CIT / Br / corporation tax / Br / CT daň / príjmov právnických osôb / daň zo zisku právnických osôb / daň zo zisku spoločnosti corporate income tax return daňové priznanie / dani / príjmov právnických osôb corporate ladder podniková hierarchia / hierarchia / podniku corporate lawyer / corporation lawyer podnikový právnik / firemný právnik corporate lending firemné úverovanie / poskytovanie úverov právnickým osobám / poskytovanie úverov vo veľkobankovníctve corporate loan firemný úver / úver právnickej osobe corporate operations department odbor firemných operácií corporate policy / firm policy firemná politika corporate recovery ozdravovanie firiem / ozdravovanie podnikov corporate risk firemné riziko / riziko firmy corporate strategy firemná stratégia correctional facility / correctional establishment / custodial facility / custodial establishment nápravno‐výchovné zariadenie correspondent bank korešpondenčná banka cost accounting prevádzkové účtovníctvo / nákladové účtovníctvo cost accounting department / cost department prevádzková učtáreň / nákladová učtáreň cost apportionment / cost allotment / cost allocation prideľovanie nákladov / rozdeľovanie nákladov / rozúčtovanie nákladov cost budgeting plánovanie nákladov / nákladová kalkulácia cost center nákladové stredisko / hospodárske stredisko / hmotne zodpovedné stredisko cost control / cost management riadenie nákladov / riadenie nákladovosti cost cutting / cost reduction znižovanie nákladovosti / znižovanie nákladov cost engineer / cost manager nákladový kalkulant / cenový kalkulant / ekonomický riaditeľ / ekonóm cost engineering / cost management / Br / costing nákladové kalkulácie / cenové kalkulácie / ekonomika cost engineering department / cost management department / Br / costing department odbor nákladových kalkulácií / odbor cenových kalkulácií / ekonomický odbor cost method nákladová metóda cost of acquisition / cost / original cost obstarávacie náklady / obstarávacia cena / cena obstarania (pri finančných investíciách) / akvizičné náklady / náklady na akvizíciu cost of capital nákladovosť kapitálu / cena kapitálu cost of funds náklady na finančné prostriedky cost of goods sold / COGS / cost of sales náklady na predaný tovar / náklady na predaj / náklady predaja / náklady na obchodnú činnosť / náklady predaja tovaru cost of inventories náklady na zásoby cost of living / COL náklady na živobytie / životné náklady cost of quality náklady na kvalitu cost of repair náklady na opravu cost of subcontractors náklady na subdodávateľov cost overruns prekročenie nákladov cost savings úspora nákladov / úspory nákladov cost‐benefit analysis nákladovo‐výnosová analýza / analýza ekonomickej efektívnosti cost‐effective / cost‐efficient hospodárny / úsporný / nákladovo úsporný / ekonomicky výhodný cost‐effectiveness / cost‐efficiency hospodárnosť / úspornosť / nákladová úspornosť / ekonomická výhodnosť costing see / cost engineering costing department see / cost engineering department costly project nákladná akcia / nákladný projekt cost‐plus contract zmluva typu "náklady plus paušál" costs of disposal náklady na odpredaj council tax radničná daň counselor at law právny poradca counselors at law advokátska kancelária / advokátska poradňa count tags inventárne štítky / inventarizačné štítky counter entry súvzťažný zápis / súvzťažný účtovný zápis counterfeit bank note falošná bankovka counter‐inflationary measures protiinflačné opatrenia counteroffer protiponuka / protinávrh counterpart / conformed copy rovnopis / odpis originálu / originálny rovnopis / vyhotovenie counterparty protistrana (napr. zmluva) country of residence krajina trvalého pobytu country risk / sovereign risk riziko krajiny county seat krajské sídlo coupon date kupónový dátum / dátum kupónu court case súdny prípad court decision / legal decision / judgment súdne rozhodnutie / súdnoprávne rozhodnutie / judikát court hearing / hearing súdne pojednávanie / súdne vypočúvanie court charges / court fees / legal charges súdne trovy / súdne poplatky / súdne výdavky court injunction / injunction / court ruling / judicial ruling súdne nariadenie / nariadenie súdu court martial vojenský súd court order / court rooling súdny príkaz / súdne nariadenie / nariadenie súdu court proceedings súdne konanie court records / court files súdne spisy court ruling see / court injunction court sitting in London súd so sídlom v Londýne courthouse / Br / law court / Br / lawcourt občianskoprávny súd courtroom súdna sieň covenant zmluvný prísľub / zmluvné vyhlásenie / zmluvný ukazovateľ covenant waiver dišpenz zmluvného prísľubu / výnimka zo zmluvného prísľubu CPT dopravné zaplatené do (dohodnuté miesto určenia) crack down on zakročiť proti (niekomu/niečomu) create / lien on assets see / create security interest over assets create disincentives for vytvárať demotivačné prostredie pre (niečo) create security interest over assets / create / lien on assets zriadiť záložné právo na majetok / zriadiť léno na majetok creation of law / law creation tvorba práva credentials / qualifications / statement of qualifications referencie / prehľad referencií / poverovacie listiny / kvalifikačné listiny / prehľad kvalifikácie / kvalifikácia credible evidence vierohodné dôkazy / vierohodný dôkaz credit Dal / kredit / zaúčtovať na strane Dal credit / sum to sb's account / credit sb's account with / sum pripísať sumu na (niekoho) účet / zúčtovať sumu / prospech (niekoho) účtu credit account 123 / prospech účtu 123 / zúčtovať / prospech účtu 123 / pripísať na účet 123 credit agreement / loan agreement úverová zmluva credit card úverová karta / kreditná karta credit committee úverový výbor credit control riadenie pohľadávok credit control department odbor riadenia pohľadávok credit enhancement skvalitňovanie úverových zdrojov / zvyšovanie kvality úverových zdrojov credit exposure / loan exposure úverová angažovanosť credit exposure return / credit risk exposure return hlásenie / úverovej angažovanosti banky credit facility úverový zdroj / úverový nástroj / úverové vybavenie credit insurance premium poistné / poistenia úveru credit limit úverový rámec / úverový limit credit line / Br / overdraft facility / Br / bank overdraft / Br / overdraft kontokorentný úver / bankový kontokorent credit line limit / debit limit / Br / overdraft limit kontokorentný rámec / kontokorentný limit credit management úverové riadenie / riadenie úverov / riadenie úverovej politiky credit note / credit dobropis credit policy úverová politika credit portfolio coverage krytie úverového portfólia / vykrytosť úverového portfólia credit rating úverové hodnotenie / úverová bonita / úverový rating / úverové ohodnotenie credit restriction úverové obmedzenie credit risk úverové riziko credit risk return hlásenie / úverových rizikách banky credit sale / sale on credit predaj na úver credit sb's account with / sum see / credit / sum to sb's account credit scoring system systém kategorizácie úverov credit standing úverové postavenie credit union úverový zväz / úverová únia creditor / lender veriteľ / poskytovateľ finančných prostriedkov creditor bank / lending bank veriteľská banka creditors' ledger see / bought ledger creditors' voluntary winding‐up dobrovoľná likvidácia zo strany veriteľov creditworthiness úverová bonita / úverová spoľahlivosť creditworthy úverovo bonitný / úverovo spoľahlivý crime trestný čin crime remained unaccounted for trestný čin zostal neobjasnený criminal páchateľ trestného činu / zločinec / kriminálnik criminal act trestný skutok Criminal Code / Penal Code trestný zákonník / trestný zákon criminal investigation vyšetrovanie trestných činov / kriminálne vyšetrovanie Criminal Investigation Department / CID odbor zločineckej polície / odbor kriminálnej polície / odbor vyšetrovania zločinov criminal investigators / criminal investigation officers / law enforcement officers orgány činné / trestnom konaní / vyšetrovacie orgány / vyšetrovatelia trestných činov criminal law / penal law trestné právo / trestný zákon criminal offense trestný čin / zločin criminal proceedings trestné konanie criminal sanctions trestné postihy criminality trestná činnosť crisis management riadenie krízových situácií cross default krížové neplnenie cross exchange rate / cross rate krížový kurz cross‐border business cezhraničné podnikanie cross‐currency swap see / currency swap cross‐examination / cross‐questioning krížový výsluch cross‐examine / cross‐question krížovo vypočúvať / podrobiť krížovému výsluchu culprit páchateľ / obžalovaný / vinník cumulative preferred stock kumulatívne prednostné akcie / kumulatívne prioritné akcie curb costs obmedzovať náklady currency appreciation zhodnocovanie meny currency depreciation znehodnocovanie meny currency fluctuations menové výkyvy currency movements menové pohyby currency option menová opcia / opcia na menu currency risk menové riziko / riziko meny currency split / currency separation menová odluka currency swap / cross‐currency swap menový swap current / within maturity lehota splatnosti current account see / demand deposit account current account deficit schodok bežného účtu current account deposit see / demand deposit current assets / Br / circulating assets / floating assets / circulating capital obežné aktíva / obežný kapitál / obežné prostriedky current interest‐bearing borrowing see / short‐term loan current liabilities bežné pasíva current period bežné obdobie current portion of long‐term debt krátkodobá časť dlhodobých úverov / časť dlhodobých úverov / bežnom období current rating aktuálny rating / aktuálne hodnotenie / priebežný rating / priebežné hodnotenie current ratio / working capital ratio ukazovateľ krátkodobej likvidity / ukazovateľ bežnej likvidity / koeficient bežného krytia / koeficient likvidity cushion oneself against losses zabezpečiť sa proti stratám custodial services správcovské služby / služby / oblasti úschovy custom law / customary law zvykové právo custom manufacturing / custom design / Br / job order production výroba na objednávku / objednávková výroba / výroba na zakázku / zákazková výroba customer odberateľ / zákazník customer base odberateľská základňa customer contract odberateľská zmluva / zmluva / odbere customer loyalty oddanosť odberateľov / lojálnosť odberateľov / oddanosť zákazníkov / lojálnosť zákazníkov customer relationship vzťahy / odberateľmi / vzťahy so zákazníkmi customer service služby odberateľom / služba odberateľom customer‐centric approach odberateľsky orientovaný prístup / zákaznícky orientovaný prístup customize / tailor upraviť na konkrétneho zákazníka / prispôsobiť na mieru zákazníka custom‐made / custom‐built / custom‐ manufactured / custom‐designed / made to order / Br / produced on job order vyrobený na objednávku / vyrobený na zakázku customs authorities colná správa / colné orgány customs clearance colné odbavenie, colná deklarácia customs clearance agent colný deklarant customs declaration colné vyhlásenie / colná deklarácia customs declaration process colné konanie customs duty / customs clo customs house / customs colnica customs officer / customs official colník / colný úradník customs tariff / customs rate colná sadzba customs union colná únia cut costs / slash costs / cut back on costs / reduce costs znižovať náklady / znižovať nákladovosť cut staff znižovať stav personálu cut‐rate goods zlacnený tovar DAF dodanie na hranicu (dohodnuté miesto) daily allowance denné diéty daily survival allowance minimálny denný príspevok na živobytie daily takings / daily sales denné tržby damage to the insured vehicle škoda na poistenom vozidle damages odškodné / náhrada škody dampen inflation podchytiť infláciu / potlačiť infláciu date for entry on duty dátum nástupu do zamestnania / dátum nástupu do služby date of incorporation dátum vzniku (podľa obchodného registra) date of supply / performance date dátum plnenia daybook / Br / day book účtovný denník days' sales in inventory / days' inventory / inventory turnover interval obrátka zásob / dni / zásobách days' sales in payables / days' payable dni / záväzkoch / obrátka záväzkov days' sales in receivables / days' receivable dni / pohľadáv‐kach / obrátka pohľadávok days' sales outstanding / days' outstanding zostávajúce dni DDP dodanie so zaplatením cla (dohodnuté miesto určenia) DDU dodanie bez zaplatenia cla (dohodnuté miesto určenia) deal with the subject of depreciation riešiť otázku odpisov / zaoberať sa otázkou odpisov / upravovať otázku odpisov dealership autorizovaný predajca / autorizovaný díler / dílerstvo dealing securities špekulatívne cenné papiere dear money drahé peniaze death certificate úmrtný list death penalty / death sentence / capital punishment trest smrti / najvyšší trest / hrdelný trest / rozsudok smrti death row oddelenie väzenia pre odsúdencov na smrť debenture dlžobný úpis / dlžobný list debenture loan dlžobný úver / dlžobná pôžička debit Má dať / debet / zaúčtovať na strane Má dať debit / sum to sb's account / debit sb's account with / sum odpísať sumu / účtu (niekoho)? inkasovať sumu / účtu (niekoho)? zúčtovať sumu na ťarchu účtu (niekoho) / zaťažiť sumou účet (niekoho) debit account 123 na ťarchu účtu 123 / zúčtovať na ťarchu účtu 123 / odpísať / účtu 123 / zaťažiť účet 123 debit card debetná karta / debetná platobná karta debit interest debetné úroky debit limit see / credit line limit debit note ťarchopis / vrubopis debit one's credit card zaťažiť úverovú kartu (niekoho) debit sb's account with / sum see / debit / sum to sb's account debt dlh / dlžoba / úvery / úverové zdroje / dlhové zdroje / cudzie zdroje debt as / percentage of equity podiel úverov na vlastnom imaní / podiel úverových zdrojov na vlastnom imaní debt burden / debt load / debt level úverové zaťaženie / úverové bremeno / dlhové zaťaženie / dlhové bremeno debt cancellation zrušenie úverov / zrušenie dlhu debt capital kapitál / úverových zdrojov / kapitál / dlhových zdrojov / kapitál / cudzích zdrojov debt capital market / DCM kapitálový trh úverových zdrojov / kapitálový trh dlhových zdrojov debt classed as bad debt úvery klasifikované ako nedobytné / dlh klasifikovaný ako nedobytný debt finance / debt funding financovanie / úverových zdrojov / financovanie / dlhových zdrojov debt increase / increase in debt / new debt navýšenie úverov / navýšenie dlhov / navýšenie úverových zdrojov / navýšenie dlhových zdrojov debt instrument úverový nástroj / dlhový nástroj debt liquidation / debt discharge / debt reclamation / settling the debt deblokácia dlhu / odbúravanie dlhu debt market trh úverových zdrojov / trh dlhových zdrojov debt origination vznik úverových zdrojov / vznik dlhových zdrojov debt refinancing prefinancovanie úverov debt relief / remission of / debt odpustenie dlhu debt repayment splatenie úverov / splácanie úverov / splatenie dlhu / splácanie dlhu debt restructuring reštrukturalizácia úverov / reštrukturalizácia dlhov debt securities úverové cenné papiere / dlhové cenné papiere debt servicing / debt service úverová služba / dlhová služba debt servicing record / debt service record prehľad úverovej služby / prehľad dlhovej služby debt type typ dlhu / typ úveru debt‐equity ratio see / debt‐to‐equity ratio debt‐free nezadlžený / bez dlhov debt‐free cash flow peňažné toky nezaťažené dlhmi / peňažné toky po odrátaní dlhov debtor dlžník debtors' ledger see / sold ledger debt‐to‐equity ratio / debt‐equity ratio ukazovateľ úverovej zaťaženosti vlastného imania / koeficient úverovej zaťaženosti vlastného imania decision may not be appealed proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať decision‐making powers rozhodovacie kompetencie declaration of dividends priznanie dividend / vyhlásenie dividend declare dividends priznať dividendy / vyhlásiť dividendy declare one's income podať priznanie / výške príjmov decommission / machine vyradiť stroj (z prevádzky) / fyzicky vyradiť stroj decommission assets vyraďovať majetok / vyradiť majetok (z prevádzky) / fyzicky vyradiť decommissioned inventory vyradené zásoby deconsolidate / company vyňať spoločnosť / konsolidácie / vyňať spoločnosť / konsolidačného balíka / vyňať spoločnosť / konsolidačného poľa decree výnos / dekrét / nariadenie / vyhláška Decree on the Chart of Accounts výnos / účtovnej osnove deductible from the taxable income odpočítateľný / daňového základu / odpočítateľný zo zdaniteľného príjmu deductible item odpočítateľná položka deduction odpočet / zrážka / zľava deductions from salary zrážky / platu deductions from wages zrážky zo mzdy deed písomný dokument / písomná zmluva / písomná dohoda deed of arrangement listina / vyrovnaní deed of gift / deed of donation see / gift deed deed of charge listina / zaťažení deed of partnership see / articles of partnership deed of trust see / trust deed deep loss / substantial loss / material loss výrazná strata / hlboká strata default porušenie / neplnenie default interest úroky / omeškania (pri splátkach úverov / úrokov) default interest income výnosové úroky / omeškania default interest rate úroková sadzba / omeškania (pri splátkach úverov / úrokov) default margin marža pri omeškaní / sankčná marža default on / loan porušiť úverovú zmluvu / porušiť podmienky úverovej zmluvy default risk riziko neplnenia defeasance vinkulácia majetku defective goods poškodený tovar / chybný tovar defendant / respondent obžalovaný / odporca / žalovaný defense lawyer / defense attorney obhajca / obhajujúci advokát Defense Minister / Defense Secretary minister obrany defer / liability to future periods odložiť záväzok na budúce obdobie deferred expenses / deferred expense náklady budúcich období deferred charges poplatky budúcich období deferred income tax odložená daň / príjmu / odklad dane / príjmu deferred payment odložené platenie / odklad úhrad deferred revenues / deferred income výnosy budúcich období deferred tax asset odložená daňová pohľadávka deferred tax liability odložený daňový záväzok / odložená daňová povinnosť deferred taxes / deferred tax liability odložená daňová povinnosť / odložený daňový záväzok / odložené dane deficit schodok / deficit / manko definition of terms vymedzenie pojmov delete / paragraph / eliminate / paragraph / strike / paragraph vynechať odsek / vymazať odsek delete from the files / delete from the records / strike off the files / strike off the records vyňať / evidencie / vymazať / evidencie delinquent delikvent / previnilec deliver notice doručiť výpoveď deliverables výsledky prác / plnenie delivery / performance / goods delivered / services delivered / deli‐verables plnenie / predmet plnenia / výsledky prác delivery note dodací list delivery terms dodacie podmienky demand deposit / checking account deposit / Br / current account deposit / Br / sight deposit bežný vklad / vklad na bežný účet / vklad na šekový účet demand deposit account / checking account / Br / current account / Br / sight deposit account bežný účet / šekový účet demand for payment žiadosť / úhradu / žiadosť / zaplatenie demand notice výzva (na zaplatenie / pod.) demand repayment of / loan žiadať / vrátenie úveru / dožadovať sa vrátenia úveru demerger rozdelenie spoločnosti demotion preradenie na nižšiu funkciu demurrage zdržné / stojné denominated in U.S. dollars vyjadrený / amerických dolároch department manager / head of department riaditeľ odboru dependent child nezaopatrené dieťa deposit vklad / depozit deposit account see / time deposit account deposit agreement zmluva / vklade / depozitná zmluva deposit book see / bankbook deposit book account see / bankbook account deposit money on an account vložiť peniaze na účet deposit pledge / restriction on / deposit / deposit binding vinkulácia vkladu deposit slip vkladový príjmový doklad / tzv. príjemka deposit title deeds with the mortgagor uložiť vlastnícke listy / poskytovateľa hypotekárneho úveru deposition svedecká výpoveď / písomné svedectvo depositor's book see / bankbook depositor's book account see / bankbook account depository receipt vkladová potvrdenka / depozitná potvrdenka depreciable amount odpisová základňa depreciable assets odpisovaný majetok / odpisovateľný majetok / majetok, ktorý možno odpisovať depreciation odpisovanie / odpisovanie investičného majetku depreciation accounting / accounting for depreciation účtovanie odpisov depreciation allowance / allowance for depreciation rezerva na odpisy / rezerva na odpisové oprávky depreciation charge odpisy depreciation rate odpisová sadzba depreciation rules odpisové pravidlá / pravidlá odpisovania depreciation schedule / depreciation plan odpisový plán / odpisový harmonogram deprive sb of their rights zbaviť (niekoho) práv DEQ dodanie / nábrežia, clo zaplatené (dohodnutý prístav určenia) derivative / derivative instrument derivát / derivátny nástroj / odvodenina DES dodanie / lode (dohodnutý prístav určenia) destination see / place of destination destock / relieve inventory / issue from stock vyskladňovať / vyskladniť destocking / relief of inventory / issue from stock vyskladňovanie / vyskladnenie details of payment účel platby detain zobrať na záchytku (niekoho) detention cell záchytná cela / záchytka detention center 1. záchytný tábor 2. nápravné zariadenie detention home polepšovňa determine dividends stanoviť výšku dividend / určiť výšku dividend determine finally and judicially rozhodnúť / konečnou platnosťou / súdnou cestou devalue the currency devalvovať menu development costs náklady na technické zhodnotenie development of new products vývoj nových výrobkov deviation / variance odchýlka differing accounting and tax treatment of depreciation / differences between depreciation for accounting and tax purposes rozdiely medzi účtovnými / daňovými odpismi dilute the shares zriediť akcie / rozriediť akcie dilution / dilution of shares zriedenie akcií / rozriedenie akcií / konverzia akcií dilution of earnings per share rozpustenie výnosov / akcií diminishing‐balance depreciation / diminishing‐ balance depreciation method / diminishing‐ balance method / reducing‐balance depreciation / reducing‐balance depreciation method / reducing‐ balance method degresívne odpisy / odpisovanie na základe zmenšujúcej sa hodnoty diminution in value of an asset znižovanie hodnoty majetku / znižovanie hodnoty aktíva direct costs priame náklady direct debit / direct debit of an account priame inkaso / účtu / bezhotovostné platenie direct debit authorization / debit authorization splnomocnenie na inkaso / účtu / povolenie na inkaso / účtu direct debit order / collection order príkaz na inkaso / inkasný príkaz / príkaz na vykonanie inkasa direct debit right / right to direct debit / right to collection from account právo na inkaso / účtu / právo na priame inkaso / účtu / inkasné právo direct charge voucher / DCV priama objednávka direct payment / account‐to‐account payment priama úhrada / priama platba direct placement priame umiestnenie / priama realizácia direct relative priamy príbuzný / príbuzný / priamom rade directive nariadenie / príkaz / pokyn / vykonávací predpis Director of Public Prosecutions / DPP verejný generálny prokurátor directors' fees / special dividends / bonuses / percentages tantiémy / zvláštne odmeny directors' remuneration / remuneration of directors / directors' emoluments odmeny členom orgánov spoločnosti disability insurance poistenie práceneschopnosti (pre prípad invalidity) disability leave dovolenka / dôvodu práceneschopnosti disability pension / disability benefit / disability allowance / Br / invalidity benefit invalidný dôchodok disbar zbaviť (niekoho) výkonu právnickej profesie disbarment zbavenie výkonu právnickej profesie disburse to an account / pay to an account uhradiť (niečo) na účet / poukázať (niečo) na účet / zaplatiť (niečo) na účet disbursement vyplatená čiastka / nutný výdavok disciplinary proceedings disciplinárne konanie discipline disciplinárne potrestať disclaim / news / disavow / news dementovať správu disclaimer / disavowal vzdanie sa zodpovednosti / dementi / odvolanie sa / popretie / dementovanie disclose an accounting item vykázať účtovnú položku / uviesť účtovnú položku disclosure requirements povinné náležitosti / náležitosti discount diskont / skonto / disážio / zrážka / zľava discount / bill of exchange diskontovať zmenku discount factor / present value factor diskontný faktor / faktor súčasnej hodnoty discount house diskontný dom discount rate / bill rate / Br / bank rate diskontná sadzba / zmenková sadzba discount store / Br / discount shop diskontná predajňa / obchod so zľavou discount to the face value zrážka / nominálnej hodnoty / diskont / nominálnej hodnoty discount to yield zrážka / výnosu / diskont / výnosu discount yield / discount diskontný výnos / diskont discounted at the discount rate diskontovaný / diskontnú sadzbu discounted cash flow / DCF diskontované peňažné toky / diskontované výnosy / diskontovaný cash flow discounted net cash flow diskontované čisté peňažné toky / diskontovaný čistý cash flow discounts on orders of 100 items or more zľavy pri objednávkach od 100 položiek discovery value accounting účtovníctvo na základe hodnoty náleziska disfranchise / disenfranchise odobrať licenciu (niekomu) / odňať licenciu (niekomu) dishonor / check neakceptovať šek / nekryť šek dishonored check neakceptovaný šek / nekrytý šek discharge one's obligation splniť si záväzok discharge one's rights and obligations splniť si práva / povinnosti discharge sb from / position / dismiss sb from / position / remove sb from / position odvolať (niekoho) / funkcie discharge sb from office / dismiss sb from office / remove sb from office odvolať (niekoho) / úradu dismiss / suit as unfounded zamietnuť žalobu ako nepodloženú dismiss an application zamietnuť žiadosť dispatch department / shipping department / Br / forwarding department expedičné oddelenie / expedícia dispatch note sprievodka / expedičný list disposable income disponibilný príjem / disponibilný zisk disposal value see / net residual value dispose of assets / dispose of property / discard assets / lay up assets / dispose of assets / discard property / lay up property odpredať majetok / odpredať aktíva / vyradiť majetok / vyraďovať majetok / vyradiť aktíva / vyraďovať aktíva / nakladať / majetkom / nakladať / aktívami dispose of fixed assets nakladať / investičným majetkom / nakladať / fixnými aktívami / disponovať investičným majetkom / disponovať fixnými aktívami dispossess sb of vyvlastniť (niekomu) (niečo) / zbaviť (niekoho) (niečoho) dissave vyberať úspory / nesporiť dissaving vyberanie úspor / nesporenie dissolution zánik / zrušenie / rozpustenie dissolve / company / wind up / company / collapse / company / terminate / company / close down / company zrušiť spoločnosť / ukončiť činnosť spoločnosti distrain 1. vyhlásiť exekúciu, 2. exekvovať / zabaviť, 3. uvaliť exekúciu na (niečo) / nariadiť exekúciu na (niečo)/ vykonať exekúciu na (niečo) distrainable goods exekvovateľný tovar / zabaviteľný tovar distrainer exekútor / zabavovateľ distraint / execution zabavenie / exekúcia distraint of debtor exekúcia na dlžníka distraint proceedings exekučné konanie / zabavovacie konanie distress / execution 1. zabavenie / exekúcia, 2. zabavený majetok / exekvovaný majetok distress claim / distraint claim exekučný nárok / exekučný titul distress goods / distress merchandise / distress zabavený tovar / exekvovaný tovar distress sale distressed business podnikateľský subjekt / núdzi distribution costs distribučné náklady / náklady na distribúciu distribution channel odbytový kanál / distribučný kanál distribution list see / mailing list distribution network odbytová sieť / distribučná sieť / prerozdeľovacia sieť distribution outlet odbytisko distribution overhead / distribution cost / distribution expense odbytové režijné náklady / režijné náklady odbytu / distribučné režijné náklady / režijné náklady na distribúciu distribution to owners vyplatenie vlastníkov / vyplatenie akcionárov District Attorney okresný prokurátor District Attorney's Office / District Public Prosecutions Office okresná prokuratúra district authority okresný úrad district court okresný súd district judge okresný sudca district seat okresné sídlo disused machine vyradený stroj divest oneself of odpredať (investíciu) / odpredať podiel / (niečom) / divestovať (niečo) divestiture divestitúra / nútený odpredaj investície / nútený odpredaj podielu divestment divestícia / odpredaj investície / odpredaj podielu dividend delenec / dividenda / podiel dividend cover dividendové krytie / dividendové pokrytie / krytie dividend / pokrytie dividend dividend payout výplata dividend / vyplatenie dividend dividend stream dividendové toky / toky dividend dividends due to shareholders dividendy prislúchajúce akcionárom division / divisional plant divízia / divízny závod division of labor deľba práce division of responsibilities deľba zodpovedností do business / carry on business / conduct business / transact business podnikať / vykonávať podnikateľskú činnosť dock lavica obžalovaných dock wages redukovať mzdy document of title dispozičný doklad documentary collections / documentary collection dokumentárne inkaso documentary credit / letter of credit dokumentárny akreditív / dokumentárny úverový list / akreditív / úverový list documentary draft dokumentárna zmenka documentary evidence listinné dôkazy / dokladový dôkazový materiál documentary evidence to support / statement dokladový materiál na podporu tvrdenia documentary reconciliation / inventory of documentation dokladová inventarizácia / dokladová inventúra domestic loans tuzemské úvery / domáce úvery domestic settlements / domestic settlement system tuzemský platobný styk / domáci platobný styk domiciled in Amsterdam / trvalým pobytom v Amsterdame / so sídlom v Amsterdame donate sb to darovať (niečo) (niekomu) / podarovať (niečo) (niekomu) / dať (niečo) darom (niekomu) donations / gifts dary donor and donee darca / príjemca daru dormant account účet bez pohybu dormant company spoločnosť nevykonávajúca žiadnu činnosť double taxation agreement / double taxation treaty / double taxation avoidance agreement / double taxation avoidance treaty dohoda / zamedzení dvojitého zdanenia / zmluva / zamedzení dvojitého zdanenia double‐entry bookkeeping podvojné účtovníctvo doubtful receivables / doubtful debts pochybné pohľadávky / pochybné dlhy down payment závdavok / akontácia / záloha downgrade preradiť do nižšej akosti / znížiť akosť downsize / slash staff / reduce staff / cut jobs znižovať počet pracovníkov / znižovať stav personálu downsizing / slashing staff / staff reduction / job cuts znižovanie počtu pracovníkov / znižovanie stavu personálu downtime / idle time / idle capacity / stand time / standing time / waiting time prestoje / sklzy draft see / bill of exchange draft agreement / draft contract návrh zmluvy / návrh dohody draft amendment to the Banking Law návrh novely zákona / bankách draft audit report / Br / draft auditors' report návrh audítorskej správy draft consolidated financial statements návrh konsolidovanej účtovnej uzávierky draft issuance date dátum vystavenia zmenky draft made payable to zmenka splatná (niekomu) draft purchase facility úver na odkup zmeniek draft report predbežná verzia správy draw / bill of exchange on vystaviť zmenku na (niekoho) draw / check on vystaviť šek na (niekoho) drawdown čerpanie / načerpanie drawdown notice oznámenie / čerpaní / žiadosť / čerpanie drawee zmenkový dlžník / trasát drawer vystaviteľ zmenky / vydavateľ zmenky / trasant drive / hard bargain tvrdohlavo vyjednávať / tvrdo vyjednávať driver's license / Br / driving licence vodičský preukaz dubious receivable dubiózna pohľadávka due and payable forthwith on demand splatný bezodkladne na požiadanie due date / maturity date / maturity dátum splatnosti / termín splatnosti due diligence hĺbková previerka / hĺbková revízia due diligence report správa / hĺbkovej previerky due to náležiaci (niekomu) / prislúchajúci (niekomu) duly licensed to practice law byť riadne oprávnený na výkon právnickej profesie durables / durable goods predmety dlhodobej spotreby duration dĺžka trvania / doba trvania / dĺžka obdobia during sb's tenure as managing director počas pôsobenia (niekoho) vo funkcii generálneho riaditeľa Dutch auction holandská dražba dutiable goods tovar na preclenie / tovar podliehajúci clu duty stamp / fee stamp kolková známka / kolok dynamic overcollateralization dynamická prekolateralizácia early bookclosing / early closing of accounting records účtovná uzávierka / skoršom termíne early retirement predčasný odchod do dôchodku earmark funds for / set aside funds for / appropriate funds for vyčleniť finančné prostriedky na (niečo) / vyhradiť finančné prostriedky na (niečo) / určiť finančné prostriedky na (niečo) earn income / generate income dosahovať príjmy / vytvárať príjmy earn revenue and incur expenses dosahovať výnosy / vynaložiť náklady / dosiahnuť výnosy / privodiť si náklady earned but unused vacation / Br / earned but unused holidays dovolenka, na ktorú už vznikol nárok, avšak nebola čerpaná earned income príjmy zo závislej činnosti / príjmy zo zárobkovej činnosti earnings / net profit / net profit or loss / net profit margin / net margin hospodársky výsledok earnings after taxes / EAT / net profit after tax hospodársky výsledok po zdanení earnings before interest and depreciation / EBID / net income before interest and depreciation / net profit before interest and depreciation hospodársky výsledok pred zohľadnením úrokov / odpisov earnings before interest and taxes / EBIT / operating profit / net profit before interest and tax Zisk pred zdanením a úrokmi earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization / EBITDA / net profit before interest, tax, depreciation, and amortization hospodársky výsledok pred zohľadnením úrokov, daní / odpisov earnings before taxes / EBT / net profit before tax hospodársky výsledok pred zdanením earnings per share / EPS / eps výnos na akciu easement vecné bremeno (vecné právo na cudziu vec) EAT see / earnings after taxes EBIT see / earnings before interest and taxes EBITDA see / earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization EBITDA margin / EBITD margin prevádzkové rozpätie / prevádzkový hospodársky výsledok pred odpočítaním úrokov, daní / odpisov / hrubá marža EBO see / employee buyout EBT see / earnings before taxes ECB see / European Central Bank e‐commerce / electronic commerce elektronický obchod / elektronické obchodovanie Economic and Monetary Union / EMU Hospodárska / menová únia economic depression hospodárska kríza economic growth hospodársky rast / hospodársky rozvoj economic life see / useful economic life economic recession hospodársky pokles economic recovery hospodárske oživenie economic turnabout / economic turnaround hospodárske ozdravenie / hospodárske oživenie economies of scale hospodárenie vo veľkom / výhody hospodárenia vo veľkom economize on staff ušetriť na personáli edict vyhláška (všeobecne) effect / payment / execute / payment vykonať platbu / uskutočniť platbu / vykonať úhradu / realizovať úhradu effective date dátum účinnosti effective from March 1, 2000 / with effect from March 1, 2000 / účinnosťou od 1. marca 2000 effective immediately / okamžitou účinnosťou effective payment clause doložka / účinnej platbe effective period doba účinnosti efficiencies hospodárnosť EFT POS see / point of sale electronic transfer of funds / ETF elektronický prevod finančných prostriedkov elimination of intragroup transactions eliminácia vnútro‐skupinových transakcií / očistenie od vnútroskupinových transakcií e‐mail / electronic mail elektronická pošta embargo embargo embossed card reliéfna karta / embosovaná karta emergency loan / emergency loans finančná výpomoc / finančné výpomoci emerging markets vynarájúce sa trhy / novovznikajúce trhy emoluments funkčné požitky / finančné požitky employee benefits zamestnanecké výhody employee buyout / EBO zamestnanecká akvizícia employee stock ownership scheme / employee share scheme schéma vlastníctva akcií zamestnancami employee turnover / flow of employees fluktuácia pracovníkov / pohyb zamestnancov / obmena pracovníkov employment applicant / job applicant uchádzač / prácu employment application / job application žiadosť / prijatie do pracovného pomeru employment contract / contract of employment / contract of service pracovná zmluva Employment Office úrad práce employment relationship / employment pracovnoprávny vzťah enact / bill uzákoniť návrh zákona enact / law prijať zákon enclose / check for $1,200 priložiť šek na / 200 USD / prikladať šek na / 200 USD encumber property zaťažiť majetok / uvaliť vecné bremeno na majetok encumbrance on property / property encumbrance vecné bremeno na majetku end‐of‐day sweep akumulácia prostriedkov (na konci dňa) / zlučovanie prostriedkov (na konci dňa) endorsable prevoditeľný rubopisom / indosovateľný endorse / bill of exchange / back / bill of exchange rubopisovať zmenku / podpísať zmenku na rube / indosovať zmenku / previesť zmenku rubopisom / žírovať zmenku endorse / check rubopisovať šek / podpísať šek na rube / indosovať šek / previesť šek rubopisom / žírovať šek endorse an appeal in full vyhovieť odvolaniu / plnom rozsahu endorsee nový majiteľ zmenky / indosatár endorsement rubopis / indosament / žíro endorser / backer rubopisec / indosant / žírant endowment insurance / Br / endowment assurance poistenie pre prípad dožitia endowment insurance policy / Br / endowment assurance policy zmluva / poistení pre prípad dožitia endowment mortgage dotačná hypotéka / darovacia hypotéka enforce the rule of law zabezpečovať dodržiavanie právneho poriadku enforceability právna vymáhateľnosť / právna vynútiteľnosť enforceable / enforceable by law právne vymáhateľný / vymáhateľný zo zákona / právne vynútiteľný engagement letter see / letter of engagement engagement staffing personálne obsadenie projektu engineering inžinierstvo English translation shall prevail anglický preklad bude mať vyššiu váhu enhance stockholder value / Br / enhance shareholder value zvýšiť akcionársku hodnotu / zvýšiť hodnotu pre akcionárov enjoy diplomatic privileges and immunity / enjoy diplomatic privileges and immunities mať diplomatické výsady / imunitu enter in the book zaknihovať / zaregistrovať do knihy enter into an agreement with / enter into / contract with / conclude an agreement with / conclude / contract with uzatvoriť zmluvu / (niekým) / uzatvoriť dohodu / (niekým) enter into negotiations with vstúpiť do rokovaní / (niekým) entered into under standard commercial terms / concluded under standard commercial terms uzatvorený za bežných obchodných podmienok enterprise risk riziko podnikania / podnikateľské riziko enterprise risk management services služby riešenia rizík podnikov / služby riešenia podnikateľských rizík enterprise zone podnikateľská zóna entertainment expenses / representation expenses náklady na reprezentáciu entitlement to oprávnenie na (niečo) / dispozičné právo na (niečo) entitlement to damages / entitlement to claim damages nárok na náhradu škody / možnosť uplatňovať si odškodné entry clearance povolenie na vstup environmental audit audit životného prostredia EPS / eps see / earnings per share equitable mortgage majetková hypotéka / ekvitná hypotéka equity majetok / majetkové zdroje / ekvitné zdroje / vlastné zdroje equity capital kapitál / majetkových zdrojov / kapitál / ekvitných zdrojov equity capital market / ECM kapitálový trh majetkových zdrojov / kapitálový trh ekvitných zdrojov equity capital stock / Br / equity share capital majetkové základné imanie / ekvitné základné imanie equity cost of capital nákladovosť kapitálu / majetkových zdrojov / cena kapitálu / majetkových zdrojov equity finance / equity funding financovanie / majetkových zdrojov / financovanie / ekvitných zdrojov equity gearing see / leverage equity in bearer form see / bearer stock equity increase / increase in equity / new equity navýšenie imania / navýšenie ekvity / navýšenie majetku equity interest / equity stake majetková účasť / majetkový podiel / ekvitná účasť / ekvitný podiel equity interest in / company / equity stake in / company majetková účasť / spoločnosti / majetkový podiel / spoločnosti / ekvitná účasť / spoločnosti / ekvitný podiel / spoločnosti equity investment majetková investícia / ekvitná investícia equity issue emisia majetkových akcií / emisia ekvitných akcií equity kicker majetková výhoda / ekvitná výhoda equity market trh majetkových zdrojov / trh ekvitných zdrojov equity method / equity method of consolidation metóda uvedenia do ekvivalencie / konsolidačná metóda uvedenia do ekvivalencie equity participants podielnici na vlastnom imaní equity securities / stock and similar securities / Br / shares and similar securities majetkové cenné papiere / ekvitné cenné papiere equity stake / proprietary interest majetkový podiel / ekvitný podiel equity stock / equity shares / equities majetkové akcie / ekvitné akcie equity stockholder / equity shareholder držiteľ majetkových akcií / držiteľ majetkových účastín / držiteľ ekvitných akcií / držiteľ ekvitných účastín equivalent ekvivalent / prepočet (hodnoty) / rovnocenný erase / company from the register / strike / company off the register / delete / company from the register / expunge / company from the register vymazať spoločnosť / registra erasure of / company from the register výmaz spoločnosti / registra escrow deponát escrow account deponátny účet escrow agreement deponátna zmluva / zmluva / deponácii estate agent see / realtor estate tax / inheritance tax / capital transfer tax / Br / estate duty / Br / death duty dedičská daň / daň / dedičstva estimated accounts dohadné účty estimated payables dohadné účty pasívne estimated receivables dohadné účty aktívne estimated useful life očakávaná životnosť (stroja / pod.) ETF see / electronic transfer of funds ethnic group / ethnic origin / native origin / native identity národnosť ethnic Hungarian občan (napr. Slovenska) maďarskej národnosti / občan (napr. Slovenska) maďarského pôvodu EU directive on the taxation of savings smernica EÚ / zdaňovaní úspor European Central Bank / ECB Európska ústredná banka / Európska centrálna banka European Currency Unit / ECU európska menová jednotka European Monetary Union / EMU Európska peňažná únia / Európska menová únia euro's decline in value pokles hodnoty eura event of default prípad neplnenia evidence dôkazy / dôkazový materiál exceed the credit limit prekročiť úverový limit / prekročiť úverový rámec except as otherwise stated / except as otherwise indicated pokiaľ nie je uvedené ináč exceptional items výnimočné položky excess charge / surcharge prirážka / príplatok excess charge on one's insurance policy / excess on one's insurance policy poistná spoluúčasť / spoluúčasť na poistke excess inventories / surplus inventories nadbytočné zásoby / inventarizačný prebytok excess reserves nadbytočné rezervy excise tax / excise duty / excise spotrebná daň / nepriama daň / akcízna daň exclusive sales contract zmluva / výhradnom predaji exclusive sponsor výhradný sponzor executed in four counterparts vyhotovený / štyroch rovnopisoch / vyhotovený / štyroch exemplároch execution výkon / vykonanie / realizácia execution of ownership rights výkon vlastníckych práv / realizácia vlastníckych práv Executive Board / Board of Directors predstavenstvo Executive Board statutes / statutes of the Executive Board štatút predstavenstva executive committee výkonný výbor executive director / executive výkonný riaditeľ / výkonný riadiaci pracovník / výkonný káder executive officer / company executive / executive konateľ / konateľ spoločnosti executor vykonávateľ poslednej vôle / správca pozostalosti exempt from tax / tax‐free / immune from tax / not subject to tax oslobodený od dane / nepodliehajúci dani exercise / court order vykonať súdne nariadenie / vykonať súdne rozhodnutie / vykonať príkaz exercise one's claim / exercise / claim / put in one's claim / put in / claim uplatniť si nárok / využiť právny nárok exercise one's collateral / exercise / collateral uplatniť ručenie / využiť ručenie / uplatniť záruku / využiť záruku exercise one's guarantee / exercise / guarantee uplatniť záruku / využiť záruku exercise one's option / exercise an option využiť opciu / uplatniť opciu exercise one's pledge / exercise / pledge uplatniť záložné právo / využiť záložné právo exercise one's right / exercise / right uplatňovať právo / využiť právo exercise one's right to / exercise / right to uplatňovať právo na (niečo) / využiť právo na (niečo) / uplatniť právo na (niečo) exercise price realizačná cena exhaust the expense limit vyčerpať výdavkový limit exhibit dôkazný predmet exchange burza Exchange and Registration Rights Agreement Dohoda / burzách / registračných právach exchange control devízová regulácia exchange office / foreign exchange outlet / Br / bureau de change zmenáreň exchange rate kurz / výmenný kurz exchange rate fluctuation kolísanie kurzu exchange rate movements kurzové pohyby / pohyby kurzu exchange rate quotations list kurzový lístok exchange rate swings kurzové výkyvy / výkyvy kurzu Exchequer vládny účet exorbitant prices / steep prices premrštené ceny / prehnané ceny expected standard očakávaná úroveň / očakávaná skutočnosť expedited proceedings zrýchlené konanie expenditure výdavky / náklady expense allowance 1. reprezentačný fond, 2. diéty expenses account účet nákladov / nákladový účet / cestovný účet expenses incurred by the lessee výdavky, ktoré vznikli nájomcovi expensive both in time and money časovo aj finančne nákladný expert advice špecializované poradenstvo expert opinion znalecký posudok expiration / expiration date / date of expiration / Br / expiry date / Br / date of expiry dátum uplynutia doby / dátum vypršania exploit loopholes in law / pettifog využívať medzery / zákone / využívať štrbiny / zákone export credit guarantee záruka na vývozný úver exposure to risks vystavenosť rizikám / stupeň vystavenosti rizikám express or implied / explicit or implicit výslovný alebo vyvodený / priamy alebo nepriamy extend / loan to / extend credit to see / make / loan to extend maturity predĺžiť splatnosť / prolongovať extend the deadline to June 30 posunúť termín na 30. júna extended trial balance rozšírená predvaha / rozšírená hrubá súvaha extent of the damage rozsah škôd extenuating circumstance poľahčujúca okolnosť external debt / external debts / external indebtedness zahraničná zadlženosť extract from the Commercial Register výpis / obchodného registra extract from the minutes of / meeting výpis zo zápisnice zo zasadnutia Extraordinary General Meeting / EGM mimoriadne valné zhromaždenie extraordinary items mimoriadne položky EXW zo závodu (dohodnuté miesto) eyewitness account výpoveď očitého svedka face value see / par value factoring faktorovanie / faktoring factoring agreement / factoring contract faktorská zmluva / zmluva / faktorovaní factors of production see / production factors factory burden / Br / factory overhead / Br / manufacturing overhead / Br / production overhead / Br / indirect manufacturing costs výrobná réžia factory overhead see / factory burden fail to observe / provision nedodržať ustanovenie fail to repay / loan nesplatiť pôžičku / nesplatiť úver failure to do so may result in nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok (niečo) failure to pay nezaplatenie / neschopnosť zaplatiť / neschopnosť platiť failure to repay / loan / nonrepayment of / loan nesplatenie úveru fair business conduct poctivý obchodný styk fair copy čistopis fair market value objektívna trhová hodnota / solídna trhová hodnota / poctivá trhová hodnota fair value objektívna hodnota fake documents falošné doklady fall due / become due nadobudnúť splatnosť fall sale / Br / autumn sale jesenný výpredaj fall short of cash mať nedostatok peňazí / mať nedostatok hotových peňazí fall within the remit of spadať do pôsobnosti (niekoho) falling due / months from / date splatný / mesiacov od dátumu falling due after more than one year so splatnosťou nad jeden rok falling due within one year so splatnosťou do jedného roka family allowances rodinné prídavky / prídavky na deti FAS vyplatené / boku lode (dohodnutý prístav nalodenia) favor / payee / beneficiary príjemca (platby) FCA vyplatené dopravcovi (dohodnuté miesto) feasibility study štúdia priechodnosti / štúdia realizovateľnosti Federal Reserve Bank / Federal Reserve / Fed Federálna rezervná banka Federal Reserve System / FRS / Fed Federálny rezervný systém fees for services cena služieb / odmena za služby / poplatky za služby / honorár za služby fellow subsidiary sesterská spoločnosť felony závažný trestný čin / ťažký zločin / hrdelný zločin felony murder vražda najvyššieho stupňa fend off inflation zabrániť inflácii / zabraňovať inflácii fiat príkaz / rozkaz / nariadenie fictitious firm / bogus firm / front firm / dummy firm fiktívna firma / fingovaná firma / pseudofirma / nastrčená firma / papierová firma file / lawsuit see / bring / legal claim file / lawsuit against see / bring / legal claim against file / request for podať žiadosť / (niečo) file / tax return podať daňové priznanie file an appeal odvolať sa / podať odvolanie file an appeal against odvolať sa proti (niekomu/niečomu) / podať odvolanie proti (niekomu/niečomu) file an application for asylum podať žiadosť / azyl file an application for sb with an authority podať prihlášku na (niečo) na úrade file an income tax return podať daňové priznanie / dani / príjmov file an insurance claim nahlásiť poistnú udalosť file copy výpis / evidencie file for / apply for podať žiadosť / (niečo) / požiadať / (niečo) file for bankruptcy / petition for bankruptcy podať návrh na vyhlásenie konkurzu / podať návrh na konkurz / podať žiadosť / vyhlásenie konkurzu / požiadať / vyhlásenie konkurzu file for divorce podať žiadosť / rozvod / dať žiadosť / rozvod fill in the blanks vyplniť kolónky (formulára) finable offense pokutovateľný prečin / pokutovateľný priestupok final decision konečné rozhodnutie / rozhodnutie / konečnou platnosťou final invoice konečná faktúra final trial balance / trial balance konečná predvaha / konečná hlavná kniha / súvaha finance bill finančná zmenka finance company finančná spoločnosť finance house finančný dom finance charge finančný poplatok finance lease lízing / finančný nájom / dlhodobý prenájom finance lease agreement / finance lease contract lízingová zmluva / zmluva / finančnom prenájme / zmluva / dlhodobom prenájme Finance Ministry Regulation on Accounting Policies opatrenie ministerstva financií / postupoch účtovania financeable financovateľný finances / funds financie / finančné prostriedky financial accountancy department finančná učtáreň financial accounting finančné účtovníctvo financial adviser finančný poradca financial advisory services služby finančného poradenstva / finančnoporadenské služby financial covenant finančný zmluvný ukazovateľ financial credit / trust finančný úver financial derivatives / derivative financial instruments finančné deriváty / derivátne finančné nástroje financial director / financial manager finančný riaditeľ / riaditeľ finančného úseku financial engineering finančné inžinierstvo financial expenses finančné náklady financial gearing see / leverage financial inducement / inducement / financial incentives finančná motivácia financial institution peňažný ústav / finančná inštitúcia financial instrument finančný nástroj financial intermediary / financial institution finančný sprostredkovateľ / peňažný ústav financial investments / investments finančné investície / kapitálové účasti financial investor / financier finančný investor financial management finančné riadenie financial misstatements nesprávne účtovné údaje / nesprávne finančné údaje financial performance finančné hospodárenie / finančné fungovanie financial policies zásady finančnej politiky financial position finančná situácia financial reporting finančné výkazníctvo financial resources finančné zdroje financial revenues finančné výnosy financial scam finančný podvod financial services finančné služby financial sourcing / financial sources creation tvorba finančných zdrojov financial standing finančné postavenie financial statements účtovné výkazy / účtovná uzávierka financial statements date dátum účtovnej uzávierky financial statements package súbor účtovných výkazov / súbor finančných výkazov financial transaction finančná operácia / finančná transakcia financial year účtovný rok / finančný rok / hospodársky rok financially bearable finančne únosný financially feasible finančne priechodný / finančne prijateľný financier 1. financ / finančník, 2. finančný investor financing activities finančné činnosti find st irrelevant / consider st irrelevant / find st to be of no substance považovať (niečo) za bezpredmetné finding / observation nález / zistenie finished goods / finished products výrobky / hotová výroba / hotové výrobky / dokončená výroba / výrobky fire insurance protipožiarne poistenie firm commitment záväzný prísľub firm offer / firm proposal záväzná ponuka firm order záväzná objednávka / záväzný príkaz firsts bankové úpisy fiscal year fiškálny rok / daňový rok fixed asset investment investícia do investičného majetku fixed asset rentals prenájom investičného majetku fixed assets / noncurrent assets / capital assets investičný majetok / investície / fixné aktíva / stále aktíva / dlhodobé aktíva / základné prostriedky / položky investičného majetku fixed assets register / assets register / plant register / fixed assets ledger kniha investičného majetku / register investičného majetku fixed assets under construction nedokončené investície / nedokončená investičná výstavba / investičný majetok vo výstavbe fixed exchange rate / peg pevný kurz / fixný kurz fixed income market trh pevných výnosov / trh fixných výnosov fixed income securities cenné papiere / pevným výnosom fixed interest rate / fixed rate pevná úroková sadzba / fixná úroková sadzba fixed interest securities cenné papiere / pevným úrokom fixed re‐offer spread fixné rozpätie pri opätovnej ponuke fixed‐term / for / limited time period / for / specified time period na dobu určitú fixed‐term deposit see / time deposit fixed‐term deposit account see / time deposit account fixed‐term employment / employment for / limited time period / employment for / specified time period práca na dobu určitú fixed‐term employment contract pracovná zmluva na dobu určitú fixtures and fittings inventár / inventár / inštalácie / drobný investičný majetok / vybavenie / príslušenstvo / zariadenie / vybavenie flat fee / flat paušálny poplatok / paušál / jednotný poplatok flat rate / flat paušálna sadzba / jednotná sadzba / paušál flat retainer fee / flat retainer paušálna zálohová platba / paušálny poplatok za zadržanie (niečoho) / paušálny advokátsky poplatok flexible working hours / flexitime pružný pracovný čas float see / bank float / cash float float / company uviesť spoločnosť na burzu (vydaním akcií) floating capital uvádzací kapitál floating interest rate / floating rate / variable interest rate / variable rate pohyblivá úroková sadzba / premenlivá úroková sadzba / variabilná úroková sadzba floating‐rate note / FRN úpis / premenlivou úrokovou sadzbou / úpis / variabilnou úrokovou sadzbou flotation flotácia / vydanie akcií na burze fluctuation band fluktuačné pásmo / pásmo výkyvov fluid cash krátkodobé peňažné zdroje / krátkodobá hotovosť / krátkodobé peniaze FOB vyplatené na palubu (dohodnutý prístav nalodenia) follow the instructions dodržiavať pokyny / pridŕžať sa pokynov for / limited time period / for / specified time period / fixed‐term na dobu určitú for an indefinite time period na dobu neurčitú for and on behalf of / zastúpení / v mene (niekoho) / za / v mene (niekoho) for cash / for ready cash za hotové / za hotové peniaze for inspection / for consultation na nahliadnutie for inspection only / for consultation only len na nahliadnutie / iba na nahliadnutie for payment / for charge za úplatu for rent / Br / to let prenajme sa for valuable consideration / against payment odplatne / odplatným spôsobom for value May 15, 2001 / valutou 15. mája 2001 force majeure vyššia moc forced administration / forced supervision / forced management see / administration forced sale nútený predaj / nútený odpredaj forecast period výhľadové obdobie / prognózované obdobie foreclose / collateral / foreclose upon / collateral zabaviť / predať zábezpeku / zabaviť / predať kolaterálu foreclose / mortgage / foreclose upon / mortgage zabaviť / predať hypotéku foreclose property zabaviť / predať majetok foreclosure zabavenie / predaj (založeného majetku) foreign business affiliate zahraničná obchodná afilácia foreign business agency zahraničná obchodná kancelária foreign currency / foreign currency cash valuta / cudzia mena / peňažné prostriedky / cudzej mene foreign currency account devízový účet / účet / cudzej mene foreign debt zahraničné úvery / zahraničný dlh foreign direct investment / FDI priame zahraničné investície foreign direct investor priamy zahraničný investor foreign exchange / forex / FX 1. devízový styk, 2. devízy / devízové prostriedky foreign exchange allowance prídel devíz foreign exchange dealer zmenárnik / pracovník zmenárne foreign exchange exposure devízová angažovanosť (banky) foreign exchange gains / foreign currency exchange‐rate gains kurzové rozdiely pasívne / kurzové zisky foreign exchange gains or losses / foreign exchange differences kurzové rozdiely Foreign Exchange Law / Foreign Exchange Control Law devízový zákon / zákon / devízovej regulácii foreign exchange loan devízový úver foreign exchange losses / foreign currency exchange‐rate losses kurzové rozdiely aktívne / kurzové straty foreign exchange mean rate kurz devízy stred foreign exchange nonresident devízový cudzozemec foreign exchange permit / foreign exchange license devízové povolenie foreign exchange position / foreign currency position devízová pozícia banky foreign exchange position return / foreign currency position return hlásenie / devízovej pozícii banky foreign exchange rating devízový rating foreign exchange regime devízový režim foreign exchange regulations devízové predpisy foreign exchange reserves / foreign currency reserves devízové rezervy / valutové rezervy foreign exchange resident devízový tuzemec foreign exchange transaction devízová operácia / operácia / cudzej mene foreign national cudzí štátny príslušník / cudzí štátny občan foreign portfolio investor zahraničný portfóliový investor foreign trade zahraničný obchod foreign trade deficit schodok zahraničného obchodu foreign trade surplus prebytok zahraničného obchodu foreign trade transaction zahraničnoobchodná operácia forensic expert súdny znalec forensic medicine súdne lekárstvo forex see / foreign exchange forfaiting forfejtovanie / forfejting / mimobilančné odkúpenie pohľadávok forfaiting agreement / forfaiting contract forfejtovacia zmluva / zmluva / forfejtovanie forfeit prepadnúť / prepadnutá vec forfeiture prepadnutie / strata platnosti / premlčanie forge / signature falšovať podpis / sfalšovať podpis forged passport falošný pas forged signature falošný podpis / sfalšovaný podpis formal legal requirements formálnoprávne náležitosti formal proceedings úradné konanie (všeobecne) former central parity bývalá ústredná parita for‐profit organization / Br / profitmaking organization zisková organizácia (organizácia / cieľom vytvárať zisk) forward dealings budúce obchody / forwardové obchody forward exchange transaction budúci devízový obchod / budúca devízová transakcia forward foreign exchange contract / forward FX contract zmluva / budúcom devízovom obchode / zmluva / devízovom forwarde forward rate agreement / FRA dohoda / budúcej úrokovej sadzbe / dohoda / budúcom kurze forward value budúca hodnota forwarding agent / forwarder see / shipper found guilty uznaný vinným found guilty of kidnapping uznaný vinným / únosu found innocent uznaný nevinným foundation / trust nadácia founder member / charter member / Br / founding member zakladajúci člen founding credit / Br / foundation credit zakladateľský úver FRA see / forward rate agreement framework credit agreement rámcová úverová zmluva franchise 1. licencia / franšíza / autorizácia, 2. volebné právo franchise agreement licenčná zmluva / franšízna zmluva / auto‐ rizačná zmluva franchise fees licenčné poplatky / franšízne poplatky / autorizačné poplatky franchise tax / business tax daň / podnikania / licenčná daň / daň / licencie franchisee držiteľ licencie / držiteľ franšízy / autorizovaný díler franchisor poskytovateľ licencie / poskytovateľ franšízy / poskytovateľ autorizácie free enterprise / profit system sloboda podnikania free market voľný trh free of charge / for free bezplatne / zadarmo free sole proprietor's license / Br / free sole trader's licence voľný živnostenský list / voľná živnosť free sole proprietorship / Br / free sole trade / Br / free trade voľná živnosť free trade 1. voľný obchod, 2. voľná živnosť free trade agreement dohoda / voľnom obchode free trade zone pásmo voľného obchodu freehold property nezaťažený majetok freely transferable security voľne prevoditeľný cenný papier free‐standing committee samostatný výbor freight / carriage / freight charge prepravné / dopravné freight contract prepravná zmluva fringe benefits 1. ďalšie (nepeňažné) výhody [2. ďalšie (nepeňažné) výhody front office predné kancelárie / priehradková časť / reprezentačná časť / administratívna časť / ústredie front‐end fee počiatočný poplatok fulfill one's contractual obligations plniť si zmluvné povinnosti full audit report / full auditors' report see / long‐form audit report full balance sheet súvaha / plnom rozsahu / úplná súvaha full consolidation úplná konsolidácia full employment plná zamestnanosť full financial statements účtovná uzávierka / úplnom formáte / účtovná uzávierka / úplnom rozsahu full provision 100 / opravná položka / opravná položka / plnej výške full range of services / seamless services komplexné služby full‐fledged member plnoprávny člen full‐time/part‐time status typ pracovného úväzku fully licensed store / fully licensed shop obchod / povolením na predaj všetkých druhov liehovín fully provide for vytvoriť opravnú položku / plnej výške na (niečo) fully recoverable návratný / plnej výške function úsek / funkcia fund fond / základina fund / refinance prefinancovať fund manager manažér investičného fondu fundamental provisions základné ustanovenia funding / refinancing prefinancovanie / financovanie / dotovanie funding sources zdroje financovania funding strategy stratégia financovania fund‐raiser 1. organizátor finančnej zbierky / získavateľ finančných prostriedkov, 2. akcia na získanie finančných prostriedkov fund‐raising finančná zbierka / získavanie finančných prostriedkov funds earmarked for / funds set aside for / funds appropriated for finančné prostriedky vyčlenené na (niečo) / finančné prostriedky vyhradené na (niečo) / finančné prostriedky určené na (niečo) funds were not received until March 1 finančné prostriedky sme obdržali až 1. marca funeral expenses insurance poistenie pohrebu furnish further information podať ďalšie informácie furnish information podať informácie furniture and vehicles inventár / dopravné prostriedky future economic benefits budúci hospodársky prínos / budúci ekonomický efekt Futures and Options Association / FOA Združenie pre opcie / termínové obchody futures contract / future termínová zmluva / termínový obchod FX see / foreign exchange GAAP see / Generally Accepted Accounting Principles gain / foothold in / market získať si postavenie na trhu gain on disposal of subsidiaries zisk / predaja dcérskych spoločností / rozhodujúcim vplyvom gains or losses from investments oceňovacie rozdiely / kapitálových účastí gains or losses from revaluation of assets oceňovacie rozdiely / precenenia majetku GDR see / Global depository receipt gearing see / leverage gearing ratios see / leverage ratios general contractor generálny dodávateľ general damages / restitution bolestné general delivery poste restante General Meeting valné zhromaždenie (orgán akciovej spoločnosti) general partner komplementár / spoločník / neobmedzeným ručením general personal insurance všeobecné poistenie osôb general provision všeobecná opravná položka / opravná položka na všeobecné účely general provisions všeobecné ustanovenia general reserve / reserve fund / surplus fund rezervný fond / všeobecná železná rezerva Generally Accepted Accounting Principles / GAAP Všeobecne prijaté účtovné princípy generally accepted custom / convention uzancia / zvyklosť / konvencia generate sufficient cash flows vytvárať dostatočné peňažné toky gentlemen's agreement džentlmenská dohoda / čestná dohoda / ústna dohoda genuine signature pravý podpis geographical distribution of sales zemepisné členenie odbytu / zemepisné rozloženie odbytu / odbyt / zemepisnom členení / teritoriálne rozdelenie odbytu get / job as sales clerk zamestnať sa ako obchodný referent gift deed / donation deed / deed of gift / deed of donation darovacia zmluva / darovacia listina gift tax daň / darovania / darovacia daň gifts / donations dary gilt‐edged securities / gilts cenné papiere / pozláteným okrajom gilts see / gilt‐edged securities / government stock giro žíro give / presentation poskytnúť prezentáciu / predniesť prezentáciu give / true and fair view of the income / give / true and fair view of the profit or loss podávať pravdivý / objektívny obraz / zisku / podávať pravdivý / objektívny obraz / hodpodárskom výsledku give away / house to poručiť (niekomu) dom give notice to quit / give notice dať výpoveď (zo zamestnania) give sb notice to quit / give sb notice dať (niekomu) výpoveď (zo zamestnania) Global Depository Receipt / GDR globálny vkladový list Global Emerging Markets / GEM globálne vynárajúce sa trhy go bankrupt / go into bankruptcy skrachovať / zbankrotovať / ísť do bankrotu go into force vojsť do platnosti go into hiding prejsť do ilegality go into liquidation ísť do likvidácie go on strike ísť do štrajku / vstúpiť do štrajku go public ísť na verejný trh go to court ísť na súd / súdiť sa go to court for redress / seek redress at court dožadovať sa nápravy na súde go to waste / run to waste vyjsť nazmar / vyjsť navnivoč going concern naďalej prevádzkyschopný podnik / naďalej životaschopný podnik / naďalej prosperujúci podnik / naďalej fungujúci podnik going concern concept / going concern basis princíp kontinuity podnikateľského subjektu going concern value / GCV / Br / net assets value / Br / net asset value / Br / NAV hodnota naďalej prevádzkyschopného podniku / hodnota naďalej životaschopného podniku / hodnota naďalej prosperujúceho podniku / hodnota naďalej fungujúceho podniku gold standard zlatý štandard / krytie zlatom golden handcuffs zlaté putá / tzv. vernostné golden handshake / golden goodbye dar podniku pri odchode zamestnanca / tzv. odchodné golden hello dar podniku pri nástupe do zamestnania / zlaté uvítanie / tzv. nástupné golden key zlatý kľúč golden parachute zlatý padák golden share zlatý podiel / zlatá akcia goods in short supply / short‐supply goods nedostatkový tovar / úzkoprofilový tovar goods in transit / merchandise in transit tovar na ceste goods issue from inventory / goods issue from storehouse / goods issue from warehouse / Br / goods issue from stock výdaj tovaru zo skladu / výdaj tovaru zo skladu zásob goods purchased for resale tovar nakúpený na predaj goods received note / GRN potvrdenie / prevzatí tovaru / potvrdenie / prijatí tovaru goodwill goodwill / kladný konsolidačný rozdiel / aktívny konsolidačný rozdiel goodwill is not tax deductible gudvil nie je odpočítateľnou polož‐kou goodwill write‐off reserve rezerva na odpis goodwillu govern: be governed by English law riadiť sa anglickým právom / spravovať sa anglickým právom / riadiť sa anglickými zákonmi governing law rozhodné právo / spravovacie právo / zákonitosť government agency / government organization rozpočtová organizácia / vládna organizácia / orgán štátnej správy government bond auction dražba vládnych dlhopisov / aukcia vládnych dlhopisov government commissioner / government appointee vládny splnomocnenec government directive vládne nariadenie government grant vládny grant government guarantee / state guarantee vládna záruka / štátna záruka / záruka zo strany štátu government security štátny cenný papier government stock / treasury stock / Br / gilt‐ edged securities štátne akcie government‐subsidized agency / government‐ subsidized organization príspevková organizácia grace period / grace tolerančné obdobie grand total celkový súčet grant / license vydať koncesiu / vydať povolenie grant / loan to / grant credit to see / make / loan to grant asylum to / grant sb asylum poskytnúť azyl (niekomu) / udeliť azyl (niekomu) grant entry to / country dať povolenie na vstup do krajiny grant sb asylum see / grant asylum to grant security over assets založiť aktíva / dať aktíva do zálohu gray knight sivý jazdec greater efficiencies / greater economy vyššia hospodárnosť greenmail grínmejl / tzv. zelená pošta grievance sťažnosť gross hrubý / celkový / brutto gross debt celková zadlženosť / hrubý dlh gross margin see / gross profit gross misconduct hrubé porušenie disciplíny / hrubý disciplinárny priestupok gross negligence hrubá nedbanlivosť / hrubé zanedbanie gross pay hrubý plat gross profit / gross profit margin / gross margin hrubý zisk / hrubá marža gross up capital stock / gross up share capital see / increase capital stock group costs / costs for the group náklady skupiny / náklady za skupinu / náklady koncernu / koncernové náklady group income / group profit zisk skupiny / zisk za skupinu / zisk koncernu / koncernový zisk group insurance združené poistenie group investment / collective investment kolektívne investovanie group reporting package súbor hlásení za skupinu / súbor hlásení / rámci skupiny group revenues / revenues for the group výnosy skupiny / výnosy za skupinu / výnosy koncernu / koncernové výnosy group travel insurance združené poistenie pre cesty / pobyt growth fund rastový fond / rozvojový fond guarantee will expire záruka zanikne guaranteed bond dlhopis / ručením guarantees issued vystavené záruky / poskytnuté záruky guarantor / guaranty ručiteľ guarantor accession agreement dohoda / pristúpení ručiteľa / záväzku guaranty / guarantee ručenie / záruka guaranty issued / collateral granted poskytnuté ručenie guidance on the rights and duties poučenie / právach / povinnostiach guild cech haggle over / price / haggle about / price handrkovať sa / cenu / dohadovať sa / cene / zjednávať cenu hand in one's resignation podať demisiu / podať oznámenie / odstúpení handling fee manipulačný poplatok handover agreement odovzdávací protokol / preberací protokol hard copy papierová verzia have / monopoly on mať monopol na (niečo) have / pecuniary interest in byť finančne zainteresovaný na (niečom) have an impact on profitability going forward mať vplyv na ďalší vývoj ziskovosti have jurisdiction to settle disputes mať súdnu právomoc urovnávať spory have legal identity / have legal personality mať právnu subjektivitu have on file mať / evidencii have one's head office in / have one's headquarters in sídliť / ? mať svoje ústredie v have overall responsibility for / be ultimately responsible for celkovo zodpovedať za (niečo) / niesť celkovú zodpovednosť za (niečo) have responsibility for / be responsible for zodpovedať za (niečo) / byť zodpovedný za (niečo) have st reimbursed dať si (niečo) preplatiť have the power to do mať právomoc urobiť / mať / právomoci urobiť head lease hlavný prenájom / hlavný lízíng head of accounts vedúci účtovník head office / headquarters ústredie / sídlo / prezídium health insurance zdravotné poistenie health insurance company / health insurer zdravotná poisťovňa hearings vypočúvanie heavy workload veľké pracovné zaneprázdnenie hedge funds / hedged funds zabezpečovacie financovanie hedge the risks zabezpečiť sa proti rizikám ??tzv. zahedžovať riziká hedging instruments zabezpečovacie nástroje (rizík) / tzv. hedžingové nástroje hereinafter the 'Guarantor' / hereinafter referred to as 'Guarantor' ďalej len "ručiteľ" / ďalej uvádzaný len ako "ručiteľ" hidden reserves skryté rezervy / tzv. tiché rezervy higher‐level collective agreement kolektívna zmluva vyššieho stupňa high‐street banks banky pre širokú verejnosť / klíringové banky Highway Code pravidlá cestnej premávky / zbierka vyhlášok cestnej premávky high‐yield Yankee bond vysokovýnosový americký dlhopis hike interest rates / raise interest rates zvyšovať úrokové sadzby hire purchase / HP see / installment credit historical cost / original cost / acquisition cost niekdajšia cena / pôvodná cena / obstarávacia cena / niekdajšie náklady / pôvodné náklady / obstarávacie náklady historical operating results / historical business results prevádzkové výsledky minulých období history of payments see / payment record hold / charge over sb's property mať záložné právo na majetok (niekoho) hold an office / hold / position / hold / post / exercise an office vykonávať funkciu / zastávať funkciu / zastávať post hold an open tender for vypísať verejnú súťaž na (niečo) / vypísať konkurz na (niečo) hold arms illegally nedovolene držať zbrane / nedovolene sa ozbrojovať hold harmless / hold free and harmless see / hold sb harmless from hold harmless letter / hold free and harmless letter vyjadrenie / zabezpečení nepostihnuteľnosti / vyjadrenie / zabezpečení ochrany hold harmless undertaking / hold free and harmless undertaking záväzok zabezpečenia nepostihnuteľnosti / záväzok zabezpečenia ochrany hold in detention držať vo vyšetrovacej väzbe hold in escrow držať / deponácii / držať / úschove hold sb harmless from / hold sb free and harmless from zabezpečiť nepostihnuteľnosť (niekoho) (niečím) / zabezpečiť ochranu (niekoho) pred (niečím) hold sb responsible brať (niekoho) na zodpovednosť hold the office of managing director vykonávať funkciu generálneho riaditeľa holding holdingová pobočka holding company holdingová spoločnosť holiday shutdown period celozávodná dovolenka home banking bankovníctvo / domu home delivery service donášková služba do domu home loan / housing loan / Br / building loan stavebný úver / hypotéka home loan account / housing loan account / Br / building loan account účet stavebného úveru home loan agreement / housing loan agreement / Br / building loan agreement zmluva / stavebnom úvere home loan company / housing loan company spoločnosť poskytujúca stavebné úvery / spoločnosť poskytujúca úvery na bývanie homeowner vlastník domu (alebo bytu) honor / bill of exchange akceptovať zmenku / zaplatiť zmenku honor the agreement dodržať dohodu / dodržať zmluvu horizontal integration vodorovná integrácia / horizontálna integrácia hostile bid antagonistická ponuka hourly rate hodinová sadzba hourly wage hodinová mzda house insurance poistenie domu house mortgage hypotéka na dom housing savings / housing association savings / Br / building society savings stavebné sporenie (činnosť) housing savings agreement / Br / building society savings agreement zmluva / stavebnom sporení human resources department / HR department odbor ľudských zdrojov / personálny odbor human resources management / personnel management riadenie ľudských zdrojov / personálne riadenie human rights abuses porušovanie ľudských práv hurdle rate of interest / hurdle interest rate minimálny úrokový výnos / minimálna úroková návratnosť hypothecate dať do hypotéky / zaťažiť hypotékou hypothecation zaťaženie hypotékou chain store obchodný reťazec / obchodné zoskupenie / filiálka (v obchodnej sieti) challenge / claim napadnúť nárok / spochybniť nárok Chamber of Commerce obchodná komora change hands zmeniť majiteľa change in inventory / Br / change in stock zmena stavu vnútropodnikových zásob channel payments to nasmerovať platby na (niekoho) / nasmerovať úhrady na (niekoho) charge účtovaná sadzba / poplatok charge account / credit account zaťažovací účet / obchodný úverový účet charge depreciation against income / set depreciation against incocharge card zaťažovacia karta charge out / charge vyúčtovať charge over book debt zaťaženie účtovného dlhu charge rate book sadzobník poplatkov charge sb with bribery obviniť (niekoho) / úplatkárstva charge st against expenses / set st against expenses / charge st to income / Br / charge st against losses / Br / set st against losses zúčtovať (niečo) do výnosov / zúčtovať (niečo) oproti nákladom charge st against income / set st against income / charge st to expenses / Br / charge st against profits / Br / set st against profits zúčtovať (niečo) do nákladov / zúčtovať (niečo) oproti výnosom charge the handling fee účtovať si manipulačný poplatok charge to income / charge to the income account / expense to income zaúčtovať do výnosov / zaúčtovať do príjmov charge‐out rate vyúčtovacia sadzba charges for poplatky za (niečo) charity / charity organization dobročinná organizácia chart of accounts / list of accounts / account classification účtová osnova chartered accountant / CA see / certified public accountant chartered certified accountant / CCA see / certified public accountant chattel / chattels hnuteľnosť / hnuteľná vec / hnuteľný majetok cheap and skilled labor / cheap and well‐qualified labor lacná / kvalifikovaná pracovná sila cheap money lacné peniaze check / Br / cheque šek check compliance with kontrolovať dodržiavanie (niečoho) check for the sum of $1,200 šek na sumu / 1 200 USD check to order / order check šek na rad / prevoditeľný šek checkbook šeková knižka checking account see / demand deposit account checking account deposit see / demand deposit checklist kontrolný zoznam (prehľad) cherry pie ľahko získané peniaze chief accountant hlavný účtovník / hlavný účtovný referent chief administrative officer / CAO / authorized representative / chief clerk prokurista chief executive officer / CEO / chief executive / Br / managing director generálny riaditeľ / najvyšší výkonný riaditeľ chief financial officer / CFO najvyšší finančný riaditeľ chief operating officer / COO najvyšší prevádzkový riaditeľ child support / child support payment výživné / platba výživného Chinese wall Čínsky múr choice goods / select goods výberový tovar IAS see / International Accounting Standards identify oneself legitimovať sa / predložiť preukaz identity card legitimácia / preukaz totožnosti idle time / idle capacity see / downtime ignorance is no defense in the eyes of the law / ignorance is no defense neznalosť zákona neospravedlňuje illegal immigration nezákonné prisťahovanie / protizákonné prisťahovanie illegal possession of arms nedovolené ozbrojovanie / nezákonné ozbrojovanie illegitimate nezákonný / neoprávnený illegitimate child nemanželské dieťa illicit enrichment nezákonné obohacovanie sa / protiprávne obohacovanie sa immediate cash needs okamžitá potreba peňazí / okamžitá potreba hotovosti Immigration Office prisťahovalecký úrad / imigračný úrad impaired inventories znehodnotené zásoby / poškodené zásoby impaired loans / nonperforming loans nekvalitné úvery / nebonitné úvery / nefunkčné úvery / problémové úvery / nesplácané úvery impairment of assets znehodnotenie aktív impeach súdne obviniť (niekoho) / súdne obžalovať (niekoho) impeachment súdne obvinenie / súdna obžaloba impending losses hroziace straty import duty dovozné clo import license dovozné povolenie import surcharge dovozná prirážka impose / duty on uvaliť clo na (niečo) impose / penalty on uložiť pokutu (niekomu) / uvaliť pokutu (niekomu) impose / tax on uvaliť daň na (niečo) imprisonment odňatie slobody in / courthouse / Br / in / lawcourt na občianskopravnom súde in / single installment jednorazovou splátkou in accordance with good faith and fair dealing / súlade / dobrou vierou / zásadami poctivého obchodného styku in accordance with the Accounting Law / súlade so zákonom / účtovníctve / v zmysle zákona / účtovníctve in accordance with the tax legislation / súlade / daňovými zákonmi in advance vopred / dopredu in all material respects vo všetkých významných súvislostiach / vo všetkých významných ohľadoch in an account na účte in an internationally recognizable format / medzinárodne uznanom formáte in arrears meškať / oneskoriť sa in arrears with the payment meškajúci / úhradou / oneskorený / platbou in book‐entry form / účtovnej podobe / v účtovnej forme in bookkeeping terms / in accounting terms / účtovnom vyjadrení in court na súde in debt / dlhoch / zadĺžený in even and proportionate installments rovnomernými splátkami in favor of / favor / payee / beneficiary / prospech (niekoho) / príjemca (platby) in financial difficulties majúci finančné problémy in financial terms vo finančnom vyjadrení in force / platnosti / v účinnosti in form and substance / hľadiska formy aj obsahu / z formálnej / obsahovej stránky in full / plnom rozsahu / v plnom znení / komplexný in charge kompetentný / zodpovedný / vedúci in charge of kompetentný na (niečo) / zodpovedný za (niečo) / vedúci (niečoho) in kind / naturáliách / naturálne in koruna terms / korunovom vyjadrení / v korunách / korunovo in little demand nejde dobre na odbyt in money terms / peňažnom vyjadrení in one or more instances / jednom alebo vo viacerých prípadoch in one's own hand vlastnou rukou / v.r. in respect of interest / by way of interest / titulu úroku / ako úrok in short supply / in great demand úzky profil / úzkoprofilový / nedostatkový in shortage of free funds nemajúci dostatok voľných finančných prostriedkov in sterling / in U.K. sterling / in pounds sterling / librách / v britských librách in the aggregate / celkovom vyjadrení in the amount of $1,200 vo výške / 1 200 USD / v čiastke / 1 200 USD in the eyes of the law / pohľadu práva in the matter of vo veci (niečoho) in the order of $300 million rádovo 300 mil. USD in the period under review / sledovanom období in the same line of business / rovnakým predmetom podnikania in this capacity the "Guarantor" ďalej len "ručiteľ" in trust / poručníctve / v správe in unit prices / jednotkových cenách in volume prices / objemových cenách in witness thereof na dôkaz toho inactive inventories zásoby bez pohybu inalienable rights nescudziteľné práva incapacitated so zníženou pracovnou schopnosťou incapacity for work práceneschopnosť / PN incentive scheme / incentive system / motivation system systém motivácie / motivačný systém incidental expenses príležitostné výdavky include st within expenses / include st under expenses / include st with expenses zahrnúť (niečo) do nákladov include st within income / include st under income / include st with income zahrnúť (niečo) do výnosov including value‐added tax vrátane dane / pridanej hodnoty / vrátane DPH income accounts výnosové účty income after tax / Br / after‐tax profit zisk po zdanení income and expenditures príjmy / výdavky income before tax / Br / pre‐tax profit zisk pred zdanením income earning product spoplatňovaný produkt income formation / profit formation tvorba zisku income from ordinary activities / income on ordinary activities / Br / profit or loss from ordinary activities zisk / bežnej činnosti income margin / profit margin zisková marža income on financial assets príjmy / finančného majetku / príjmy / finančných aktív income on financial transactions príjmy / finančných transakcií Income Statement / Br / Profit and Loss Account / Br / Profit and Loss Statement / Br / P / L Account / Br / P / L Statement / Br / Statement of Profit and Loss výkaz ziskov / strát / tzv. výsledovka income support štátny vyrovnávací príspevok income tax daň z príjmov income tax benefit úľava na dani / príjmu income tax return daňové priznanie Income Taxes Law zákon / daniach / príjmov income taxes on extraordinary income / deferred daň / príjmov / mimoriadnej činnosti / odložená income taxes on extraordinary income / due daň / príjmov / mimoriadnej činnosti / splatná income taxes on ordinary income / deferred daň / príjmov / bežnej činnosti / odložená income taxes on ordinary income / due daň / príjmov / bežnej činnosti / splatná income to be approved / Br / profit/loss to be approved hospodársky výsledok vo schvaľovacom konaní incorporate / company založiť spoločnosť / zriadiť spoločnosť incorporated under Slovak law založený podľa slovenských zákonov / založený podľa slovenského práva / zriadený podľa slovenského práva incorporation založenie / zriadenie incorporation expenses / formation expenses zriaďovacie výdavky Incoterms 1990 Medzinárodné obchodné podmienky increase capital stock / gross up capital stock / Br / increase share capital / Br / gross up share capital navýšiť základné imanie / navyšovať základné imanie increase economy zvyšovať hospodárnosť increase in capital see / capital increase increase in equity see / equity increase increase share capital see / increase capital stock incur / loss vytvoriť stratu / utrpieť stratu / privodiť si stratu incur expenses vynaložiť náklady / spôsobiť náklady (niekomu) / privodiť si náklady indebtedness for borrowed money / debt level zadlženosť / vypožičaných peňazí indemnified person / indemnitee odškodňovaná osoba / odškodňovaný / odškodnený indemnify sb against odškodniť (niekoho) za (niečo) indemnifying party odškodňújuca strana indemnity poistné odškodnenie / poistné plnenie indemnity letter see / letter of indemnity indenture zmluva / dlžobnom úpise independent accountant's report správa nezávislého účtovného znalca independent auditor's report správa nezávislého audítora index‐linked wages / valorized wages valorizované mzdy indict sb for obžalovať (niekoho) / (niečoho) / súdne obviniť (niekoho) / (niečoho) indictable offense súdne žalovateľný prečin / súdne žalovateľný priestupok indicted for murder obvinený / vraždy / obžalovaný / vraždy indicted with murder / found guilty of murder uznaný vinným / vraždy indictment súdna obžaloba / súdne obvinenie indictment for murder obžaloba / vraždy / súdna obžaloba / vraždy indirect manufacturing costs see / factory burden individual retirement account / IRA / Br / personal pension individuálny dôchodkový účet / osobný dôchodok indivisible fund nedeliteľný fond induce hmotne zainteresovať / hmotne stimulovať inducements hmotná zainteresovanosť / hmotné stimuly industrial dispute / labor dispute pracovnoprávny spor / pracovný spor industrial property protection ochrana priemyselného vlastníctva industrial tribunal pracovnoprávny tribunál industry priemyselné odvetvie inelastic demand nepružný dopyt inflation inflácia inform on udať (niekoho) informed decision fundované rozhodnutie informer udavač infract an obligation porušiť záväzok infringe on sb's copyright porušiť autorské práva (niekoho) infringe on sb's rights neoprávnene zasahovať do práv (niekoho) infringe the rules / break the rules porušiť pravidlá in‐house lawyer / in‐house legal counsel podnikový právnik / interný právnik in‐house memorandum / in‐house memo interné oznámenie initial parafovať (niečo) initial fee zavádzací poplatok initial public offering / IPO vstupná verejná ponuka / prvá verejná ponuka initials parafa / iniciálky injunction see / court injunction in‐kind contribution nepeňažný vklad input tax / inbound tax daň na vstupe input VAT / inbound VAT DPH na vstupe inquiry into preverenie (niečoho) / prešetrenie (niečoho) / preskúmanie (niečoho) insolvency platobná neschopnosť / nesolventnosť insolvency practitioner likvidačný špecialista insolvency proceedings konanie / platobnej neschopnosti inspect the accounts kontrolovať účty / skontrolovať účty Inspector of Taxes správca daní installment credit / Br / hire purchase / splátkový úver / úver na splátky installment in interest splátka úroku installment in principal splátka istiny installment purchase plan / installment plan splátkový systém Institute of Chartered Accountants in England and Wales / ICAEW Inštitút autorizovaných účtovných znalcov Anglicka / Walesu Institute of Chartered Accountants in Ireland / ICAI Inštitút auto‐rizovaných účtovných znalcov Írska Institute of Chartered Accountants of Scotland / ICAS Inštitút autorizovaných účtovných znalcov Škótska institutional investor inštitucionálny investor instruct / law firm to advise sb on legal matters inštruovať právnickú firmu, aby radila (niekomu) / právnych záležitostiach instruct / law firm to carry out legal work for inštruovať právnickú firmu, aby vykonala právnickú prácu pre (niekoho) insufficient funds in the account nedostatok finančných prostriedkov na účte insurance against accidental death poistenie pre prípad smrti / poistenie pre prípad náhodnej smrti insurance against accidents see / accident insurance insurance agent / insurance broker / insurance salesman poisťovací agent / poistný agent insurance benefit / insurance payment / insurance settlement / insurance compensation / insurance recompense poistné plnenie / poistná dávka / poistná náhrada / odškodné insurance broker see / insurance agent insurance certificate / certificate of insurance poistné osvedčenie / poistný certifikát insurance claim poistná udalosť / poistný nárok insurance company / insurer poisťovňa / poistiteľ / poisťovateľ insurance contributions poistné odvody / odvody poistného insurance cover / insurance coverage poistné krytie / poistné plnenie insurance policy / insurance contract / contract of insurance / contract for insurance / policy poistná zmluva / zmluva / poistení / poistka insurance premium / premium poistné insurance salesman see / insurance agent insure one's car against theft poistiť si auto proti krádeži / poistiť si auto proti odcudzeniu insured accident / accident poistná udalosť / poistný prípad insured sum / insured amount / insured value poistná suma / poistená hodnota / poistná čiastka / poistená čiastka / výška poistenia intangible fixed assets / intangibles / invisible assets / IFA nehmotný investičný majetok / nehmotné investície intangible fixed assets in progress / IFA in progress nedokončené nehmotné investície intangible fixed assets register / intangible fixed assets ledger register nehmotného investičného majetku / register NIM intellectual property duševné vlastníctvo intellectual property rights práva duševného vlastníctva inter alia / among other things okrem iného interbank market medzibankový trh interdepartmental comments‐raising process medzirezortné pripomienkovanie (návrhu zákona / pod.) interest úrok / interest interest billing vyúčtovanie úrokov interest compounded quarterly úroky skladané štvrťročne interest cover úrokové krytie / úrokové pokrytie interest due splatné úroky interest due at maturity úroky splatné / deň splatnosti interest earnings see / interest yield interest expenses / interest expense / interest costs nákladové úroky / platené úroky interest expenses on loans / interest expenses on debt nákladové úroky / úverov interest income výnosové úroky / prijaté úroky interest margin / interest‐rate margin úroková marža interest on deposits úroky / vkladov / úročenie vkladov interest on loans úroky / úverov / úročenie úverov interest penalty see / penalty interest interest penalty rate see / penalty interest rate interest rate differences on deposits úrokové rozdiely pri vkladoch interest rate differential úrokový diferenciál / diferenciál úrokovej sadzby interest rate fixing details podrobnosti zafixovanej úrokovej sadzby interest rate forward / forward rate agreement úrokový budúci obchod / zmluva / budúcom úrokovom obchode interest rate future termínový obchod na úrokovú sadzbu / úrokový termínový obchod interest rate hike zvýšenie úrokovej sadzby interest rate option opcia na úrokovú sadzbu / úroková opcia interest rate risk úrokové riziko interest rate setting stanovovanie úrokovej sadzby interest rate swap úrokový swap / swap na úrokovú sadzbu interest spread / interest‐rate spread úrokové rozpätie interest will be calculated based on the actual number of days elapsed úroky sa vypočítajú na základe skutočného počtu uplynutých dní interest yield / interest earnings úrokový výnos interest‐bearing account úročený účet interest‐bearing borrowing úročený úver (prijatý) / prijatý úver / získaný úver / úver prinášajúci úrok interest‐bearing deposit úročený vklad / úročený depozit interest‐bearing loan / interest‐bearing lending úročený úver (poskytnutý) / poskytnutý úver / úver prinášajúci úrok interest‐bearing savings úročené úspory interested party / party with / vested interest zainteresovaná strana interest‐free neúročený / nepodliehajúci úrokom interest‐free loan bezúročný úver / neúročený úver / bezúročná pôžička / neúročená pôžička interim and final dividends dividendy za medziobdobie / za celý rok interim audit priebežný audit / medziročný audit interim financial statements priebežné účtovné výkazy / medziročné účtovné výkazy interim interest úroky za medziobdobie interim results priebežné výsledky / medziročné výsledky intermediary see / middleman intermediator see / mediator internal accounting / management accounting vnútropodnikové účtovníctvo / vnútorné zúčtovanie internal accounting policy vnútropodniková účtovná smernica / vnútropodniková smernica na vedenie účtovníctva internal audit odbor vnútorného auditu / vnútorný audit / vnútrofiremný audit / interný audit / vnútrofiremná revízia / interná kontrola internal audit cosourcing spolupráca / vnútorným auditom / spolupráca / interným auditom internal audit's opinion on stanovisko odboru vnútorného auditu / (niečomu) internal policy / internal bylaw vnútorná norma / organizačná norma / podniková norma / organizačná smernica Internal Revenue Service / IRS / Br / Inland Revenue / Br / IR daňový úrad internal services / intragroup services služby podnikom / skupine / vnútropodnikové služby International Accounting Standards / IAS Medzinárodné účtovné normy international commerce / international trade medzinárodný obchod International Federation of Accountants / IFAC Medzinárodný spolok účtovných znalcov International Finance Corporation / IFC Medzinárodná spoločnosť pre financovanie international financing review / IFR medzinarodný prehľad financovania international lending market medzinárodný požičiavateľský trh international money order medzinárodná peňažná poukážka International Paying Agents Association / IPAA Medzinárodné združenie platobných sprostredkovateľov International Primary Markets Association / IPMA Medzinárodné združenie primárnych kapitálových trhov International Securities Market Association / ISMA Medzinárodné združenie trhov / cennými papiermi international settlements / international settlement system / foreign settlements / cross‐ border payments medzinárodný platobný styk / zahraničný platobný styk International Standards on Auditing / ISA Medzinárodné normy pre audit International Swaps and Derivatives Association / ISDA Medzinárodné združenie pre swapy / deriváty internship see / on‐the‐job training intragroup debt / intragroup loans / intercompany debt / intercompany loans pôžičky podnikom / skupine / úvery podnikom / skupine / úvery medzi spoločnosťami / dlh medzi spoločnosťami intragroup payables / intercompany payables záväzky voči podnikom / skupine intragroup receivables / intercompany receivables pohľadávky voči podnikom / skupine / vnútroskupinové pohľadávky intragroup subsidiary dcérska spoločnosť / rámci skupiny / vnútrokoncernová dcérska spoločnosť intragroup transactions / intercompany transactions vnútroskupinové transakcie / transakcie / rámci skupiny intragroup undertakings spoločnosti / skupine / vnútrokoncernové spoločnosti intrinsic value skutočná vnútorná hodnota introduce the import surcharge zaviesť dovoznú prirážku introductory provisions see / opening provisions inure / come into force vstúpiť do platnosti invalid inventories neregulárne zásoby inventories / inventory / Br / stock / Br / stocks / Br / stock‐in‐trade zásoby / stav zásob / skladové zásoby / sklad zásob inventories in stock zásoby na sklade inventories of / kind zásoby jedného druhu / zásoby toho istého druhu inventory cards / Br / stock‐taking cards inventúrne hárky / inventúrne listy inventory control / Br / stock control riadenie stavu zásob inventory count / inventory check / inventory taking / inventory / Br / stock‐count / Br / stocktaking / Br / stocktake inventúra / inventarizácia / inventúra zásob / kontrola zásob / súpis zásob inventory float / inventory movements pohyb zásob inventory identification number / count tag number inventárne číslo / číslo inventárneho štítku inventory item zásoba / položka zásob inventory levels stav zásob / objem zásob inventory listing inventúrny súpis inventory management / stock management riadenie zásob inventory reconciliation / inventory listing / inventory checklisting inventarizácia zásob / súpis zásob inventory turnover / Br / stock turnover obrátkovosť zásob inventory turnover interval see / days' sales in inventory inventory valuation oceňovanie zásob inventory value hodnota zásob inventory‐taking committee / inventory committee / Br / stock‐taking committee inventarizačná komisia investee spoločnosť, do ktorej sa investuje investigation into vyšetrovanie (niečoho) / vyšetrenie (niečoho) investigation officer / investigator / investigating body vyšetrovateľ / vyšetrovací orgán investing activities investičné činnosti investment investícia / finančná investícia investment bank / Br / merchant bank / Br / issuing house investičná banka / kupecká banka investment capital / invested capital investičný kapitál investment company investičná spoločnosť investment credit / Br / capital allowances investičný úver (daňový stimul) investment decision investičné rozhodnutie investment holding investičný podiel investment portfolio kapitálové portfólio / investičné portfólio investment portfolio management / portfolio management správa kapitálového portfólia / správa investičného portfólia / správa kapitálových investícií investment program investičný program investment project / capital expenditure project investičná akcia / investičný projekt / investičný zámer investment securities investičné cenné papiere investment tax credit investičný daňový úver investment trust / investment fund investičný fond / investičný trast / investičná spoločnosť investments put in use investície zaradené do používania investor awareness investorské povedomie investor base investorská základňa / investori investor community investorská obec investor search investorský prieskum investor type typ investora invoice date dátum fakturácie invoice filing card evidenčný list faktúry invoice in twofold/threefold/fourfold faktúra dvojmo/trojmo/štvormo invoice processing card likvidačný list faktúry invoiced amount / amount invoiced / invoice amount / invoiced sum fakturovaná čiastka / fakturačná čiastka / vyfakturovaná čiastka involuntary unemployment nedobrovoľná nezamestnanosť IPO see / initial public offering irrecoverable claim nevymožiteľný nárok / nedobytná pohľadávka / nevymožiteľná pohľadávka irrecoverable receivable see / bad debt ISA see / International Standards on Auditing issuance date emisný dátum / dátum emisie issuance from stock vyskladnenie issue / document vystaviť doklad issue / joint communique / put out / joint communique vydať spoločné komuniké issue / warrant on / put out / warrant for sb's arrest vydať zatykač na (niekoho) issue bonds vydať dlhopisy / emitovať dlhopisy / vydať obligácie / emitovať obligácie issue from stock vyskladniť / vydať zo skladu issue inventories from stock vydávať zásoby zo skladu / vydávať zásoby do obehu issue price emisná cena issued bonds receivable pohľadávky / emitovaných dlhopisov issued capital stock / Br / issued share capital emitované základné imanie issued in duplicate vystavený dvojmo issued share capital see / issued capital stock issuer emitent issuing bank emisná banka / emitujúca banka issuing house emisný dom items required by law právne náležitosti jailbait neplnoletá job description popis práce / pracovná náplň / náplň práce job rotation rotácia kádrov job satisfaction spokojnosť / práci / pracovné uspokojenie / uspokojenie / práce joint account združený účet / spoločný účet joint and several liability spoločná / nerozdielna zodpovednosť / spoločná / solidárna zodpovednosť joint control spoločný kontrolný vplyv joint lead manager / joint lead arranger združený vedúci manažér / združený vedúci obstarávateľ (finančných prostriedkov) joint provisions spoločné ustanovenia joint tenancy bezpodielové vlastníctvo / spoločné vlastníctvo joint venture for automobile manufacture spoločný podnik na výrobu automobilov jointly and severally liable zodpovedajúci spoločne / nerozdielne joint‐stock company / shareholding company účastinná spoločnosť journal účtovná kniha judge advocate general / JAG starší dôstojník právnej služby / starší vojenský sudca judicature 1. súdnictvo / justícia / pravosúdie, 2. sudcovstvo / sudcovský stav / sudcovský zbor judicial inquiry súdne vyšetrovanie judicial power / justice súdna moc judicial proceedings súdne konanie judicial review súdne preskúmanie judicial review of / decision súdne preskúmanie zákonnosti rozhodnutia judicial sale súdna dražba judiciary 1. súdnictvo / justícia / sudcovský zbor, 2. súdnictvo / justícia jumbo‐sized deal obchod obrej veľkosti junk bond odpadový dlhopis jurisdiction právny poriadok / súdna pôsobnosť / súdna právomoc / súdnictvo / jurisdikcia jurisprudence právna veda juristic person / artificial person právnická osoba justice 1. justícia / súdnictvo 2. sudca 3. súdna moc 4. spravodlivosť Justice Department ministerstvo spravodlivosti justifiable interests oprávnené záujmy just‐in‐time deliveries načasované dodávky / dodávky práve včas juvenile court súd pre mladistvých juvenile delinquency delikvencia mladistvých / previnenia mladistvých juvenile delinquent mladistvý delikvent / mladistvý previnilec keep account of / keep accounting records of viesť účtovnú evidenciu (niečoho) / viesť účtovné záznamy / (niečom) keep files of / keep / record of / keep / register of / keep account of evidovať (niečo) / viesť evidenciu (niečoho) keep the accounts / run the accounts / do the accounts / keep the books / maintain the accounting records / maintain the books viesť účtovníctvo / viesť účtovnú evidenciu keep the change / keep the small change drobné si nechajte keep the schedule dodržať harmonogram key facts of / crime skutková podstata trestného činu kickback úplatok / (nezákonná) provízia / tzv. všimné kickoff meeting úvodné rokovanie / otváracie rokovanie kitty / pool bank Labor Code / Employment Code zákonník práce labor costs / cost of staff náklady na pracovnú silu labor dispute see / industrial dispute labor force / labor / workforce / work force pracovná sila labor market / job market trh práce / trh pracovných príležitostí labor morale / staff morale pracovná morálka / morálka pracovníkov labor official / Br / trade‐union official / Br / shop‐ steward odborársky funkcionár / odborársky predák / odborár labor productivity produktivita práce labor union / union / Br / trade union / Br / trades union / Br / trade association odborový zväz / odborová organizácia / odbory labor unionists / unionists / Br / trade unionists odboroví predáci / odborári Land and Buildings pozemky / budovy Land Register pozemková kniha / katastrálna kniha Land Registry pozemkový úrad / katastrálny úrad land trust pozemkový spolok landlord vlastník / prenajímateľ language of business rokovací jazyk lapse / expire premlčať / uplynúť last resort / last instance posledná inštancia last will see / will late payment charge / late charge / penalty interest / interest penalty / late payment interest / interest for late payment úroky / omeškania (všeobecne) launder money prepierať špinavé peniaze launch / huge advertising campaign spustiť obrovskú reklamnú kampaň launch / new product zaviesť nový výrobok / uviesť nový výrobok na trh Law 123/1995 Coll., as amended zákon 123/1995 Zb., / znení neskorších predpisov law firm právnická firma law office advokátska kancelária / právnická kancelária lawsuit občianskoprávne súdne konanie / súdny spor lawyer právnik / advokát / fiškál lay an indictment against obžalovať (niekoho) / podať žalobu na (niekoho) lay one's claim / lay / claim uplatniť si nárok / uplatňovať si nárok layaway dohoda / odložení tovaru lead manager vedúci manažér (napr. emisie dlhopisov) lead time operačný čas / realizačná doba lease agreement / lease contract / lease / rental agreement nájomná zmluva / zmluva / prenájme lease out see / rent out lease out office space prenajať kancelárske priestory lease period / lease term obdobie prenájmu / lízingové obdobie lease premium platba za prenájom leaseback / renting back spätný prenájom leased asset predmet prenájmu / predmet lízingu leasehold nájomná držba leasehold deed nájomná zmluva / zmluva / prenájme leave office zložiť funkciu / odísť / funkcie leave to enter the country povolenie na vstup do krajiny / povolenie vstupu do krajiny ledger / account file saldokonto ledger account saldokontový účet / syntetický účet / účet saldokonta legacy dedičstvo legal act právny úkon legal action súdny proces / súdna žaloba legal art právne umenie legal capacity / capacity to contract právna spôsobilosť / spôsobilosť na právne úkony legal capital zákonný kapitál / minimálny kapitál legal claim súdna žaloba / žaloba legal code / code zákonník legal costs právne náklady legal counsel / legal adviser / lawyer právny poradca / advokát / právnik legal decision see / court decision legal deed 1. právny úkon 2. právna listina legal deficiencies in / document právne nedostatky dokladu legal document právny doklad legal entity / legal person právnická osoba / právny subjekt legal estate plnoprávne vlastníctvo pôdy / bezpodmienečné vlastníctvo pôdy legal expenses právne výdavky legal fees právnické poplatky legal guardian of / child / a child's legal guardian zákonný zástupca dieťaťa legal charges see / court charges legal identity / legal personality právna subjektivita legal immigration zákonné prisťahovanie legal limit zákonná hranica legal mortgage právna hypotéka legal opinion 1. právny výrok / právne stanovisko / súdnoznalecký posudok 2. právna veta legal person právny subjekt legal personality see / legal identity legal proceedings súdne konanie legal recourse právny postih / právny rekurz legal regulations právne predpisy / právna úprava legal remedy opravný prostriedok legal representative / statutory representative zákonný zástupca / štatutárny zástupca legal requirements právne náležitosti legal reserve zákonná rezerva legal rights and duties zákonné práva / povinnosti legal status právna forma / právne postavenie legal statute / mandatory statute všeobecne záväzný právny predpis / právny predpis / zákonný predpis / právna norma legal statutes in force / valid legal statutes platné právne normy legal succession právne nástupníctvo legal successor právny nástupca legal technicalities právne nuansy legal tender / lawful currency zákonná mena / zákonné platidlo legal term právny pojem legal title to právny nárok na (niekoho/niečo) / oprávnenie na (niekoho/niečo) legal warrant súdny príkaz legally binding on / legally binding upon právne záväzný pre (niekoho) legally privileged information zákonom chránené informácie legatee poručenec legator poručiteľ legislation 1. zákonodarstvo 2. právne predpisy / právna úprava / zákonné predpisy, legislative body legislative body / legislator zákonodarný orgán / zákonodarca legislature zákonodarný zbor / zákonodarný organ legitimate zákonný / oprávnený legitimate complaint oprávnená sťažnosť lender poskytovateľ úverov / požičiavateľ / úverový veriteľ lending bank poskytujúca banka lending operations operácie / oblasti poskytovania úverov lending rate požičovná sadzba lendings poskytnuté úvery length of employment dĺžka zamestnania lengthy approval process zdĺhavý schvaľovací proces less expenses znížený / výdavky lessor prenajímateľ / lízingový prenajímateľ letout opcia na nákup za nominál / opcia na odkup za nominál letter of allotment oznámenie / pridelení akcií letter of application žiadosť / prijatie / prihláška letter of appointment menovací dekrét letter of awareness / awareness letter vyhlásenie / informovanosti letter of comfort / comfort letter patronátne vyhlásenie / odporúčajúci list letter of confidentiality see / confidentiality letter letter of engagement / engagement letter poverovací list letter of guaranty / letter of guarantee vyhlásenie ručiteľa / ručiteľské vyhlásenie letter of indemnity / indemnity letter vyhlásenie / odškodnení letter of intent vyhlásenie / zámere / vyhlásenie / budúcej zmluve letter of lien záložný list letter of reccommendations list odporúčaní letter of reference see / reference letter letter of representation see / management representation letter letter of the law litera zákona / znenie zákona letter of understanding vyhlásenie / porozumení letter stock / letter securities listinné cenné papiere level of provisions výška opravných položiek level of receivables objem pohľadávok leverage / Br / gearing / Br / equity gearing / Br / financial gearing úverová zaťaženosť / zaťaženosť dlhmi leverage ratio / Br / gearing ratio úverové krytie / ukazovateľ úverovej zaťaženosti / koeficient úverovej zaťaženosti leveraged buyout / LBO akvizícia na úver / akvizícia na dlh levies odvody / dávky levy / tax vyberať daň / vyrubiť daň levy customs duties vyberať clo levy fees vyberať poplatky liability pasívum / záväzok (v súvahe) liability insurance poistenie zodpovednosti za škodu liability limited to $100,000 ručenie do výšky 100 000 USD liable for / accountable for / responsible for právne zodpovedný za (niečo) / zo zákona zodpovedný za (niečo) / nesúci zodpovednosť za (niečo) / nesúci právnu zodpovednosť za (niečo) liable to penalty povinný zaplatiť pokutu / povinný zaplatiť pokutu liable to tax podliehajúci dani / podliehajúci zdaneniu / povinný zaplatiť daň / byť predmetom dane liable under the law právne zodpovedný / zo zákona zodpovedný liberate the assets uvoľniť aktíva LIBOR, three‐month LIBOR quoted for dollar deposits [London InterBank Offered Rate] trojmesačný LIBOR kótovaný pre dolárové vklady license / Br / licence koncesia / povolenie / povolenka license fee koncesionársky poplatok license sb to do povoliť (niekomu) robiť (niečo) / poskytnúť (niekomu) koncesiu na (niečo) licensed auditor audítor / koncesiou / audítor / povolením / audítor / dekrétom licensed tax advisor daňový poradca / koncesiou / daňový poradca / povolením licensee koncesionár / používateľ koncesie licenseholder držiteľ koncesie / držiteľ povolenia licensing agreement / license agreement / license koncesná zmluva / koncesná dohoda lick crime see / beat crime lien / lien on property léno / léno na majetok / zádržné právo / zádržné právo na majetok / retenčné právo / retenčné právo na majetok life assurance see / life insurance life in prison / life imprisonment doživotie (doživotné väzenie) life insurance / Br / life assurance životné poistenie life insurance policy / Br / life assurance policy životná poistka life sentence doživotie (doživotný test) lifetime replacement warranty / lifetime replacement guarantee doživotná záruka výmeny tovaru lifetime warranty / lifetime guarantee doživotná záruka limitation period / period of limitation / validity period / period of validity premlčacia lehota / premlčacia doba limited liability obmedzené ručenie limited partner komanditista / spoločník / obmedzeným ručením limited partnership komanditná spoločnosť line management líniový manažment / líniové riadenie / úsekové riadenie line of business / type of business predmet podnikania line of credit / bank line úverový rámec / úverová linka / banková linka linking account for association spojovací účet pri združení liquefy the assets zlikvidniť aktíva / zlikvidniť majetok liquid instrument likvidný nástroj liquid ratio / acid test ratio / quick ratio likvidný pomer / rýchly pomerový ukazovateľ / ukazovateľ likvidity liquidate / debt / discharge / debt / reclaim / debt / settle / debt deblokovať dlh / odbúravať dlh liquidation / winding‐up likvidácia / vyrovnanie liquidation committee / winding‐up committee výbor pre likvidáciu liquidation order / winding‐up order príkaz na likvidáciu / likvidačný rozkaz liquidator likvidátor liquidity likvidita liquidity index index likvidity liquidity ratio ukazovateľ likvidity / likviditný pomer liquidity return hlásenie / likvidite / hlásenie banky / likvidite list price katalógová cena listed bonds / quoted bonds kótované dlhopisy / registrované dlhopisy listed company / quoted company kótovaná spoločnosť / registrovaná spoločnosť listed on an exchange / quoted on an exchange / registered on an exchange kótovaný na burze / zaknihovaný na burze / registrovaný na burze listed securities / quoted securities kótované cenné papiere / registrované cenné papiere listed securities market / quoted securities market trh kótovaných cenných papierov / trh registrovaných cenných papierov listed stock / listed shares / listed equity / quoted stock / quoted shares / quoted equity kótované akcie / registrované akcie listing agent kótovací agent / kotačný agent / registračný agent litigant / litigation counterparty sporná strana / strana / súdnom spore / strana / súdnom konaní [A party to / lawsuit.] litigation súdny spor / súdne konanie / súdna pokonávka / súdna rozopra / litigácia living standards / standards of living životná úroveň lloan purpose účel úveru loan úver / pôžička loan / Br / lend požičať (peniaze) / požičiavať (peniaze) / úverovať loan advice / bank advice úverové avízo / bankové avízo loan agreement / credit agreement úverová zmluva loan application / loan request / application for / loan / letter of application for / loan žiadosť / úver / žiadosť / poskytnutie úveru / žiadosť / pôžičku loan book register úverov / kniha úverov loan capital požičaný kapitál / cudzí úverový kapitál loan classification / loan category / debtor classifications / debtor category klasifikácia úveru / kategória úveru / klasifikácia dlžníka / kategória dlžníka loan collateralization / securing loans zabezpečovanie úverov / ručenie úverov / kolateralizácia úverov loan drawdown čerpanie úveru loan files úverová evidencia / evidencia úverov loan for discounted securities / credit for discounted securities diskontný úver loan obligations úverové záväzky / záväzky / úverov / záväzky vyplývajúce / úverov loan officer úverový špecialista / úverový referent / úverový pracovník loan period úverové obdobie loan portfolio / credit portfolio úverové portfólio loan provisioning / provisioning for loans tvorba opravných položiek na úvery / tvorba opravných položiek / rezerv na úvery loan provisions / provisions for loans opravné položky / rezervy na úvery loan review form formulár na previerku úverov / formulár na posudzovanie úverov loan secured on / guarantee by / third party úver zabezpečený zárukou tretej strany / úver zabezpečený ručením treťou stranou loan secured on assets / loan backed by / pledge of assets úver zabezpečený aktívami / úver zabezpečený majetkom / úver zaručený aktívami / úver zaručený majetkom loan secured on movable property úver zabezpečený hnuteľným majetkom / úver zaručený hnuteľným majetkom loan servicing cost náklady na obsluhu úverov / náklady na úverovú službu loan shark úžerník loans agency vedenie úverovej agendy / správa úverovej agendy loans made to related parties úvery poskytnuté spriazneným stranám local authority / local government miestny úrad local government miestna samospráva lock fixácia (kurzu) / zafixovanie (kurzu) lock in an exchange rate zafixovať kurz lockout výluka / vymknutie lodge / claim / lodge / complaint / file / claim / file / complaint podať reklamáciu / uplatňovať si nárok London approach londýnsky prístup London Interbank Bid Rate / LIBID londýnska medzibanková ponuková sadzba London Investment Bankers Association / LIBA Londýnske združenie investičných bankárov long overdue dlhodobo po lehote splatnosti long position dlhodobo voľná (krytá) pozícia / tzv. dlhá pozícia long‐form audit report / full audit report / Br / long form auditors' report / Br / full auditors' report neskrátená verzia audítorskej správy / neskrátená audítorská správa / audítorská správa / neskrátenom rozsahu long‐term disability insurance poistenie dlhodobej práceneschopnosti long‐term liabilities / noncurrent liabilities dlhodobé pasíva / stále pasíva long‐term loan / long‐term debt / noncurrent interest‐bearing borrowing dlhodobý úver long‐term note / LTN dlhodobá zmenka long‐term residence permit povolenie na dlhodobý pobyt loose change / small change drobné loss of goodwill poškodenie dobrého mena loss of profit / profit loss / lost profit zmarený zisk loss of property ujma na majetku / majetková ujma loss of tax / tax loss / lost tax zmarená daň loss of wages / wage loss / lost wages zmarená mzda loss‐making company stratová spoločnosť lost profit see / loss of profit lost tax see / loss of tax lost wages see / loss of wages low price guarantee záruka najnižšej ceny low risk profile nízky profil rizika lowball hrať nízkou loptou lowballing hra nízkou loptou low‐interest loan nízkoúrokový (lacný) úver / úver / nízkymi úrokmi low‐value intangible fixed assets / low‐value IFA / low‐value items drobný nehmotný investičný majetok / drobný NIM low‐value tangible fixed assets / low‐value TFA drobný hmotný investičný majetok / drobný HIM lump sum paušál / paušálny luncheon vouchers stravné kupóny / stravné lístky made to order see / custom‐made magistrate vyšetrovací sudca / policajný sudca magistrate's court vyšetrovací súd / policajný súd Machines, Tools, and Equipment stroje, prístroje / zariadenia mailing list / Br / distribution list rozdeľovník mail‐order catalog / Br / mail‐order catalogue objednávkový katalóg mail‐order house zásielkový obchod maintain an account with / bank / keep an account with / bank viesť účet / banke maintain one's innocence trvať na svojej nevine maintenance period obdobie údržby major / adult plnoletý major stockholders / major shareholders rozhodujúci akcionári majority / adulthood plnoletosť make / claim against see / bring / claim against make / counteroffer zaslať protiponuku / zaslať protinávrh make / legal claim see / bring / legal claim make / legal claim against see / bring / legal claim against make / loan to / extend / loan to / provide / loan to / grant / loan to / extend credit to / provide credit to / grant credit to / loan to / lend to poskytnúť úver (niekomu) / poskytnúť pôžičku (niekomu) make / provision for / make provision for / make allowance for / make additions to the provision for / create / provision for / provision for vytvoriť opravnú položku na (niečo) / tvoriť opravnú položku / (niečomu) make / reserve for / make additions to the reserve for / create / reserve / reserve for vytvoriť rezervu na (niečo) / tvoriť rezervu na (niečo) make / tax repayment claim to the Internal Revenue Service / make / repayment claim to the Internal Revenue Service podať si žiadosť / vrátenie dane na daňovom úrade make additional provisions / create additional provisions / record additional provisions / make additional allowances dotvoriť opravné položky make an appeal against / judgment / appeal against / judgment odvolať sa proti rozsudku make available for sb's inspection dať (niečo) na nahliadnutie (niekomu) make good / loss vyrovnať stratu / vykryť stratu make money on zarobiť na (niečom) make out / contract vyhotoviť zmluvu / vypracovať zmluvu make out an invoice / issue an invoice vystaviť faktúru / vyhotoviť faktúru make provision for adequate funding vyčleniť adekvátne finančné prostriedky make provisions / make provision / make allowance / make additions to provisions / create provisions / provision tvoriť opravné položky / vytvoriť opravné položky make sb redundant prepustiť (niekoho) zo zamestnania malpractice insurance claims poistné podvody / nahlasovanie podvodných poistných udalostí manage / mutual fund spravovať podielový fond managed float riadený floating managed liquidation riadená likvidácia management accounting / cost accounting manažérske účtovníctvo / prevádzkové účtovníctvo / vnútropodnikové účtovníctvo / nákladové účtovníctvo management analysis of company performance rozbor hospodárskych výsledkov spoločnosti management buy‐in / buy‐in / MBI manažérska externá akvizícia / externá manažérska akvizícia management buyout / buyout / MBO manažérska interná akvizícia / interná manažérska akvizícia management discussion and analysis / MD&A vyjadrenie / rozbor vedenia management fee poplatok za vedenie / poplatok za správu / spravovací poplatok management information system / MIS riadiaci informačný systém / manažérsky informačný systém management letter list vedeniu management representation letter / Br / letter of representation vyhlásenie vedenia mandate / mandate agreement mandátna zmluva / zmluva / poverení / poverovacia dohoda / mandátna dohoda mandate letter / mandate poverenie / poverovacia listina mandator poverovateľ / zadávateľ / mandant mandatory / mandatary poverenec / poverený / mandatár mandatory statute see / legal statute manday osobodeň manhour osobohodina manufacturing overhead see / factory burden margin obchodná marža / marža / predaja marginal credit hraničný úver marginal utility hraničný úžitok mark down znížiť cenu (niečoho) mark up zdvihnúť cenu (niečoho) markdown záporná zisková prirážka market capitalization / market valuation trhová kapitalizácia / trhová hodnota market conventions trhové zvyklosti / trhové uzancie market economy trhové hospodárstvo market fluctuations / market turbulence / market volatility výkyvy trhu / trhové výkyvy / nestálosť trhu / volatilita trhu market gap medzera na trhu market hall tržnica market leadership vedúce postavenie na trhu market maker burzový majster / tvorca trhu market make‐whole premium trhová dorovnávacia prémia / trhová vyrovnávacia prémia market niche trhový segment / trhový fragment market order trhový príkaz / obchodný príkaz market pitfalls nástrahy trhu market research prieskum trhu market saturation nasýtenosť trhu market share podiel na trhu / trhový podiel market valuation trhové ocenenie / trhové ohodnotenie marketability discount zľava za obmedzenú predajnosť / diskont za obmedzenú predajnosť marketable predajný na trhu / obchodovateľný na trhu marketeer trhovník marketing trhovníctvo / marketing / odbyt / predaj marketing research marketingový prieskum marketing strategy odbytová stratégia / predajná stratégia marketplace trhovisko marking of goods označenie tovaru mark‐to‐market value hodnota oznámkovaná trhom markup obchodná prirážka / zisková prirážka / režijná prirážka / marža / nákupu martial law stanné právo / vojenské právo material adverse change významná nepriaznivá zmena / výrazná nepriaznivá zmena material commodities hmotné statky material in store materiál na sklade material in transit materiál na ceste material information významné informácie material inventory materiálové zásoby material loss hmotná škoda material misstatements významné nepresnosti / závažné údajové nedostatky material subsidiary významná dcérska spoločnosť materials and equipment materiálno‐technické zabezpečenie / MTZ materials cost / cost of materials materiálové náklady materials oncost materiálová réžia materials requisition / MR / stores issue note / SIN / stores requisition / inventory issue slip / warehouse issue slip / warehouse issue card skladová výdajka / výdajka materiálu zo skladu materials returns note / MRN / stores returns note / SRN / warehouse receipt / goods receipt skladová príjemka / príjemka materiálu na sklad / skladová návratka match warehouse receipts with invoices / pair up warehouse receipts with invoices spojiť skladové príjemky / faktúrami / dať do páru skladové príjemky / faktúrami maturities return výkaz splatnosti úverov (banky) maximize stockholder value / maximize shareholder value maximalizovať akcionársku hodnotu / mazimalizovať hodnotu pre akcionárov MBI see / management buy‐in MBO see / management buyout MD&A see / management discussion and analysis me / charge depreciation to expenses zúčtovať odpisy do nákladov / zúčtovať odpisy oproti výnosom / odpisovať do nákladov means / available funds disponibilné prostriedky means of payment platobný prostriedok mediator / intermediator sprostredkovateľ (všeobecne) medical insurance nemocenské poistenie medical insurance benefits nemocenské dávky medium‐sized company / MSC stredne veľký podnik medium‐term note / MTN strednodobý úpis meet one's obligations to plniť si záväzky voči (niekomu) / splniť si záväzky voči (niekomu) meet the targeted costs dodržať vytýčenú výšku nákladov meeting room / conference room / boardroom zasadačka / zasadacia miestnosť / rokovacia miestnosť megabuck (milión dolárov) member of the Executive Board člen predstavenstva membership dues / membership fees členský poplatok / členské príspevky / členské memorandum of association see / articles of incorporation mercy killing / euthanasia akt milosrdenstva / zabitie / milosti merge company / into company B delimitovať spoločnosť / do spoločnosti / ? fúzovať spoločnosť / do spoločnosti B merge company / with company B fúzovať spoločnosť / so spoločnosťou B merger fúzia / zlúčenie merchandise pledge document tovarový záložný list method of accounting for see / accounting treatment of mezzanine mezanín mezzanine finance mezanínové financovanie middle office stredné kancelárie middleman / intermediary prostredník midyear results polročné výsledky military prosecutor vojenský prokurátor minimum wage minimálna mzda minor / infant maloletý / maloleté dieťa / neplnoleté dieťa minority / infancy maloletosť / neplnoletosť minority interests menšinové účasti / menšinové podiely / ostatné dcérske spoločnosti minority shareholders drobní akcionári misappropriate / document odcudziť doklad misconduct porušenie disciplíny / disciplinárny priestupok misdemeanor priestupok / prečin / výčin missing / reported missing nezvestný / zmiznutý (bez stopy) misuse of funds zneužitie finančných prostriedkov mitigate risks zmierňovať riziká / znižovať riziká model contract vzorová zmluva / vzor zmluvy monetary and budgetary policies menová / rozpočtová politika / monetárna / rozpočtová politika monetary resources peňažné zdroje monetary unit menová jednotka money back guarantee záruka vrátenia peňazí money box pokladnička (na mince) money earmarked for peniaze vyčlenené na (niečo) money laundering legalizácia nezákonných príjmov / legalizácia nečistých príjmov / finančné machinácie / prepieranie peňazí money laundry práčka (špinavých) peňazí / miesto prania peňazí money manager peňažný správca money market peňažný trh / trh krátkodobých zdrojov money market line peňažná úverová linka / úverová linka na peňažnom trhu money order peňažná poukážka money value / cash value peňažná hodnota moneylender požičiavateľ krátkodobých prostriedkov / poskytovateľ krátkodobých prostriedkov monopoly / trust monopol moribund economy krachujúce hospodárstvo mortgage hypotéka mortgage bond hypotekárna listina mortgage debenture hypotekárny záložný list mortgage loan hypotekárny úver mortgage property založiť majetok do hypotéky mortgagee hypotekárny veriteľ mortgagor hypotekárny dlžník motion / motion for / resolution návrh na uznesenie motor hull insurance havarijné poistenie motorových vozidiel motor third‐party liability insurance / motor third‐ party insurance / motor liability insurance zákonné poistenie zodpovednosti za škodu / prevádzky motorových vozidiel movable property / chattels hnuteľný majetok MR see / materials requisition MRN see / materials returns note multinational company / multinational / supranational company / supranational nadnárodná spoločnosť / nadnárodný podnik multiple payment order / multiple remittance order / multiple order for payment / multiple order to pay hromadný príkaz na úhradu / hromadný platobný príkaz municipal loan / muni loan komunálny úver municipal notes / municipal paper / municipal bonds / muni paper / muni notes / muni bonds komunálne dlhopisy municipal utilities komunálne podniky verejných služieb / komunálne verejnoprospešné podniky / komunálne podniky municipality / municipal authorities obecná samospráva / obecné zastupiteľstvo / mestské zastupiteľstvo / samospráva / orgány samosprávy / mestská samospráva / komunálna správa / komunálne orgány / obecný úrad / obec mutual fund / mutual / unit investment trust / Br / unit trust podielový fond / vzájomný fond / otvorený investičný fond mutual fund shares / mutual fund certificates / Br / trustee shares / Br / trust certificates / Br / trust units podielové listy mutual savings bank / thrift vzájomná sporiteľňa / nebankový ústav NAFTA see / North American Free Trade Agreement named place of destination dohodnuté miesto určenia named port of destination dohodnutý prístav určenia named port of shipment dohodnutý prístav nalodenia national štátny príslušník / štátny občan national auditing standards štátne normy pre audit national company / state‐run company / state‐ owned company štátny podnik national debt štátny dlh national insurance contributions / national insurance contribution odvody do štátneho fondu poistenia / odvody do štátneho poistného fondu / príspevky do štátneho fondu poistenia / príspevky do štátneho poistného fondu National Insurance Fund / NIF štátny fond poistenia / štátny poistný fond national insurance scheme systém štátneho poistenia / systém národného poistenia National Property Fund / National Assets Fund Fond národného majetku nationality štátna príslušnosť natural attrition of workforce prirodzený úbytok pracovnej sily NBS Banking Board Banková rada NBS negative balance / negative account balance debetný zostatok / záporný zostatok negative goodwill záporný konsolidačný rozdiel / pasívny konso lidačný rozdiel / záporný alebo pasívny goodwill negative pledge obmedzenie ručenia / obmedzenie zábezpeky negative pledge covenant zmluvný prísľub obmedziť ručenia / zmluvný prísľub obmedziť zábezpeky negative pledge on fixed assets obmedzenie ručenia investičným majetkom / obmedzenie zábezpeky investičným majetkom negotiatiable securities obchodovateľné cenné papiere negotiating table rokovací stôl net asset value čistá hodnota majetku / čistá hodnota aktíva / substančná hodnota majetku / substančná hodnota aktíva net assets čistý majetok / čisté aktíva / čisté imanie net book value / NBV / carrying value / residual value / depreciated cost / depreciated value zostatková hodnota / čistá účtovná hodnota / reziduálna hodnota net cash flow čistý peňažný tok net income / net earnings / profit čistý zisk / čistý hospodársky výsledok net margin see / earnings net of po zohľadnení (niečoho) / očistený od (niečo) / po odpočítaní (niečoho) net pay čistý plat / čistá mzda net present value / NPV čistá súčasná hodnota net profit / net profit or loss / net profit margin see / earnings net profit after tax see / earnings after taxes net profit before interest and tax see / earnings before interest and taxes net profit before tax see / earnings before taxes net profit ratio / earnings ratio pomer hospodárskeho výsledku net realizable value / NRV reprodukčná hodnota / čistá realizovateľná hodnota net related‐party payables čisté záväzky voči zúčastneným stranám net related‐party receivables čisté pohľadávky voči zúčastneným stranám net residual value / disposal value vyraďovacia hodnota / konečná zostatková hodnota / čistá účtovná hodnota pri vyradení net sales čisté tržby netting očisťovanie netting off odrátanie / odpočítanie new capital see / capital increase new equity see / equity increase new hire novoprijatý pracovník / nový pracovník no appeal lies against the decision proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať no earlier than March 1, 2000 / not earlier than March 1, 2000 najskôr 1. marca 2000 no later than 30 days after delivery / not later than 30 days after delivery najneskôr 30 dní po dodávke no‐confidence vote hlasovanie / vyjadrení nedôvery nominal ledger / general ledger hlavná kniha / hlavná účtovná kniha nominal share capital see / authorized capital stock nominal value see / par value nominal wage and real wage nominálna mzda / reálna mzda nominate / colleague in one's place vymenovať namiesto seba kolegu nominate / substitute vymenovať náhradníka / menovať náhradníka nominee poverený nonaccrual loans bezúročné pôžičky / bezúročné úvery nonbank nebankový subjekt nonbanking sector nebankový sektor nonbearer bonds see / registered bonds nonbearer securities see / registered securities nonbearer stock / nonbearer shares see / registered stock nonbinding nezáväzný nonborrowed reserves vlastné rezervy noncash item / nonmonetary item bezhotovostná položka / nepeňažná položka noncash payment system bezhotovostný platobný styk noncash transaction bezhotovostná operácia / bezhotovostná transakcia noncash transfer bezhotovostný prevod noncompetitive konkurencieneschopný / neschopný konkurencie noncompliance penalty pokuta za nedodržanie / pokuta za nesplnenie noncore assets majetok nesúvisiaci / hlavným predmetom činnosti / majetok nesúvisiaci / hlavnou činnosťou / majetok nesúvisiaci / hlavným predmetom podnikania noncore business vedľajší predmet činnosti / vedľajšie podnikateľské činnosti noncurrent interest‐bearing borrowing see / long‐term loan nondepreciable assets neodpisovaný majetok / neodpisovateľný majetok nondisclosure neuvedenie / nevykázanie nondistributable reserves / undistributable reserves nerozdeliteľné rezervy / nedeliteľné rezervy nonequity stock / nonequity shares nemajetkové akcie / nekapitálové akcie nongovernmental organization mimovládna organizácia noninterest income neúrokové príjmy noninvoiced inventories / unbilled inventories nevyfakturované zásoby nonmoving inventories / nonmoving stock bezobrátkové zásoby / neobrátkové zásoby nonnegotiable instrument neobchodovateľný nástroj nonpayment nezaplatenie / neplatenie nonperforming assets / nonoperating assets / underperforming assets neproduktívne aktíva / nefunkčné aktíva / nevýnosné aktíva / nevýnosové aktíva nonperforming loans / impaired loans nekvalitné úvery / nebonitné úvery / nefunkčné úvery / problémové úvery / nesplácané úvery nonperforming subsidiaries / nonoperating subsidiaries nefunkčné dcérske spoločnosti / nefungujúce dcérske spoločnosti nonproductive segment of the society ekonomicky neaktívne obyvateľstvo non‐profit organization / non‐profitmaking organization see / not‐for‐profit organization nonquoted bonds see / unlisted bonds nonquoted company see / unlisted company nonquoted securities see / unlisted securities nonquoted securities market see / unlisted securities market nonquoted stock / nonquoted shares / nonquoted equity see / unlisted stock nonratio covenant nepodielový zmluvný ukazovateľ nonrecourse factoring faktorovanie bez regresu / faktorovanie bez možnosti postihu nonrecourse finance financovanie bez regresu / financovanie bez možnosti postihu nonregistered bonds see / bearer bonds nonregistered securities see / bearer securities nonregistered stock / nonregistered shares / nonregistered equity see / bearer stock nonrepayable loan / nonrefundable loan nenávratná pôžička nonrepayable subsidy nenávratná dotácia / nenávratná subvencia nonrepayment / failure to repay nesplatenie / nesplácanie nonstatutory reserves neštatutárne rezervy / nepovinné rezervy nontaxable amount nezdaniteľná čiastka / čiastka nepodliehajúca zdaneniu nontaxable item odpočítateľná položka / nezdaniteľná položka nonvoting stock / nonvoting shares akcie bez hlasovacieho práva normal interest riadne úroky / bežné úroky normal price obvyklá cena North American Free Trade Agreement / NAFTA Severoamerická dohoda o voľnom obchode not be subject to taxation nepodliehať zdaneniu / nepodliehať dani not to be sold / not for sale nepredajný (nie na predaj) notarial deed notárska zápisnica notarial fees notárske poplatky notarize notársky overiť notarized copy / certified copy notársky overená kópia / overená kópia notary public verejný notár note / bill protestovať zmenku note issuance facility / NIF / note purchase facility / NPF / draft purchase facility / DPF / revolving underwriting facility / RUF / bill credit / paper credit zmenkový úver note issuance facility agreement / note purchase agreement zmluva / zmenkovom úvere / zmluva / odkúpení zmeniek note purchase odkúpenie zmeniek notes to the financial statements / footnotes to the financial statements príloha účtovných výkazov not‐for‐profit organization / Br / non‐profit organization / Br / non‐profitmaking organization nezisková organizácia notice of termination / notice výpoveď / výpoveď zmluvného vzťahu notice period / period of notice / term of notice / length of notice výpovedná lehota notice period to terminate / contract / period of notice to terminate / contract lehota na vypovedanie zmluvy notice to quit výpoveď / pracovného pomeru (zo strany zamestnanca) / výpoveď zo zamestnania (zo strany zamestnanca) notify sb of vyrozumieť (niekoho) / (niečom) / upovedomiť (niekoho) / (niečom) novate novelizovať novation novácia NOW account účet NOW null and void nulitný / neplatný number of days' inventory held / Br / number of days' stock held počet dní / zásobách objection dismissed / dismissed námietke sa nevyhovuje / zamieta sa objection sustained / sustained námietke sa vyhovuje / vyhovuje sa obligation / contractual relationship zmluvný záväzok / záväzok / záväzkový právny vzťah obligations / contracts záväzkové právo obliged to do povinný urobiť (niečo) obligor dlžník / povinný / zaviazaná strana observe / provision dodržať ustanovenie observe one's obligations plniť si zmluvné záväzky / plniť si záväzky obsolescence morálna zastaranosť / morálne zastaranie obsolescent technology morálne zastarávajúca technika obsolete equipment / obsolete technology morálne zastarané zariadenie / morálne zastaraná technika occupancy certificate / certificate of occupancy kolaudačné rozhodnutie occupancy tax daň / pobytu / kolaudačná daň occupational disease choroba / povolania occupational hazard profesionálna deformácia occupational pension scheme systém zamestnaneckého doplnkového dôchodkového poistenia / systém zamestnaneckého dôchodkového pripoistenia occupational safety / work safety bezpečnosť práce / pracovná bezpečnosť occupational strain pracovné vypätie off balance sheet account podsúvahový účet / mimobilančný účet / mimosúvahový účet off balance sheet finance / off balance sheet financing / off balance financing podsúvahové financovanie / mimobilančné financovanie / mimosúvahové financovanie off site mimo areálu pracoviska offender previnilec / priestupca / delikvent offense / Br / offence prečin / priestupok offer ponuka na predaj offer 15% off the cover price ponúkať 15% zľavu / ceny na obale / ponúkať 15% zľavu / maloobchodnej ceny offer of clemency / clemency offer udelenie milosti offer price / offer see / asking price offer rate ponuková sadzba / úročenie úverov / úročenie pôžičiek offer sb full cooperation poskytnúť (niekomu) potrebnú súčinnosť offer sb refuge poskytnúť (niekomu) útočisko offering circular / offering memorandum ponukový prospekt / ponukový obežník / ponukové memorandum offering price / offered price / Br / bid price / Br / bid navrhovaná kúpna cena / ponúkaná cena office space kancelárske priestory official autopsy súdna pitva official recorder úradná zapisovateľka official seal úradná pečať / úradný uzáver official secret utajovaná skutočnosť official stamp úradná pečiatka official translation into English úradný preklad do anglického jazyka officialese úradný žargón / nezrozumiteľný úradný jazyk offset account vyrovnávací účet offsetting of liabilities see / setoff of liabilities Old Bailey najvyšší trestný súd / Anglicku old‐age pension starobný dôchodok on / business trip na služobnej ceste on / mutuality basis podľa princípu vzájomnosti on / noncontingent basis at cost na základe skutočných / nie možných budúcich / nákladov on / prudent basis na princípe obozretnosti on an accruals basis na základe vecnej / časovej súvislosti / podľa vecnej / časovej súvislosti on an arm's length basis na komerčnej báze / na princípe nezávislosti on hire purchase / on HP see / on installment credit on installment credit / by installments / Br / on hire purchase / Br / on HP na splátky / splátkovým spôsobom on maternity leave na materskej dovolenke on maturity / deň splatnosti on offer / ponuke on one's own account na vlastný účet on parole na čestné slovo on probation na podmienku / v podmienke / podmienečne / pod dozorom on sb's account / on the account of na účet (niekoho) / z účtu (niekoho) on sick leave byť vypísaný / byť PN / na tzv. maródke on study leave mať študijné voľno on temporary files / operatívnej evidencii on the books / účtovníctve on the books of / on sb's books / knihách (niekoho) on the buy side na strane kúpy on the credit side na strane Dal on the debit side na strane Má dať on the due date / at maturity / on maturity / when due / deň splatnosti / v deň dátumu splatnosti / pri splatnosti on the exchange na burze on the sell side na strane predaja on trial for / criminal offense súdený za spáchanie trestného činu on trial for attempted murder súdený za pokus / vraždu on vacation na dovolenke / mať dovolenku oncost / bycost réžia / vedľajšie náklady one‐month's written notice výpoveď / jednomesačnou výpovednou lehotou one‐stop client service komplexné vybavenie klienta na jednom mieste on‐lend poskytnúť úver ďalej on‐sale predaj ďalej on‐sell predať ďalej on‐the‐job training / internship prax / stáž OPEC see / Organization of Petroleum Exporting Countries open an account otvoriť si účet / zriadiť si účet open position / naked position otvorená pozícia open tender verejné výberové konanie / verejná súťaž open‐end credit / Br / revolving bank facility / Br / revolver / Br / standby revolving credit obnovovací úver / revolvingový bankový úver / revolvingový úver open‐end fund / open‐ended fund otvorený fond open‐end investment fund / open‐ended investment fund / open‐end investment trust / open‐ended investment trust otvorený investičný fond / otvorený investičný trast open‐end mutual fund / open‐ended mutual fund / Br / open‐end unit trust / open‐ended unit trust otvorený podielový fond / otvorený vzájomný fond opening balance stav na začiatku / začiatočný stav / počiatočný stav opening bank otvárajúca banka opening price úvodná cena (konkrétnych akcií na burze) opening provisions / introductory provisions úvodné ustanovenia operate in the same industry pôsobiť / tom istom odvetví operating activities prevádzkové činnosti operating cash flow prevádzkové peňažné toky operating expenses / operating costs prevádzkové náklady operating income / operating revenues prevádzkové výnosy operating lease prevádzkový nájom / účelový nájom / krátkodobý prenájom operating lease agreement / operating lease contract zmluva / prevádzkovom nájme / zmluva / účelovom prenájme / Zmluva / krátkodobom prenájme operating model prevádzkový model operating profit see / earnings before interest and taxes operating results / results of operations / business results prevádzkové výsledky operational safety bezpečnosť prevádzky / prevádzková bezpečnosť opinion on / matter stanovisko / záležitosti option opcia / opčná zmluva option of redemption opcia na spätný nákup (cenných papierov) / opcia na spätný odkup (cenných papierov) option premium príplatok za opciu / opčný príplatok option purchase price okamžitá zostatková cena / opčná kúpna cena order book kniha objednávok / objednávková kniha order for goods objednávka tovaru order form objednávkový formulár order check see / check to order orders in progress platné objednávky / neuzatvorené objednávky / nevybavené objednávky / aktuálne objednávky orders on backlog / backlog of orders nevybavené objednávky / objednávky čakajúce na vybavenie ordinance nariadenie / príkaz / pokyn / vykonávací predpis ordinary payment see / cash payment ordinary shares see / common stock Organization of Petroleum Exporting Countries / OPEC Organizácia krajín vyvážajúcich ropu original cost pôvodná cena / pôvodné náklady original document / prime document prvotný účtovný doklad / prvotný doklad original guarantor pôvodný ručiteľ originator pôvodca OTC see / over‐the‐counter other deductions ďalšie zrážky other equity ostatné imanie / ostatná ekvita outflows výstupné toky out‐of‐court solution mimosúdne riešenie out‐of‐pocket expenses / out‐of‐pocket costs vedľajšie vecné výdavky / priame vreckové výdavky / priame hotovostné výdavky output inspection výstupná kontrola output tax / outbound tax daň na výstupe output VAT / outbound VAT DPH na výstupe outside lawyer / outside legal counsel externý právnik / externý právny poradca outside maturity see / overdue outsource st to externe objednať (niečo) / (niekoho) outsourcing objednávanie externých výkonov outstanding amount / amount due dlžná čiastka / nezaplatená čiastka outstanding balance / balance due dlžný zostatok / nezaplatený zostatok outstanding insurance claims nevysporiadané poistné udalosti outstanding invoices nezaplatené faktúry overcapitalization nadkapitalizácia / nadmerná kapitálová vybavenosť overdemand prevaha dopytu nad ponukou overdraft prečerpanie / debetné saldo overdraft account with permission / overdraft with permission kontokorentný účet overdraft interest debetné úroky / úroky za prečerpanie overdraft interest rate / overdraft rate debetná úroková sadzba / úroková sadzba za prečerpanie / debetná sadzba / sadzba za prečerpanie overdraft limit see / credit line limit overdraw an account prečerpať účet overdue / past due / outside maturity po lehote splatnosti / po dátume splatnosti / splatný, ale neuhradený overdue amount nesplatená čiastka / splatná neuhradená čiastka / dlžná čiastka po lehote splatnosti overdue amounts accrue interest at 10.05% nesplatené čiastky sa úročia sadzbou 10.05% overdue by 360 days or more po lehote splatnosti 360 alebo viac dní overhead / overheads / overhead expenses režijné náklady / režijné výdavky / réžia overhead administrative costs režijné prevádzkové náklady overindebted príliš zadlžený / nadmerne zadlžený overindebtedness prílišné zadlženie / nadmerné zadlženie overmanned prezamestnaný overrun the budget prekročiť rozpočet overrun the costs prekročiť náklady overstated costs / bloated costs nadsadené náklady overstated price nadsadená cena oversubscription nadmerný úpis / úpis nad požadovaný rámec oversupply prevaha ponuky nad dopytom over‐the‐counter instruments / OTC instruments mimoburzové nástroje / pultové nástroje / pokladničné nástroje over‐the‐counter market / OTC market mimoburzový trh / pultový trh / pokladničný trh over‐the‐counter securities / OTC securities mimoburzové cenné papiere / pultové cenné papiere / pokladničné cenné papiere overtime nadčasy ownership right see / ownership title ownership structure vlastnícka štruktúra / štruktúra vlastníkov ownership title / title of ownership / ownership right vlastnícke právo / majetkové právo / vlastnícky nárok P / L Account / P / L Statement see / Income Statement packing list balný list / súpis paid by the amount platený podľa množstva práce paid by the hour platený za hodinu práce paid maternity leave platená materská dovolenka paid sick leave platená zdravotná dovolenka paid vacation / paid leave / pay leave platená dovolenka paid‐in capital stock / Br / paid‐up share capital splatené základné imanie paper money papierové peniaze par roveň / nominál / parita / pari / menovitá hodnota / nominálna hodnota par value / face value / nominal value menovitá hodnota / nomi‐nálna hodnota / paritná hodnota / tzv. lícová hodnota / zmenková suma parcel registration form sprievodka na balík pardon amnestia parent / parent company / holding company / parent undertaking materský podnik / materská spoločnosť parental benefit rodičovský príspevok parental leave rodičovská dovolenka / materská dovolenka pari passu pari passu / zarovno parole prepustenie na čestné slovo part and parcel of pevná súčasť (niečoho) / neodmysliteľná súčasť (niečoho) part owner čiastočný vlastník partial disability pension / partial disability benefit / partial disability allowance / Br / partial‐ invalidity benefit / partially disabled person's benefit čiastočný invalidný dôchodok partial provision opravná položka / čiastočnej výške partially disabled person's benefit see / partial disability pension participating loan účastnícka pôžička participation amount výška účasti participator podielnik partner spoločník / partner partner in charge / PIC kompetentný spoločník / kompetentný partner / zodpovedný spoločník / zodpovedný partner / vedúci spoločník / vedúci partner partnership združenie spoločníkov / združenie partnership agreement spoločenská zmluva pass / bill schváliť návrh zákona / prijať návrh zákona pass / law schváliť zákon / prijať zákon pass / motion schváliť návrh na uznesenie / prijať návrh na uznesenie pass / motion by / bare majority schváliť návrh nepatrnou vačšinou pass / motion by / simple majority schváliť návrh prostou vačšinou pass / resolution schváliť uznesenie / prijať uznesenie pass sentence vysloviť rozsudok / vysloviť ortieľ passage of / bill schvaľovanie návrhu zákona passage of / law schvaľovanie zákona passage of / motion schvaľovanie návrhu na uznesenie passage of / resolution schvaľovanie uznesenia passbook see / bankbook passbook account see / bankbook account passport control pasová kontrola past due see / overdue pawn dať ako záloh (v záložni) pawn in dať do zálohu / založiť pawn ticket záložný lístok pawnbroker majiteľ záložne / záložňa pawnshop záložňa pay an insurance claim poskytnúť poistné plnenie / poskytnúť plnenie / poistnej udalosti / zaplatiť poistnú udalosť pay an insurance claim for the repair of poskytnúť poistné plnenie na opravu (niečoho) pay as you earn / PAYE platenie dane zároveň / výplatou pay back / repay splácať / splatiť pay by bill of exchange platiť zmenkou pay by check platiť šekom pay cash / pay in cash platiť hotovosťou / platiť / hotovosti pay day výplatný deň / deň výplaty pay duty on the goods platiť clo za tovar pay envelope / Br / pay packet / Br / wage packet výplatný balíček pay child support platiť výživné pay in installments platiť / splátkach pay in sterling platiť / librách pay interest on platiť úroky / (niečoho) pay into account 123, under advice to zaplatiť na účet 123, / avízom na (niekoho) pay into an account zaplatiť na účet / platiť na účet pay leave see / paid vacation pay off / debt / repay / debt / pay down / debt splatiť dlh / splatiť úver pay on delivery / POD úhrada pri dodaní / platba pri dodaní / platenie pri dodaní pay on time platiť načas / zaplatiť načas pay raise / Br / pay rise zvýšenie platu pay rentals platiť nájomné / platiť požičovné pay sb off vyplatiť (niekoho) pay slip výplatná páska / výplatný lístok pay this check to the order of zaplaťte tento šek na rad (niekoho) pay up splatiť (úplne) pay up front zaplatiť zálohovo / zaplatiť ako zálohu payable to splatný (niekomu) payable within 10 days of the receipt of the advice splatný do 10 dní po obdržaní avíza payable within / days of presentation splatný do / dní po predložení payables see / accounts payable payables from finance leases záväzky / lízingu / záväzky / finančného nájmu / záväzky / dlhodobého nájmu payables to záväzky voči (niekomu) payback / payback period doba návratnosti payee / beneficiary / favor príjemca (platby) payer platiteľ / platca paycheck 1. výplatný lístok, 2. mzda paying agency agreement dohoda / platobnom sprostredkovateľstve paying agent platobný sprostredkovateľ / platobný agent payment arrears see / arrears payment by installments platba na splátky payment card platobná karta payment date dátum platby / dátum úhrady / dátum plnenia payment discipline platobná disciplína payment in kind nepeňažné plnenie payment instructions platobné pokyny / platobné dispozície payment is due upon receipt of invoice platba je splatná po obdržaní faktúry payment letter of credit akreditív na výplatu payment method / method of payment spôsob platenia / platobná metóda payment of banker's orders / Br / payment of standing orders sporožírové platby / sporožíro / platba trvalých príkazov payment order / remittance order / order for payment / order to pay príkaz na úhradu / platobný príkaz payment record / payment history / history of payments doterajšia platobná disciplína / doterajší vývoj platieb payment reminder platobná upomienka payment request / request for payment žiadosť / úhradu payment schedule platobný kalendár / platobný harmonogram / harmonogram platieb payment suspension pozastavenie úhrady payments system platobný styk / platobný systém payout ratio krytie vyplácaných dividend payroll / Br / pay‐sheet výplatná listina / mzdový list payroll accounting / Br / pay‐sheet accounting / wage and salary administration mzdové účtovníctvo / zúčtovanie miezd / platov payroll department mzdová učtáreň payroll tax daň zo mzdy / daň zo závislej činnosti pecuniary obligations peňažné záväzky peg see / fixed exchange rate penalty / penalties penále / pokuta / sankcia penalty clause penalizačná doložka / sankčná doložka penalty interest / interest penalty penalizačné úroky / sankčné úroky penalty interest rate / interest penalty rate penalizačná úroková sadzba / sankčná úroková sadzba penalty invoice penalizačná faktúra pending litigation nedoriešené súdne spory / prebiehajúce súdne spory penetrate / market preniknúť na trh / presadiť sa na trhu penitentiary / Br / house of correction / prison nápravné zariadenie (väzenie) pension / pensions dôchodok / penzia pension arrangements dôchodkové zaopatrenie pension fund penzijný fond / dôchodkový fond pension insurance dôchodkové poistenie pension insurance company dôchodková poisťovňa pension insurance scheme / pension insurance plan systém dôchodkového poistenia / program dôchodkového poistenia pension security dôchodkové zabezpečenie pension scheme / pension plan systém doplnkového dôchodkového poistenia / systém dôchodkového pripoistenia perform an engagement realizovať projekt perform one's obligations / perform one's duties / perform one's tasks plniť si záväzky / plniť si povinnosti / plniť si úlohy perform under the contract plniť zmluvu performance výkonnosť / plnenie performance benchmarks výkonové porovnávacie štandardy / kritériá na porovnanie výkonov performance bond / performance guarantee výkonová záruka / výkonová záruka za kvalitu / záruka za výkon / garancia za splnenie kontraktu performance deadline termín plnenia / termín realizácie performance indicators výkonové ukazovatele performance measures výkonové parametre / výkonnostné parametre performance related bonuses výkonové prémie / výkonnostné prémie performance risk riziko neplnenia performance standard výkonová norma performance under an agreement / performance of an agreement plnenie dohody / plnenie podľa dohody period bill / period draft see / time bill period has elapsed lehota uplynula period of employment doba zamestnania period of firmness lehota viazanosti perishable goods netrvanlivý tovar / rýchlokazivý tovar perjury krivá prísaha perks / perquisites / emoluments služobné výhody / ďalšie výhody / ďalšie požitky permanent address / permanent home address trvalé bydlisko / adresa trvalého bydliska permanent establishment / permanent practice trvalá prevádzkáreň permanent residence trvalý pobyt / adresa trvalého pobytu permanent residence permit povolenie na trvalý pobyt permitted merger povolená fúzia perpetual bond večný dlhopis / večná (nevypovedateľná) renta personal accident insurance osobné úrazové poistenie / individuálne úrazové poistenie personal account osobný účet personal identification number / PIN osobné identifikačné číslo personal income tax daň / príjmov fyzických osôb personal income tax return daňové priznanie / dani / príjmov fy‐zických osôb personal injury / personal injuries škoda na zdraví / osobná ujma personal insurance poistenie osôb / individuálne poistenie personal liablity for damage osobná zodpovednosť za škodu personal loan osobná pôžička / osobný úver personal number osobné číslo personal pension insurance individuálne dôchodkové poistenie personal pension scheme systém individuálneho doplnkového dôchodkového poistenia / systém individuálneho dôchodkového pripoistenia personal taxes dane fyzických osôb personalize responsibility určiť osobnú zodpovednosť personnel expenses / personal costs / cost of staff / staff costs / staff cost osobné náklady / náklady na personál personnel management see / human resources management pettifog využívať medzery / zákone / využívať slučky / zákone petty cash drobná pokladničná hotovosť / hotovosť na drobný nákup petty cash float see / cash float petty cash transactions operácie / lokálnej pokladni petty cashbook / Br / petty‐cash book pokladničná kniha (drobnej hotovosti) / pokladničná kniha (drobného nákupu) phantom stock plan fantómový akciový program physical inventory / physical inventory count / Br / physical stock check fyzická inventúra / fyzická inventúra zásob pickup vzostup / zdvih piecemeal delivery / piecemeal consignment kusová zásielka piecemeal production kusová výroba / zákazková výroba piecework úkolová práca place / loan on demand / put / loan on demand vypovedať úver place an order for st with zadať objednávku na (niečo) (niekomu) / vystaviť objednávku na (niečo) (niekomu) place of business / principal place of business miesto podnikania place of destination / destination miesto určenia place of incorporation miesto založenia place of issuance emisné miesto place of jurisdiction miesto súdnej právomoci place of performance / delivery place miesto plnenia / miesto dodania place of shipment miesto odoslania / miesto nalodenia place sb under arrest zatknúť (niekoho) placed deal umiestnená transakcia placement / Br / placing umiestnenie / realizácia placement fee / Br / placing fee poplatok za umiestnenie / poplatok za realizáciu plaintiff žalobca / civilný žalobca Plant, Machinery, and Equipment stroje, prístroje / zariadenia plea obhajoba plead guilty priznať sa / činu / priznať sa / vine / potvrdiť svoju vinu plead guilty to charges of priznať sa / obvineniach / (niečoho) plead guilty to murder priznať sa / vražde / priznať sa / vine / vraždy plead guilty to the murder of priznať sa / vražde (niekoho) / priznať sa / vine / vraždy (niekoho) plead not guilty / plead innocent poprieť svoju vinu / trvať na nevine pleading písomná obžaloba please charge $200 to my Visa card naúčtujte mi na Visa kartu 200 USD pledge záloh / záložné právo / založenie pledge / deposit / restrict / deposit / bind / deposit vinkulovať vklad pledge agreement / collateral agreement zmluva / záložnom práve / zmluva / zriadení záložného práva pledge assets založiť aktíva pledge of assets založenie majetku pledge of shares založenie akcií pledge over receivables záložné právo na pohľadávky pledged as collateral predmetom ručenia pledged as security predmetom záložného práva pledged as security for / liability predmetom záložného práva ako ručenie za záväzok / založený ako ručenie za záväzok pledged deposit vinkulovaný vklad pledgee záložný veriteľ plenipotentiary diplomatický splnomocnenec plethora of regulations rozbujnené predpisy / nadmiera predpisov plight insurance benefits in sb's favor / bond insurance benefits in sb's favor / bind insurance benefits in sb's favor vinkulovať poistné plnenie / prospech (niekoho) / viazať poistné plnenie / prospech (niekoho) pocket money / spending money vreckové point in question predmetná vec / predmetná záležitosť point of sale / POS / electronic funds transfer point of sale / EFT POS platobný terminál / obchodné miesto / obchodné zariadenie point‐in‐time rating časovo obmedzený rating police certificate / file copy from the Criminal Records výpis / registra trestov police clearance / clean police certificate čistý výpis / registra trestov police foreign department útvar cudzineckej polície policyholder / the insured / the insured party poistenec / poistený / poistník political rights and civil liberties politické práva / občianske slobody political risk politické riziko port of destination prístav určenia port of shipment prístav nalodenia portfolio portfólio / agenda portfolio investment / financial investment kapitálová investícia / portfóliová investícia portfolio management see / investment portfolio management POS see / point of sale positive account balance / positive balance kreditný zostatok na účte / plusový zostatok na účte post balance sheet events / subsequent events udalosti po dátume súvahy postage poštovné postage prepaid úverované poštovné / poštovné úverované postage stamp poštová známka postal money order poštová peňažná poukážka postal order poštová poukážka postdate postdatovať poverty line hranica chudoby / hranica životného minima power of attorney plnomocenstvo / splnomocnenie powers and duties práva / povinnosti pp / per pro / per procurationem / zastúpení preclude vopred vylúčiť možnosť (niečoho) / vopred zamedziť (niečomu) / vopred zabrániť možnosť (niečoho) preemption right predkupné právo / prednostné právo preference shares see / preferred stock preferred stock / pref stock / Br / preference shares prednostné akcie / prioritné akcie / preferenčné akcie premium 1. poistné 2. príplatok / prirážka / ážio / doplatok / penále premium bankbook / premium passbook prémiová vkladná knižka / výherná vkladná knižka premium on capital stock zaplatené ážio prepaid postage / prepaid postage poštovné úverované / úverované poštovné prepare financial statements / draw up financial statements vypracovať účtovné výkazy / vypracúvať účtovné výkazy prepay predčasne splatiť / splatiť pred lehotou splatnosti prepayment predčasné splatenie / predčasná platba / predplatenie / platba pred lehotou splatnosti prepayment / advance payment / advance preddavok / záloha / predplatenie / platba vopred prepayment to cover future expenses / advance payment to cover future expenses preddavok na úhradu budúcich výdavkov prepayments made / advance payments made poskytnuté preddavky / poskytnuté zálohy / poskytnuté predplatby prepayments received / advance payments received prijaté preddavky / prijaté zálohy / prijaté predplatby prescription in an estate vydržanie dedičného vlastníckeho práva present / bill of exchange for acceptance predložiť zmenku na aval / predložiť zmenku na avalovanie present / bill of exchange for payment / exercise / bill of exchange predložiť zmenku na zaplatenie / uplatniť zmenku present fairly the financial position verne vyjadrovať finančnú situáciu present for signature predložiť na podpis present value / discounted value súčasná hodnota / diskontovaná hodnota present value equivalent ekvivalent súčasnej hodnoty preserve wage levels zachovávať mzdovú úroveň / zachovať mzdovú úroveň pre‐tax profit see / income before tax prevailing market price cena prevažujúca na trhu obmedzenia price cap cenový strop / horné cenové obmedzenie price fixing fixácia cien / určovanie pevných cien price fluctuations cenové výkyvy price hike cenový nárast / vzostup cien price implications cenové dôsledky price list cenník price mark cenovka (označenie) price multiple / pricing multiple cenový násobiteľ / cenový násobok / cenový koeficient price range cenové rozpätie price risk cenové riziko price setting / pricing cenotvorba / tvorba cien / tvorba ceny / cenové kalkulácie / určovanie cien / určovanie ceny price sticker cenovka (nálepka) price support cenová podpora price tag / price ticket cenovka (visačka) price war cenová vojna price‐earnings ratio / price/earnings ratio / P/E ratio / p/e ratio pomer cena‐výnos / pomer ceny / výnosu price‐sensitive information háklivé obchodné informácie pricing / price setting / price making cenotvorba / tvorba cien / cenové kalkulácie pricing policy zásady cenotvorby / zásady tvorby cien / zásady určovania cien primary market prvotný trh / primárny trh prime bank popredná banka prime document see / original document prime rate prvotriedna sadzba / preferenčná sadzba / zvýhodnená sadzba principal 1. istina, 2. priamy dlžník principal / represented business zastúpený principal amount výška istiny principal due splatná istina principal due at maturity istina splatná / deň splatnosti principal paying agent hlavný platobný sprostredkovateľ principal place of business hlavné miesto podnikania principle of substitution zásada zastupiteľnosti / princíp zastupiteľnosti prison term of 10 years trest odňatia slobody na 10 rokov private company spoločnosť nekótovaná na burze / súkromná spoločnosť private debt súkromné úverové zdroje / súkromné dlhové zdroje private equity súkromné majetkové zdroje / súkromné ekvitné zdroje private equity finance / private equity funding financovanie zo súkromných majetkových zdrojov / financovanie zo súkromných ekvitných zdrojov private individual / natural person fyzická osoba / súkromná osoba private placement umiestňovanie emisie dlhopisov na súkromnom trhu privately owned company spoločnosť / súkromnom vlastníctve pro forma billing see / advance billing pro forma invoice / pro forma predfaktúra / zálohová faktúra / proforma faktúra / predbežná faktúra pro rata pomerným dielom / alikvotne probation prepustenie na podmienku / podmienečné prepustenie / prepustenie pod dozorom probation period / trial period skúšobná doba / zácvičná doba probationer prepustený / podmienke / podmienečne prepustený / prepustený pod dozorom proceeds from sale výťažok / predaja produce / document predložiť doklad produce evidence predložiť dôkazy produce child support poskytovať výživné produced on job order see / custom‐made producer price index / PPI / producer price inflation index cien výrobcov / index výrobných cien / inflácia výrobných cien product development vývoj výrobkov product range / range of products výrobný sortiment / výrobkový sortiment / sortiment výrobkov product recall stiahnutie výrobku / obehu production factors / factors of production výrobné činitele / výrobné faktory production order výrobná objednávka / výrobná zákazka production overhead see / factory burden production schedule výrobný program / výrobný harmonogram productivity produktivita professional secret služobné tajomstvo professional staff odborný personál Profit and Loss Account / Profit and Loss Statement see / Income Statement profit center stredisko tvorby zisku / výnosové stredisko profit loss see / loss of profit profit margin see / income margin profit system see / free enterprise profitmaking organization see / for‐profit organization project finance / project financing projektové financovanie project manager projektový manažér / manažér projektu promissory note / prom note / note of hand / note vlastná zmenka promotion povýšenie / preradenie na vyššiu funkciu [see / demotion] promotional price akciová cena prompt‐payment discount zľava za promptnú platbu / zľava pri pohotovej platbe pronounce / sentence vyniesť rozsudok / vyriecť rozsudok proof enough dostatok dôkazov / dostatočné dôkazy proof of debts zdokladovanie výšky dlhu proof of funds preukázanie finančného postavenia / zdokladovanie výšky finančných prostriedkov / zdokladovanie disponibilných finančných prostriedkov / preukázanie sa finančnými prostriedkami property damage škoda na majetku / majetková škoda / vecná škoda property damage insurance poistenie zodpovednosti za škody na majetku / poistenie zodpovednosti za vecné škody property law majetkové právo property tax majetková daň / daň / majetku proportional / proportionate / prorated / on / pro rata basis proporcionálny / alikvotný / pomerný proposed appropriation of income / proposed distribution of income / proposed appropriation of profit / proposed distribution of profit návrh na rozdelenie zisku / navrhované rozdelenie zisku proprietary information vlastnícka informácia / majetková informácia proprietary interest / equity stake majetkový podiel / kapitálový podiel proprietary right majetkové právo proprietor / owner majiteľ / vlastník prosecution against trestné stíhanie (niekoho) prosecutor prokurátor / obžalobca / súdny žalobca protect public interest chrániť verejný záujem Protection of National Interests Law zákon na ochranu štátnych záujmov protest zmenkový protest provide ustanovovať / ustanoviť / stanovovať / stanoviť provide / copy for sb's files poskytnúť kópiu pre evidenciu (niekoho) provide / loan to / provide credit to see / make / loan to provide assets as security poskytnúť majetok ako zábezpeku provide security for poskytnúť zábezpeku (niečoho) / poskytnúť zábezpeku za (niečo) provision 1. opravná položka / špecifická opravná položka / rezerva provision for / provision against tvoriť opravnú položku na (niečo)/k (niečomu) / vytvoriť opravnú položku na (niečo)/k (niečomu) provision for accrued liabilities rezerva na náklady budúcich období provision for bad and doubtful debts rezerva na nedobytné / pochybné pohľadávky / rezerva na nevymožiteľné / pochybné pohľadávky provision for bad debts / provision against bad loans / charge‐off for bad loans / charge‐off against bad loans opravná položka na nedobytné pohľadávky provision for credit risks opravná položka na úverové riziká provision for deferred taxation opravná položka na odloženú daň provision for depreciation / allowance for depreciation / depreciation allowance opravná položka na odpisy / rezerva na odpisy provision for diminution in value opravná položka na pokles hodnoty provision for doubtful debts / provision for doubtful receivables / allowance for doubtful accounts opravná položka na pochybné pohľadávky / opravná položka na pochybné účty provision for loan losses / provision for credit losses / provision for losses on loans opravná položka na straty / úverov provision for payable dividends rezerva na výplatu dividend provision for permanent diminution in value opravná položka na trvalý pokles hodnoty provision for severances rezerva na odstupné (pre zamestnancov) provision for tax rezerva na daň provision for tax assets rezerva na daňové pohľadávky provision for written‐off loans opravná položka / odpísaným úverom provisional agenda / tentative agenda predbežný program / pracovná verzia programu provisional budget rozpočtové provizórium / provizórny rozpočet provisions expressly stipulated in / law / provisions explicitly stipulated in / law / precisely stipulated in / law ustanovenia taxa‐tívne uvedené vo výpočte zákona / ustanovenia uvedené / taxatívnom výpočte zákona provisions for contingent liabilities opravné položky / rezervy na možné budúce záväzky proxy 1. splnomocnený zástupca / splnomocnenec, 2. prokúra / splnomocnenie prudence obozretnosť (obozretné podnikanie) prudent enterprise obozretné podnikanie prudential returns hlásenie / obozretnom podnikaní / hlásenie / obozretnosti podnikania public announcement verejný oznam public bonded warehouse verejný colný sklad public company spoločnosť kótovaná na burze public debt verejné úverové zdroje / verejné dlhové zdroje public equity verejné majetkové zdroje / verejné ekvitné zdroje public equity finance / public equity funding financovanie / verejných majetkových zdrojov / financovanie / verejných ekvitných zdrojov public holiday / national holiday / Br / legal holiday / Br / bank holiday štátny sviatok / deň pracovného pokoja / zákonom stanovený deň pracovného pokoja public liability insurance poistenie zákonnej zodpovednosti / poistenie zákonnej zodpovednosti za škody public notice vyhláška (verejný oznam) public offering / Br / offer for sale verejná ponuka public order verejný poriadok public relations / PR styk / verejnosťou / vzťahy / verejnosťou / propagácia / reklama public tender / open tender verejná obchodná súťaž / verejný tender publicity propagácia publicity costs náklady na propagáciu publicity department propagačné oddelenie publicity material propagačné predmety publicly traded stock / publicly traded shares verejne obchodované akcie / akcie, / ktorými sa obchoduje na verejnom trhu punish sb by / prison term of 10 years potrestať (niekoho) odňatím slobody na 10 rokov purchase contract / purchase agreement / sale agreement / sale and purchase agreement / contract of sale / sales contract / contract of purchase and sale sale of goods / sale / bill of sale / purchase deed kúpna zmluva / kúpno‐predajná zmluva / predajná zmluva purchase order nákupná objednávka / objednávka na nákup purchase price nákupná cena / kúpna cena purchase with some ownership rights reserved kúpiť (niečo) / výhradou vlastníckych práv / kúpa (niečoho) / výhradou vlastníckych práv purchase, production, and sales orders nákupné, výrobné / odbytové objednávky purchaser kupujúci / nákupca / vydražiteľ / úspešný dražiteľ purchases invoice dodávateľská faktúra purchases ledger see / bought ledger purchasing power / buying power kúpna sila purpose of the contract predmet zmluvy purpose‐bound deposit / bonded deposit / restricted deposit / bound deposit vinkulovaný vklad purview nariaďovacia časť zákona put / cap to expenses / put / cap on expenses / cap the expenses určiť hornú hranicu výdavkov put / motion before the members predložiť členom návrh na uznesenie put option / put opcia na predaj / opcia na odpredaj / opčný predaj put sb on trial postaviť (niekoho) pred súd puttable depository receipt depozitný list / depozitný certifikát pyramid investment scheme pyramídový investičný project qualified audit opinion / Br / qualified auditors' opinion audítorský výrok / výhradami / revízna správa / výhradami qualified audit report / Br / qualified auditors' report audítorská správa / výhradami qualified legal opinion právny výrok / výhradami / právne stanovisko / výhradami quality assurance certificate osvedčenie / kvalite quality assurance review previerka na overenie kvality quality management / quality control riadenie kvality / riadenie akosti quantity discount see / bulk discount quit as director vzdať sa funkcie riaditeľa quorum uznášaniaschopná väčšina / kvórum quotation / quote cenová ponuka / kótovanie quoted bonds see / listed bonds quoted company see / listed company quoted in the over‐the‐counter market / quoted in the OTC market kótovaný na mimoburzovom trhu / kótovaný na pultovom trhu / kótovaný na pokladničnom trhu quoted on an exchange see / listed on an exchange quoted price kótovaná cena / kótovacia cena quoted securities see / listed securities quoted securities market see / listed securities market quoted stock / quoted shares / quoted equity see / listed stock quoting code konštantný symbol raise / loan získať úver raise capital získať kapitál / získavať kapitál raise finance / raise funds získať finančné prostriedky / získavať finančné prostriedky raise new equity získať ďalšie imanie rate book Sadzobník rate fixing date dátum fixovania sadzby / dátum zafixovania sadzby / dátum fixácie sadzby rate of return miera návratnosti rate of unemployment see / unemployment rate rating hodnotenie / ohodnotenie / rating / bonita rating agency hodnotiaca agentúra / ratingová agentúra ratings adviser poradca pre hodnotenie / ratingový poradca ratings ladder rebríček hodnotenia ratio pomerový ukazovateľ / podielový ukazovateľ / ukazovateľ ratio analysis vzťahová analýza / analýza pomerových ukazovateľov / analýza podielových ukazovateľov ratio covenant podielový zmluvný ukazovateľ ready money hotové peniaze (v pokladnici) reach $250 million in revenue dosiahnuť výnosy vo výške 250 mil. USD reach the targets set in the business plan dosiahnuť ciele stanovené / podnikateľskom pláne real earnings skutočné príjmy real estate / real estate assets / real property / immovable property nehnuteľnosti / nehnuteľný majetok / reality real estate agent / real estate agency see / realtor real estate broker see / realtor real estate brokerage sprostredkovanie nákupu / predaja nehnuteľností real estate manager správca nehnuteľností Real Estate Registry kataster nehnuteľností / kataster real estate tax / Br / estate tax daň / nehnuteľností real estate tax return daňové priznanie / dani / nehnuteľností real estate transfer tax daň / prevodu / prechodu nehnuteľností real property see / real estate realizable value realizačná hodnota / predajná hodnota realize / collateral value realizovať hodnotu ručenia / realizovať záručnú hodnotu realtor / realty broker / real estate broker / real estate agent / real estate agency / Br / estate agent realitná kancelária / realitná agentúra / obchodník / nehnuteľnosťami reasoning / rationale zdôvodnenie rebate vrátenie preplatku / tzv. vrátka rebut / statement vyvrátiť tvrdenie (dôkazmi) recall / product stiahnuť výrobok / obehu recapitalization rekapitalizácia receivables see / accounts receivable receivables as / percentage of total assets percentuálny podiel pohľadávok na celkových aktívach receivables assignment agreement / agreement on assignment of receivables dohoda / postúpení pohľadávok receivables collection period see / accounts receivable collection period receivables for equity subscriptions pohľadávky za úpis vlastného imania / pohľadávky za upísané vlastné imanie receivables from pohľadávky voči (niekomu) receivables from finance leases pohľadávky / lízingu / pohľadávky / finančného nájmu / pohľadávky / dlhodobého nájmu receivables recovery likvidácia pohľadávok receive / pension / receive / benefit / receive an allowance poberať dôchodok receive disability pension / receive disability benefit / receive disability allowance / Br / receive invalidity benefit poberať invalidný dôchodok receive materials for storage prijať materiál na sklad receive partial disability pension / receive partial disability benefit / receive partial disability allowance / Br / receive partial‐invalidity benefit poberať čiastočný invalidný dôchodok receiver / official receiver / administrative receiver / liquidator likvidátor / súdny správca konkurznej podstaty receiving / receiving inspection vstupná kontrola / príjem / prebierka / preberanie receiving goods prevzatie tovaru / preberanie tovaru recipient príjemca (adresát) reciprocal agreements recipročné dohody recital zhrnutie reclaim tax žiadať / vrátenie dane / žiadať / vrátenie daňového preplatku reclaim tax with the Internal Revenue Service / reclaim tax overpayment with the Internal Revenue Service žiadať daňový úrad / vrátenie dane / žiadať daňový úrad / vrátenie daňového preplatku reclassify from an account to an account preúčtovať / účtu na účet recognition / recognition in the financial statements vykázanie (v účtovných výkazoch) recognize st as an expense vykázať (niečo) ako náklad / zaúčtovať (niečo) ako náklad / uznať (niečo) ako náklad recognize st as an expense for tax purposes vykázať (niečo) ako daňový náklad / zaúčtovať (niečo) ako daňový náklad / uznať (niečo) ako daňový náklad recognize st as income vykázať (niečo) ako výnos / zaúčtovať (niečo) ako výnos / uznať (niečo) ako výnos recognize st for tax purposes / recognize st as tax deductible / allow st as / deduction for tax purposes / allow st as tax deductible daňovo uznať (niečo) / uznať (niečo) ako daňový náklad recognize st in expenses vykázať (niečo) / nákladoch / účtovať (niečo) / nákladoch recognize st in income vykázať (niečo) vo výnosoch / účtovať (niečo) vo výnosoch recognize st in the financial statements vykázať (niečo) / účtovných výkazoch recommended price odporúčaná cena reconcile to / reconcile with zmieriť / (niečím) / dať do súladu / (niečím) reconciliation of receivables inventarizácia pohľadávok reconciliation to / reconciliation with zmierenie / (niečím) / zosúladenie / (niečím) record additional provisions / make additional provisions dotvoriť opravné položky record an invoice / record / bill zaúčtovať faktúru / nahrať faktúru record at acquisition cost / record at cost účtovať / obstarávacích cenách / účtovať vo výške skutočných nákladov record at valuation účtovať vo výške hodnoty určenej pri oceňovaní record date dátum zápisu / dátum zaúčtovania record expenses (etc.) zaúčtovať náklady (atď.) record keeping / recordkeeping evidencia / účtovná evidencia / výkazníctvo record provisions zaúčtovať opravné položky / naúčtovať opravné položky record st on Account 123 / place st on Account 123 / carry st to Account 123 / bring st into Account 123 zaúčtovať (niečo) na účet 123 record st on an account / place st on an account / carry st to an account / bring st into an account zaúčtovať (niečo) na účet record st under expenses zaúčtovať (niečo) do nákladov / účtovať (niečo) do nákladov record st under income zaúčtovať (niečo) do výnosov / účtovať (niečo) do výnosov recorded balances evidenčný stav / evidované zostatky records / files / books Evidencia recourse regres / regresné právo / právo spätného postihu recover / debt vymôcť dlh / vydobyť dlh recover / receivable / collect / receivable vymôcť pohľadávku / vydobyť pohľadávku recoverability of / receivable / collectibility of / receivable návratnosť pohľadávky / vymožiteľnosť pohľadávky / tzv. dobytnosť pohľadávky recoverable loan návratný úver / vymožiteľný úver / tzv. dobytný úver recoverable receivable návratná pohľadávka / dobytná pohľadávka / vymožiteľná pohľadávka recruitment firm / staffing agency personálna agentúra red herring červený sleď / predbežný ponukový prospekt / falošná stopa red tape úradný šimeľ / byrokratický aparát redeem spätne odkúpiť / odkúpiť redeem bonds spätne odkúpiť dlhopisy / splatiť dlhopisy / skúpiť dlhopisy redeemable security odkúpiteľný cenný papier redemption spätný odkup / splatenie redemption date dátum odkúpenia redemption premium príplatok za odkúpenie redirect / telephone call presmerovať telefonický hovor redirect sales presmerovať odbyt rediscounted bills of exchange / rediscounted bills rediskontované zmenky rediscounting rediskont (zmeniek) reduce risk znižovať riziko reduction in pay zníženie platu reduction of capital zníženie kapitálu redundancy notice výpoveď zo strany zamestnávateľa reference letter / letter of reference / reference / testimonial / letter of recommendation odporúčanie / odporúčací list / referencia reference number / file reference number / filing code refe‐renčné číslo / evidenčné číslo / referenčný kód / evidenčný kód referenced law citovaný zákon refinance prefinancovať refinancing interest rate / refinancing rate úroková sadzba na prefinancovanie / sadzba na prefinancovanie refund preplatenie / refundovanie / refundácia refund st to vrátiť (niekomu) (niečo) / refundovať (niekomu) (niečo) / preplatiť (niekomu) (niečo) Regional Attorney's Office / Regional Public Prosecutions Office krajská prokuratúra regional court krajský súd / oblastný súd regional role celoregionálna pôsobnosť register / record book / roll matrika (kniha) register assets zaradiť majetok register at the Land Registry zaevidovať na pozemkovom úrade / zaevidovať na katastrálnom úrade register land at the Land Registry zapísať pozemok do katastra pozemkov Register of Companies see / Commercial Register register of members / share register register členov / register akcií register st at the Land Registry zaregistrovať (niečo) na pozemkovom úrade registered bonds / nonbearer bonds dlhopisy na meno / registrované dlhopisy / tzv. zaknihované dlhopisy registered capital see / authorized capital stock registered office sídlo (spoločnosti) registered on an exchange see / listed on an exchange registered securities / nonbearer securities cenné papiere na meno / zaknihované cenné papiere registered stock / registered shares / nonbearer stock / nonbearer shares akcie na meno / zaknihované akcie registered trademark registrovaná ochranná známka / zaknihovaná ochranná známka Registrar of Companies see / Commercial Registry registration court registračný súd registration statement registračný protokol / zaraďovací protokol / protokol / zaradení registry podateľňa Registry / Br / Registry Office matrika (úrad) regular income pravidelný príjem regulations zákonné predpisy / predpisy regulatory authorities / regulators kontrolné orgány / administratívne orgány / nadriadené kontrolné orgány / orgány štátnej správy regulatory measures administratívne opatrenia recharge agreement zmluva / vyúčtovaní / zmluva / rozúčtovaní / zmluva / preúčtovaní reimburse sb for preplatiť (niekomu) (niečo) / uhradiť (niekomu) (niečo) reimpose the import surcharge / reintroduce the import surcharge znovu zaviesť dovoznú prirážku / znovu uvaliť dovoznú prirážku reinstatement of visas znovuzavedenie vízovej povinnosti reinsurance zaistenie / pripoistenie reinsurance company / reinsurer zaisťovňa / pripoisťovňa reinsure zaistiť / pripoistiť reject / rejection / spoiled product nepodarok reject / loan application zamietnuť žiadosť / úver / zamietnuť žiadosť / poskytnutie úveru related party spriaznená osoba / spriaznená strana / spriaznený subjekt relationship banking bankovníctvo budovaním vzťahov / ban‐ kovníctvo / vytváraním vzťahov release sb for good behavior prepustiť (niekoho) za dobré správanie release sb from an obligation zbaviť (niekoho) povinnosti / oslobodiť (niekoho) od povinnosti release sb from jail prepustiť (niekoho) / väzenia / prepustiť (niekoho) na slobodu release sb from office uvoľniť (niekoho) / funkcie release sb from work uvoľniť (niekoho) / práce release sb on parole prepustiť (niekoho) na čestné slovo release sb on probation prepustiť (niekoho) na podmienku / prepustiť (niekoho) podmienečne / prepustiť (niekoho) pod dozorom release the goods from / warehouse uvoľniť tovar zo skladu / prepustiť tovar zo skladu relieve sb from liability zbaviť (niekoho) zodpovednosti remaining maturity / time until maturity / time period until maturity / time period to maturity zostávajúca doba splatnosti / zostávajúca lehota splatnosti / zostatková doba splatnosti / zostatková lehota splatnosti remedial measures nápravné opatrenia remedies / remedy nápravný prostriedok / nápravné prostriedky / opravný prostriedok / opravné prostriedky / odškodnenie remedy / breach odstrániť následky porušenia (zmluvy / pod.) reminder for payment upomienka na zaplatenie / výzva na zaplatenie remission of / debt / debt relief odpustenie dlhu remit / debt / relieve of / debt odpustiť dlh remit funds to an account poukázať prostriedky na účet / uhradiť prostriedky na účet remittance advice / remittance notice oznámenie / úhrade / avízo / úhrade remittance date dátum úhrady / termín odoslania platby remittance of bills payable úhrada záväzkov remittance order see / payment order remittance slip doklad / úhrade remove sb from office odvolať (niekoho) / funkcie remuneration diéty / náhrada / tzv. funkčné požitky rendering of services poskytovanie služieb renew / bill of exchange prolongovať zmenku renewal / rollover prolongácia / obnovenie renewal fee prolongačný poplatok renewal notice / rollover notice oznámenie / prolongácii (úveru) / oznámenie / obnovení (úveru) rent / lease prenajať si (niečo) / vziať do nájmu (niečo) rent / rental / rental payment / rental charge / lease payment / lease rental nájomné / renta / nájomná splátka / lízíngová splátka rent in kind / rent in produce naturálna renta / renta / naturáliách rent out / lease out prenajať (niečo) / dať do nájmu (niečo) rental period / leasehold period nájomné obdobie rental receipts / rental income inkaso nájomného / príjmy / prenájmu renter nájomník domu (alebo bytu) reorganization expenses reorganizačné náklady / náklady na reorganizáciu repatriate profits presúvať zisky do domovskej krajiny repay in preference to other debts splácať prednostne pred ostatnými úvermi repayable in installments over an agreed time period / repayable by installments over an agreed time period splatný / postupných splátkach počas dohodnutého obdobia repayment claim žiadosť / tzv. daňovú vrátku / žiadosť / vrátenie daňového preplatku repayment schedule see / amortization schedule repeal / decision zrušiť rozhodnutie repeal / law zrušiť zákon repeat recidíva repeat offender recidivista replace / paragraph with another nahradiť odsek iným replace an asset reprodukovať majetkovú položku / nahradiť majetkovú položku replacement reprodukcia replacement cost reprodukčné náklady replacement value reprodukčná hodnota reply slip návratka repo agreement see / repurchase agreement repo rate see / repurchase rate repo transaction see / repurchase transaction report / profit, loss, surplus, deficit, etc. / post / profit, loss, surplus, deficit, etc. / run / profit, loss, surplus, deficit, etc. vykázať zisk, stratu, prebytok, schodok atď. / mať zisk, stratu, prebytoku, schodok atď. report directly to podliehať priamo (niekomu) / byť priamo pod‐riadený (niekomu) report tax vykázať daň report to podliehať (niekomu) / byť podriadený (niekomu) reporting accountant nezávislý účtovný poradca reporting currency výkaznícka mena / účtovná mena reporting date výkaznicky dátum reporting entity výkaznicky subjekt reporting line linka podriadenosti reporting package súbor hlásení / súbor výkazov reporting structure štruktúra podriadenosti repossess sb's property zabaviť (niekomu) majetok representation vyhlásenie / žiadosť representation office / representative office / rep office zastupiteľstvo / zastupiteľská kancelária repricing preceňovanie / precenenie (nové ceny) repurchase agreement / repo agreement / buy‐ back agreement zmluva / repoobchode / zmluva / predaji / spätnom odkúpení repurchase rate / repo rate reposadzba / sadzba pre predaj / spätné odkúpenie repurchase transaction / repo transaction / repurchase / buy‐back repoobchod / predaj so spätným odkúpením request for proposal žiadosť / zaslanie ponuky / vyžiadanie si ponuky request on short notice žiadať na poslednú chvíľu / žiadosť na poslednú chvíľu required by law vyžadovaný zo zákona required by law to do mať povinnosť zo zákona urobiť (niečo) required reserves požadované minimálne rezervy resale opätovný predaj / odpredaj resale agreement dohoda / ďalšom odpredaji rescind an agreement / rescind / contract see / annul an agreement research and development expenses / research and development costs náklady na nehmotné výsledky výskumnej / obchodnej činnosti / náklady na výskum / vývoj reserve / right vyhradiť si právo / vyhradzovať si právo reserve account účet rezerv / rezervný účet reserve for foreign exchange losses rezerva na kurzové straty reserve for loan impairment rezerva na znehodnotenie úverov reserve fund see / general reserve reserves rezervy / všeobecné opravné položky / fondy rezerv / rezervné fondy reserves and provisions rezervy / opravné položky reschedule debts prepracovať harmonogram splácania dlhov / prepracovať splátkový kalendár dlhov residence permit povolenie na pobyt / povolenie pobytu resident of Slovakia / resident in Slovakia / Slovak resident osoba / trvalým pobytom na Slovensku / osoba so sídlom na Slovensku residential mortgage domová hypotéka residual income zvyšné príjmy / disponibilné príjmy residual tax zvyšná daň / dodanenie residual value vyraďovacia hodnota resign as president vzdať sa prezidentskej funkcie / rezignovať na funkciu prezidenta / podať prezidentskú demisiu resign one's office vzdať sa svojej funkcie / rezignovať na svoju funkciu / podať demisiu resolve / dispute vyriešiť spor / rozriešiť spor responsibility accounting kompetenčné účtovníctvo responsibility for st rests with / st is sb's responsibility zodpovednosť za (niečo) nesie (niekto) responsible to sb for zodpovedný (niekomu) za (niečo) / zodpovedať (niekomu) za (niečo) restate financial statements into IAS / reconcile financial statements to IAS transformovať účtovné výkazy na IAS / pretransformovať účtovné výkazy na IAS / previesť účtovné výkazy na IAS restatement of financial statements / reconciliation of financial statements transformácia účtovných výkazov / prevedenie účtovných výkazov restrained legal capacity obmedzená právna spôsobilosť / obmedzená spôsobilosť na právne úkony restricted cash viazané peňažné prostriedky restrictive covenant zmluvné obmedzenie restructuring alternatives reštrukturalizačné alternatívy results of operations see / operating results retail arm / subbranch Expozitúra retail banking malobankovníctvo / malé bankovníctvo retail deposits vklady od obyvateľstva retail lending poskytovanie úverov obyvateľstvu / poskytovanie úverov fyzickým osobám retail store / retail outlet maloobchodná predajňa / maloobchodné predajné miesto retain veto rights over ponechať si právo veta / (niečom) retain wages zadržať mzdu / pozdržať mzdu retained earnings / retained profits / Br / undistributed profits / Br / unappropriated profits / revenue reserve nerozdelený zisk retained earnings from previous years nerozdelený zisk / minulých rokov retainer / retainer fee závdavok / zálohová platba / tzv. zádržné retainer letter / retainer objednávka odborných služieb retirement benefit / retirement pension / old‐age benefit / old‐age pension starobný dôchodok retirement pension insurance starobné dôchodkové poistenie retirement pension plan program starobného doplnkového dôchodkového poistenia / program starobného dôchodkového pripoistenia retirement pension scheme systém starobného doplnkového dô‐ chodkového poistenia / systém starobného dôchodkového pripoistenia retirement savings dôchodkové sporenie retract the claim against stiahnuť žalobu proti (niekomu) retraining rekvalifikácia / preškolenie retrenchment of staff zoštíhľovanie personálu / zoštíhlenie personálu / zoštíhľovanie stavu personálu / obmedzenie počtu personálu return / tax odvádzať daň / priznať daň return on assets / ROA návratnosť majetku / návratnosť aktív / rentabilita majetku return on equity / ROE návratnosť vlastného imania / rentabilita vlastného imania return on investment návratnosť investície returns 1. remitenda, 2. výnosnosť revaluation preceňovanie / precenenie (aktualizácia ocenenia) revaluation surplus oceňovací prebytok revalue the currency revalvovať menu revenue / revenues výnos / výnosy / tržba / tržby revenue generating assets výnosové aktíva / výnosový majetok revenue generation tvorba výnosov / vytváranie výnosov / dosahovanie výnosov revenues from merchandise tržby za tovar revenues from own outputs and merchandise tržby za vlastné výkony / tovar reversal / reversals rozpustenie / rozpúšťanie / zrušenie / storno / opravné účtovanie (napr. rezerv) reversal of reserves / reversals of reserves rozpustenie rezerv / zrušenie rezerv reverse reserves rozpustiť rezervy / zrušiť rezervy review period skúmané obdobie / preverované obdobie revocation of the banking license odobratie bankovej koncesie / odňatie bankovej koncesie revoke / license / take away / license odobrať koncesiu / odobrať povolenie revoke sb's banking license / take away sb's banking license odobrať bankovú koncesiu (niekomu) / odňať bankovú koncesiu (niekomu) revoke sb's driver's license / Br / revoke sb's driving licence odobrať vodičský preukaz (niekomu) revoke sb's operating license odobrať prevádzkovú koncesiu (niekomu) / odňať prevádzkovú koncesiu (niekomu) right to direct debit see / direct debit right right to self‐determination právo na sebaurčenie rights and duties / rights and obligations práva / povinnosti rights attaching to shares / rights attached to shares práva vyplývajúce / akcií / práva pripadajúce na akcie / práva vzťahujúce sa na akcie rights issue emisia nových akcií pre súčasných akcionárov rightsize racionalizovať počet pracovníkov / optimalizovať stav pracovníkov rightsizing racionalizácia počtu pracovníkov / optimalizácia stavu pracovníkov risk assets / assets at risk rizikové aktíva risk loans / loans at risk rizikové úvery risk management riadenie rizík risk mitigation zmierňovanie rizík / znižovanie rizík risk of nonpayment riziko nezaplatenia risk of nonrepayment borne by the lender riziko nesplatenia znášané úverovým veriteľom risk premium riziková prémia risk‐adjusted assets rizikovo vážené aktíva / aktíva po zohľadnení rizík risk‐adjusted pricing cenotvorba so zohľadnením rizík risk‐free investment bezriziková investícia risks incident to / risks inherent in / risks associated with riziká spojené / (niečím) road show výjazdová prezentácia road tax / vehicle excise duty cestná daň robbery lúpež / lúpežné prepadnutie roll call 1. kontrola účasti / prezentácia, 2. kontrolný zoznam (účastníkov) roll over / loan / roll over / renew / loan prolongovať úver / obnoviť úver / revolvovať úver room tax daň / izby rough estimate hrubý odhad round downwards / round down zaokrúhliť nadol round figure zaokrúhlené číslo round off (a number) to three decimal places zaokrúhliť (číslo) na tri desatinné miesta round seal / circular stamp okrúhla pečiatka round upwards / round up zaokrúhliť nahor rounding difference vyrovnanie pri zaokrúhľovaní / halierové vyrovnanie rule of law princípy právneho štátu Rules of the London Court of International Arbitration Pravidlá londýnskeho súdu pre medzinárodnú arbitráciu ruling uznesenie / nariadenie / výnos / výrok run / deficit vykazovať schodok / vykázať schodok run afoul of the constitution dostať sa do rozporu / ústavou run up debts and be unable to repay them ponaberať úvery / nebyť schopný ich splácať safe / safe deposit box / vault Trezor safeguard / loan zabezpečiť úver / zabezpečiť pôžičku safeguard the lender in case of nonrepayment zabezpečiť požičiavateľa pre prípad nesplatenia safekeeping úschova safety insurance poistenie bezpečnosti salable goods predajný tovar / predajaschopný tovar salary zmluvný plat sale predaj / odpredaj / dopredaj sale by installments predaj na splátky sale for cash see / cash sale sale on credit see / credit sale sales tržby / obrat / odbyt sales account / revenues account účet výnosov sales agent predajca sales executive / sales exec obchodný zástupca sales force / sales staff odbytová skupina / predavači / zamestnanci pre predaj sales forecast prognóza odbytu / prognóza predaja sales invoice odberateľská faktúra sales ledger see / sold ledger sales margin predajná marža / odbytová marža sales outlet / point of sale / POS predajňa / predajné miesto sales prices odbytové ceny / predajné ceny sales promotion podpora predaja / reklama na podporu predaja sales representative / sales rep obchodný zástupca sales revenue / sales revenues / sales výnosy / predaja / tržby / predaja sales slip / sales receipt / receipt účtenka / potvrdenka sales tax daň / obratu / daň / tržieb salesman / saleswoman / Br / shop assistant predavač / predavačka salvage value see / scrap value save as you earn / SAYE podnikové sporenie savings úspory / sporenie savings account see / time deposit account savings and loan association / S&L association / S&L / SLA / savings and loan institution / thrift / housing association / Br / building society stavebná sporiteľňa savings and loan association account / S&L association account / housing association savings account / housing association account / Br / building society savings account / Br / building society account stavebné sporenie (účet) savings bank sporiteľňa savings bankbook / savings passbook / savings depositor's book / savings deposit book sporiteľná knižka / vkladná knižka savings deposit see / time deposit say / in words slovne / slovom / slovami scope of business rozsah činnosti scope of contract predmet zmluvy scorecard kategorizačná karta scrap value / salvage value vyraďovacia hodnota / zostatková hodnota pri vyradení (investičného majetku) seal the deal spečatiť obchod search warrant príkaz na domovú prehliadku SEC see / Securities and Exchange Commission SEC Rule 144A pravidlo SEC 144A secondary market druhotný trh / sekundárny trh second‐degree murder vražda druhého stupňa second‐hand store / junk store / Br / junk shop bazár / antikvariát / partiová predajňa secure / bank loan on the borrower's assets zabezpečiť bankový úver majetkom vypožičiavateľa secure / loan zabezpečiť úver secure by contract zmluvne zabezpečiť / zabezpečiť zmluvou secure obligations zabezpečiť (zmluvné) povinnosti secured by / bank deposit zabezpečený vkladom / banke / zabezpečený právom na inkaso / účtu secured liability zabezpečený záväzok / vykrytý záväzok secured loan / secured debt zabezpečený úver / zabezpečený dlh secured on / backed by zabezpečený (niečím) / ručený (niečím) securing loans see / loan collateralization Securities and Exchange Commission / SEC Komisia pre cenné papiere / burzy securities dealer / securities trader / jobber obchodník / cennými papiermi securities dealing / securities trading obchodovanie / cennými papiermi securities in bearer form see / bearer securities securities in nominee name cenné papiere / dematerializovanej podobe Securities Law zákon / cenných papieroch securities listed on / stock exchange cenné papiere kótované na burze cenných papierov securitization výmena aktív za úver securitize assets vymeniť aktíva za úver securitize bills receivable / securitize receivables vymeniť pohľadávky za úver security cenný papier / investičný cenný papier security / security instrument / safeguard zábezpeka / zabezpečenie / zabezpečovací nástroj / druh zábezpeky security against / loan / security for the repayment of / loan zábezpeka úveru / zabezpečenie úveru / zábezpeka za splatenie úveru / zabezpečenie za splatenie úveru security interest záložné právo security interest over assets / security interest over property záložné právo na majetok security over assets zabezpečenie aktívami / záložné právo na majetok security traded in / capital market cenný papier obchodovaný na kapitálovom trhu security traded on / stock exchange cenný papier obchodovaný na burze cenných papierov security type / type of security typ cenného papiera securityholder držiteľ cenného papiera / majiteľ cenného papiera seek EU membership usilovať sa / vstup do EÚ seek external sources of finance hladať vonkajšie zdroje financovania seek political asylum žiadať / politický azyl seek redress for dožadovať sa nápravy za (niečo) seizure zabavenie (zhabanie) / konfiškácia select sb by tender / choose sb by tender vybrať (niekoho) výberovým konaním / vybrať (niekoho) na základe výberového konania / vybrať (niekoho) pomocou konkurzu selection committee výberová komisia selection criteria podmienky výberu selection process riadený výber / proces výberu self‐employed individual samostatne zárobkovo činná osoba self‐financing samofinancovanie self‐help fund svojpomocný fond self‐service store samoobslužná predajňa / samoobsluha sell at / loss predať so stratou sell at / profit predať so ziskom sell by installments predávať na splátky / predať na splátky sell off odpredať sell on arm's length terms / sell on arm's length basis predať za podmienok nezúčastnených strán sell out odpredať (úplne) seller's market trh predávajúceho selling overhead režijné náklady odbytu / režijné náklady predaja selling price predajná cena selloff / sale / disposal odpredaj sell‐side advisory poradenstvo na strane predaja / poradenstvo na strane predávajúceho semifinished products / semifinished goods polotovary vlastnej výroby send by prepaid post poslať poštou / úverovaným poštovným send in / tender poslať ponuku do súťaže / podať ponuku do súťaže senior debt nadradený dlh sentence sb for life in prison / sentence sb for life imprisonment odsúdiť (niekoho) na doživotie sentence sb to death / condemn sb to death odsúdiť (niekoho) na smrť sentence sb to eight years in prison odsúdiť (niekoho) na osem rokov odňatia slobody sentence sb to two years probation odsúdiť (niekoho) na dva roky podmienečne sequencing časová súslednosť serious offense / serious crime závažný trestný čin serve / life sentence odpykávať si doživotný test serve / sentence odpykávať si trest / odpykať si trest serve an indeterminate sentence for odpykávať si nepodmienečný trest za (niečo) serve justice / do justice učiniť spravodlivosti zadosť / urobiť spravodlivosti zadosť service / loan / service / debt plniť si úverovú službu / plniť si dlhovú službu service center / servicing center obslužné stredisko / technické stredisko service contract see / contract for services service provider poskytovateľ služieb set / legal precedent / set / precedent zakladať právny precedens / zakladať precedens set off / offset vzájomne započítať / započítať / započítavať set off st against / offset st against započítať (niečo) / (niečím) / započítať (niečo) oproti (čomu) set out / set forth / lay down uviesť / určiť / ustanoviť / stanoviť set out in Clause 1.2 uvedený / bode 1.2 set up / joint venture / establish / joint venture založiť spoločný podnik set up reserves / create reserves vytvárať rezervy / zriaďovať rezervy setoff / offset vzájomný zápočet / započítanie / započítavanie setoff agreement / agreement on setoff / offset agreement dohoda / vzájomnom zápočte setoff of liabilities / offsetting of liabilities vzájomné započítanie záväzkov / započítanie záväzkov settle / claim vybaviť reklamáciu settle / debt vyrovnať dlh / uhradiť dlh settle / dispute urovnať spor settle all arrears vyrovnať všetky podlžnosti / uhradiť všetky podlžnosti settle an insurance claim / pay the insurance benefit poskytnúť plnenie / poistnej udalosti / zaplatiť poistnú udalosť settle property matters majetkovo vysporiadať settlement account účet úhrad / platobný účet settlement agreement dohoda / vysporiadaní settlement day / settlement date deň úhrad / dátum vzájomných úhrad settlement form / deal ticket dílerský lístok / dílerská sprievodka / potvrdenie / obchode settlement of / debt vyrovnanie dlhu / uhradenie dlhu settlement risk / counterparty risk riziko plnenia / riziko plnenia druhou stranou settlement system / settlements platobný styk / platobný systém / systém úhrad severance odchod zo zamestnania severance package balíček odstupného / balíček odchodného severance pay / severance / payoff odstupné / odchodné / vyplatenie odstupného / vyplatenie odchodného sexual abuse / statutory rape pohlavné zneužitie / pohlavný styk / neplnoletou share akcia / účastina / podielový cenný papier / podiel share / home with žiť / (niekým) / spoločnej domácnosti / bývať / (niekým) / spoločnej domácnosti share capital see / capital stock share market value trhová hodnota akcie share par value / share face value / share nominal value / share legal value / share accounting value menovitá hodnota akcie / nominálna hodnota akcie share premium see / capital surplus share the risk zdieľať riziko / podeliť sa / riziko shareholders' equity / shareholders' funds see / stockholders' equity shareholding company see / joint‐stock company shareholding group akcionárska skupina / účastinárska skupina shareholding interest / shareholding akcionársky podiel / účastinársky podiel shares and ownership interests see / stock and ownership interests shares in / company akcie / spoločnosti shares in bearer form see / bearer stock shares in nominee name akcie / dematerializovanej podobe shares registered in the name of / shares registered in sb's name akcie zaregistrované na meno (niekoho) / akcie zaknihované na meno (niekoho) shelf life skladovacia lehota shipment airwaybill / airwaybill zásielkový letecký nakladný list / letecký nákladný list shipper / shipping agent / Br / forwarding agent / Br / forwarder zasielateľská firma / špeditérska firma / špedičná firma / expedičná firma / zasielateľ / špeditér shipping špeditérstvo / špedícia / zasielateľstvo shipping department see / dispatch department shipping instructions dopravné dispozície / odosielacie dispozície / pokyny na odoslanie / expedičné pokyny / špedičné pokyny shop save st for / odložiť (niečo) / obchode pre (niekoho) shop‐bought kúpený / obchodu / kúpny shopfloor costing kalkulácia priamych výrobných nákladov shopping mall / shopping center nákupné stredisko short position krátka pozícia shortage manko shortage of cash see / cash shortage Shortages and Damage manká / škody short‐form audit report / Br / short‐form auditors' report skrátená verzia audítorskej správy / skrátená audítorská správa / audítorská správa / skrátenom rozsahu short‐form financial statements skrátená verzia účtovných výkazov / skrátené účtovné výkazy / účtovná uzávierka / zjednodušenom formáte / účtovná uzávierka / skrátenom rozsahu shortchange zle vydať (niekomu) short‐listed bids ponuky / užšom výbere short‐term loan / short‐term debt / current interest‐bearing borrowing krátkodobý úver show in the profit figure premietnuť sa do zisku show window / Br / shop window výkladná skriňa / výklad scheduling conflict konflikt / harmonograme scheme 401 schéma 401 scheme of arrangement / composition plán vyrovnania / vyrovnanie sick leave maródka / práceneschopnosť (zo zdravotných dôvodov) / PN / sick‐leave compensation preplatenie dní práceneschopnosti / preplatenie dní PN side letter / covering letter sprievodný list sight deposit see / demand deposit sight deposit account see / demand deposit account sight draft zmenka na videnie / vista zmenka signatory for / company podpisovateľ za spoločnosť signboard firemná tabuľa signing ceremony podpisový ceremoniál / podpisová slávnosť silent partner / Br / sleeping partner / Br / tacit partner tichý spoločník simple interest jednoduché úroky simple majority prostá väčšina / jasná väčšina SIN see / social insurance number single fee jednorazový poplatok Single Market Jednotný trh single‐entry bookkeeping jednoduché účtovníctvo sinking fund umorovací fond sit on the Executive Board byť členom predstavenstva site one's registered office umiestniť svoje sídlo Sk '000s / SKK thousands v tis. Sk skilled labor kvalifikovaná pracovná sila skilled staff kvalifikovaný personál slash prices znižovať ceny Slovak Chamber of Attorneys / Slovak Chamber of Advocates Slovenská advokátska komora Slovak Chamber of Auditors Slovenská komora audítorov Slovak resident see / resident of Slovakia slow moving inventories / Br / slow moving stock pomaly obrátkové zásoby / nízkoobrátkové zásoby slowdown in growth spomalenie tempa rastu small loan company / Br / retail finance house spoločnosť na poskytovanie malých úverov social aid benefits dávky sociálnej pomoci / dávky pomoci pre sociálne odkázaných social benefit / welfare sociálna dávka / sociálna podpora social fund see / social security fund social insurance benefits dávky sociálneho poistenia social insurance number / SIN číslo sociálneho poistenia social security sociálne zabezpečenie social security / welfare sociálne zabezpečenie social security benefits dávky sociálneho zabezpečenia / sociálne dávky / sociálny dôchodok social security expenses výdavky na sociálne zabezpečenie social security fund / welfare fund / social fund sociálny fond / fond sociálneho zabezpečenia social security plan / social security benefit plan program sociálneho zabezpečenia / program sociálnych dávok social security scheme / social security benefit scheme systém sociálneho zabezpečenia / systém sociálnych dávok social security system / welfare system sústava sociálnej starostlivosti Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications / SWIFT Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu soft copy elektronická verzia sold daybook / Br / sales day book / Br / sales journal kniha odoslaných faktúr sold ledger / Br / debtors' ledger / Br / sales ledger saldokonto pohľadávok sole agency výhradné zastúpenie / exkluzivita sole agency agreement zmluva / výhradnom zastúpení / zmluva / exkluzivite sole manager jediný manažér sole proprietor / Br / sole trader živnostník / individuálny podnikateľ súkromný podnikateľ sole proprietor's account / Br / sole trader's account živnostenský účet / účet individuálneho podnikateľa sole proprietor's license / trade license / business license / Br / sole trader's licence živnostenský list / živnosť sole proprietorship / Br / sole trade živnosť / individuálny podnik solemn declaration čestné vyhlásenie solicit new clients získavať nových klientov solicit offers vyžiadať si ponuky solicitor mestský prokurátor / štátny prokurátor solvency platobná schopnosť / solventnosť sort code / sorting code rozlišovací kód banky / numerický kód banky sourcing získavanie zdrojov / obstarávanie zdrojov / nachádzanie zdrojov special credit insurance exkluzívne poistenie úveru special delivery osobitná zásielka special purpose fund účelový fond special purpose vehicle / SPV / special purpose company / single purpose company / SPC účelová spoločnosť specific bank guarantee špecifická banková záruka specific provision špecifická opravná položka / opravná položka na konkrétne účely specimen signature podpisový vzor spending limit obmedzenie útrat / obmedzenie výdavkov spin off odpredať / delimitovať / odčleniť spirit of the law duch zákona / zmysel zákona sponsor / patron gestor (sponzor) spot / spot transaction okamžitý obchod / pohotová operácia spot delivery okamžitá dodávka / okamžité dodanie spot check / random check / random review náhodná kontrola spot market okamžitý trh spot price okamžitá cena / pohotová cena spread rozpätie / prirážka / diferencia spread the risk over several investments rozložiť riziko na niekoľko investícií spreadsheet zostava spur investment podnecovať investície / stimulovať investície stakeholder držiteľ balíka akcií / držiteľ akcionárskeho balíka / záuj‐mová skupina / zainteresovaná skupina stamp duty kolkovné stamps and vouchers ceniny stand time / standing time see / downtime stand trial / stand one's trial byť postavený pred súd standard hourly rates bežné hodinové sadzby / zvyčajné hodinové sadzby standard office procedures / standard office policy bežné úradné postupy / bežný úradný postup standardized contract / standardized agreement typizovaná zmluva standby letter of credit záložný akreditív / pohotovostný akreditív standing committee stála komisia / stály výbor standing order see / banker's order standstill agreement / standstill stabilizačná dohoda start bankruptcy proceedings against the debtor dať dlžníka do konkurzu starting price / opening bid vyvolávacia cena (na dražbe) starting salary / initial salary / commencing salary nástupný plat startup company / startup začínajúca spoločnosť / začínajúci podnik startup costs počiatočné náklady / rozbehové náklady State Bar Association / SBA Štátna advokátska komora statement of account see / account statement Statement of Cash Flows see / Cash Flow Statement statement of claim civilná žaloba Statement of Financial Position see / Balance Sheet Statement of Changes in Equity výkaz / zmenách vo vlastnom imaní Statement of Changes in Financial Position výkaz / zmenách vo finančnej situácii Statement of Profit and Loss see / Income Statement state‐run company / state‐owned company / state‐controlled company / national company štátny podnik statute zákonný predpis / záväzný predpis / štatút statute of limitation date prekluzívna lehota statutes of the Executive Board see / Executive Board statutes statutory age zákonná veková hranica statutory appropriations povinné vyčlenenie prostriedkov statutory audit zákonom stanovený audit statutory body štatutárny orgán statutory contributions zákonné odvody statutory duty zákonná povinnosť statutory financial statements štatutárne účtovné výkazy statutory insovency štatutárna platobná neschopnosť / platobná neschopnosť podľa zákona statutory insurance premiums povinné poistné statutory provisions zákonné ustanovenia statutory rape znásilnenie neplnoletej statutory requirements štatutárne požiadavky / (slovenské) zákonné požiadavky statutory reserve fund povinný rezervný fond statutory reserves štatutárne rezervy / zákonom stanovené re‐ zervy / povinné rezervy statutory retirement age zákonom stanovený dôchodkový vek steering committee koordinačná komisia / koordinačný výbor step down as president odstúpiť / funkcie prezidenta stiff competition / sharp competition / fierce competition tvrdá konkurencia / ostrá konkurencia stock vlastnícky podiel stock and ownership interests / shares and ownership interests podielové cenné papiere / vklady / podielové cenné papiere / majetkové vklady stock and similar securities / Br / shares and similar securities majetkové cenné papiere stock certificate / share certificate osvedčenie / akcionárskom vklade / certifikát na akcie stock exchange / securities exchange burza cenných papierov stock in bearer form see / bearer stock stock issued by tender akcie vydané pomocou verejnej súťaže stock management see / inventory management stock on consignment / consignment stock zásoby určené na komisionálny predaj / konsignačné zásoby stock split / stock dividend / Br / scrip issue / Br / bonus issue / Br / capitalization issue / Br / free issue delenie akcií / vydanie nových akcií / pôvodnom vlastníckom pomere stock warrant / warrant opčný list stockbroker see / commission broker stockholder / shareholder akcionár / účastinár stockholder base / shareholder base akcionárska základňa / akcionári stockholder value / shareholder value akcionárska hodnota stockholders' equity / equity / stockholders' capital / net worth / Br / shareholders' equity / Br / shareholders' funds vlastné imanie / čistá hodnota imania / akciový kapitál stockpile / stock up predzásobiť sa / hromadiť zásoby stockpile / stockbuild / stock‐up predzásoba / nahromadené zásoby stockpile on / stock up on predzásobiť sa (niečím) / hromadiť zásoby (niečoho) stockpiling / stockbuilding / stock‐upping predzásobenie sa / hromadenie zásob storage and disposal methods spôsob skladovania / vyskladnenia storage costs skladovacie náklady / náklady na skladovanie stores oncost skladovacia réžia / réžia zásob straight bank debt priamy bankový dlh straight‐line depreciation / straight‐line depreciation method / linear depreciation / linear depreciation method rovnomerné odpisovanie / rovnomerná odpisová metóda / lineárne odpisovanie / lineárna odpisová metóda streamline operations napriamovať operácie / zefektívniť operácie / zracionalizovať operácie streamline the sales napriamovať odbyt / zefektívniť odbyt ?? zracionalizovať odbyt strike / bargain urobiť dobrý obchod strike / deal / cut / deal uzatvoriť obchod / uzatvoriť transakciu strike off the register vymazať / registra striking price / Br / strike price uvádzacia cena stub / Br / counterfoil kontrolný ústrižok / ústrižok study expenses insurance poistenie študijných nákladov subclause podbod subcontract st to poveriť (niekoho) vykonaním (niečoho) subcontractor subdodávateľ / subkontrahent / prenajímateľ subject to approval by podliehajúci schváleniu (niekým) / podliehajúci schváleniu zo strany (niekoho) subject to charges spoplatnený / spoplatňovaný subject to tax podliehajúci dani / predmetom dane / povinný odviesť daň / povinný odvádzať daň subject to taxation podliehajúci zdaneniu / podliehajúci dani sublease podnájom sublease agreement zmluva / podnájme sublease term doba podnájmu sublessee / subtenant podnájomca sublet leasehold property to dať prenajatý majetok do podnájmu (niekomu) / prenajať prenajatý majetok ďalej (niekomu) submit / VAT tax return predložiť daňové priznanie na DPH submit an offer predložiť ponuku submit for approval predložiť na schválenie submit for comment predložiť na spripomienkovanie submit for review predložiť na prehodnotenie subnational / subnational company podnárodný podnik (z pohľadu USA) subordinated debenture podradený dlžobný úpis / podriadený dlžobný úpis subordinated debt / sub debt podradený dlh / podriadený dlh subrogation substitučné právo / sukcesívne právo subscribe bonds objednať si dlhopisy / abonovať dlhopisy / predplatiť si dlhopisy subscribed capital stock / Br / subscribed share capital upísané základné imanie subscribed stock / subscribed shares upísané akcie subscriber predplatiteľ / abonent subscription agreement predplatiteľská zmluva / abonentská zmluva subsequent events see / post balance sheet events subsidiary / subsidiary undertaking / majority‐ owned subsidiary dcérsky podnik / dcérska spoločnosť / podnik / rozhodujúcim vplyvom / dcérska spoločnosť / rozhodujúcim vplyvom subsidiary ledger account / sub‐ledger account / subsidiary account / analytical account analytický účet / podúčet subsidies from state dotácie zo štátneho rozpočtu subsistence allowance / subsistence diéty subsistence money / subs preddavok na plat / záloha na mzdu subsistence wage životné minimum substantive discussion vecná diskusia substantive review vecná previerka / hmotná previerka substitute day off / substitute days off náhradné voľno subsubsidiary vnukovský podnik / vnukovská spoločnosť subtotal medzisúčet / priebežný súčet / kontrolné číslo success fee odmena za úspešnosť / prémia za úspešnosť successor nástupca / nástupník / následník sue sb for žalovať (niekoho) / (niečo) / zažalovať (niekoho) / (niečo) sue sb for $100,000 in damages žalovať (niekoho) / 100 000 USD sue sb for damages žalovať (niekoho) / odškodné / zažalovať (niekoho) / náhradu škody suffer / loss / sustain / loss utrpieť stratu sum will be credited to your account suma sa poukáže na váš účet summary financial statement súhrnný finančný výkaz summary of indicative terms zhrnutie orientačných podmienok summary trial / summary proceedings / summary procedure skrátené legislatívne konanie / skrátené konanie summation sčítavanie / súčtovanie / súčet summon sb to / police station predvolať (niekoho) na policajnú stanicu superannuation penzijné poistenie superannuation scheme / superannuation plan systém penzijného poistenia / program penzijného poistenia superior / boss nadriadený / šéf Supervisory Board dozorná rada supplemental agreement zmluvný dodatok / dodatok ku zmluve / dodatok / dohode supplementary income tax dodatočné odvody dane / príjmov supplementary insurance / additional insurance doplnkové poistenie / pripoistenie supplementary payment doplatok supplementary pension insurance / additional pension insurance doplnkové dôchodkové poistenie / dôchodkové pripoistenie supplementary pension insurance company doplnková dôchodková poisťovňa supplementary tax dodatočný odvod dane / dodanenie supplier contract / supply contract / supply agreement dodávateľská zmluva / zmluva / dodávke / dohoda / dodávke supplier credit dodávateľský úver supplier selection process výberové konanie na dodávateľa supply disruption výpadok / dodávke / výpadky / dodávkach supply chain dodávateľský reťazec supply sb with dodať (niekomu) (niečo) supported by law podložený zákonom supported child vyživované dieťa supporting documents / supporting documentation podporné doklady / podporná dokumentácia supranational company / supranational see / multinational company Supreme Court Najvyšší súd surety istota / ručenie / záloh / záruka surcharge / excess charge prirážka / príplatok surplus assets nadbytočné aktíva / prebytočné aktíva surplus fund see / general reserve surplus funds / disposable funds / available financial resources voľné peňažné prostriedky / voľné finančné prostriedky / disponibilné peňažné prostriedky / disponibilné finančné prostriedky surplus resources / disposable resources / available resources voľné prostriedky / disponibilné prostriedky surrender value priebežná poistná suma suspect sb of podozrievať (niekoho) / (niečoho) suspected of having committed / crime podozrivý zo spáchania trestného činu suspend repayments pozastaviť splácanie suspense account prechodný účet / dohadný účet sustain / court decision potvrdiť správnosť súdneho rozhodnutia / potvrdiť zákonnosť súdneho rozhodnutia sustain / motion / uphold / motion potvrdiť návrh swap swap swaption swapcia swear allegiance to the constitution prisahať vernosť ústave sweep account akumulačný účet / zlučovací účet sweep facility akumulačná služba / zlučovacia služba SWIFT see / Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications swingline bank facility / swingline bank loan pohotovostný bankový úver sword law právo silnejšieho / zákon meča sworn interpreter súdny tlmočník sworn statement miestoprísažné vyhlásenie / prísažné vyhlásenie sworn translation into Slovak súdny preklad do slovenského jazyka sworn translator súdny prekladateľ syndicate syndikát / konzorcium syndicated loan syndikovaný úver / konzorciový úver synergism synergizmus synergy synergia / súčinnosť synthetic account syntetický účet take / risk / run / risk / undertake / risk / bear / risk podstúpiť riziko / podstupovať riziko / znášať riziko take action see / bring / legal claim take disciplinary action prijať disciplinárne opatrenia take effect / become effective / come into effect nadobudnúť účinnosť / vstúpiť do účinnosti take effect as of March / ? become effective as of March / ? come into effect as of March / ? take effect from March / ? become effective from March / ? come into effect from March 1 nadobudnúť účinnosť od 1. marca / vstúpiť do účinnosti 1. Marca take inventory of / take stock of robiť inventúru (niečoho) take legal action see / bring / legal claim take legal action against see / bring / legal claim against take office nastúpiť do funkcie / nastúpiť do úradu / prevziať funkciu / prevziať úrad take on / job / take on / new job nastúpiť do zamestnania / nastúpiť do nového zamestnania take on / risk / assume / risk prevziať riziko / preberať riziko take on debt / incur debt ponaberať úvery / nabrať úvery take one's oath of office skladať prísahu na funkciu take out / loan / take up / loan / raise / loan zobrať si úver / zobrať si pôžičku take out an insurance policy uzatvoriť poistnú zmluvu take out insurance uzatvoriť poistenie take remedial measures prijať nápravné opatrenia take sb to task brať (niekoho) na zodpovednosť take st on credit zobrať (niečo) na úver take st on lease zobrať (niečo) na lízing takeout finance / takeout financing náhradné financovanie / zabezpečovacie financovanie takeover prebratie / prevzatie takeover battle boj / prebratie (podniku) / boj / prevzatie (podniku) takeover bid ponuka na prebratie (podniku) / ponuka na prevzatie (podniku) takeover target objekt prebratia / objekt prevzatia takings tržby / tržba tally rováš / zoznam / kontrolný ústrižok tame inflation / keep inflation at bay / stave off inflation dostať infláciu pod kontrolu tangible evidence hmatateľné dôkazy / pádne dôkazy tangible fixed assets / tangibles / TFA hmotný investičný majetok / hmotné investície tangible fixed assets register / tangible fixed assets ledger register hmotného investičného majetku / register HIM TARGET Target (cieľ) tarnish sb's reputation poškodzovať povesť (niekoho) / poško‐ dzovať meno (niekoho) tax administrator správca daní tax advisory services služby daňového poradenstva tax allowance daňová úľava / daňové zvýhodnenie / odpočet dane / položka odpočítateľná / dane tax arrears see / back duty tax assessment / tax bill daňový výmer / vymeranie dane / vyrúbenie dane tax at source / be entitled to claim input tax uplatňovať si daň na vstupe / mať nárok na odpočet dane na vstupe / môcť si uplatňovať odpočet dane na vstupe tax audit / tax compliance review / review daňová previerka / daňová kontrola (zo strany poradenskej firmy) tax authorities / taxation authorities / taxing authorities / tax office daňový úrad (daňové orgány) tax avoidance znižovanie daňovej povinnosti tax base / basic taxable income daňová základňa / kategorizačný základ na stanovenie dane tax benefit daňová úľava / úľava na dani tax bracket hranice daňového pásma / daňové pásmo tax breaks / Br / tax holiday daňové prázdniny tax burden daňové zaťaženie / daňové bremeno Tax Code daňový zákonník / daňové zákony tax collector výberca daní / vyberač daní tax compliance review see / tax audit tax concessions daňové úľavy / daňové ústupky tax deductible expense / expense allowed for tax purposes / tax‐offable expense / tax expense daňovo odpočítateľný náklad / daňovo uznaný náklad / daňový náklad / náklad odpočítateľný / daňového základu / náklad uznaný ako daňovo odpočítateľná položka tax deductible item / deductible item odpočítateľná položka / položka odpočítateľná / daňového základu tax deduction zrážka dane / daňová zrážka / zrazená daň / odpočet dane / položka odpočítateľná / dane tax deferral daňový odklad / odklad dane tax depreciation daňové odpisy / odpisy daní tax due date dátum splatnosti dane / deň splatnosti dane tax effect daňový vplyv / daňový účinok tax evasion krátenie daní / daňový únik / vyhýbanie sa daňovej povinnosti tax fraud daňový podvod tax haven daňový raj / daňové útočisko tax incentives daňové zvýhodnenia / daňové výhody / daňové úľavy tax inspection / tax audit daňová kontrola (zo strany štátneho orgánu) / daňová inšpekcia tax invoice / tax bill daňová faktúra / daňový účet tax liability daňová povinnosť / daňové zaťaženie / odpočet dane tax liability settlement plnenie daňovej povinnosti / plnenie daňových povinností tax liability understatement krátenie odpočtu dane / krátenie daňovej povinnosti tax loss see / loss of tax tax loss carryforward uplatnenie straty pri zdanení budúcich rokov / daňová strata prenesená do ďalšieho obdobia tax nondeductible expense / tax nonoffable expense daňovo neodpočítateľný náklad / daňovo neuznaný náklad / nedaňový náklad / náklad neodpočítateľný / daňového základu / náklad neuznaný ako daňovo odpočítateľná položka tax nondeductible item / nondeductible item pripočítateľná položka / položka pripočítateľná / daňovému základu tax overpaid / amount of tax overpaid / tax overpayment daňový preplatok / preplatok na dani tax paid on daň platená / (niečoho) tax payable daňové záväzky tax point miesto zdaniteľného plnenia / moment zdaniteľného plnenia / moment vzniku daňovej povinnosti / vznik daňovej povinnosti tax point date / date of taxable supply dátum zdaniteľného plnenia / dátum vzniku zdaniteľného plnenia tax rate sadzba dane / daňová sadzba tax rebate / tax refund vrátenie daňového preplatku / tzv. daňová vrátka tax receipts daňové doklady tax receivable daňové pohľadávky tax reclaim see / tax repayment claim tax refund see / tax rebate Tax Registration No. daňové registračné číslo / DRČ tax relief daňové úľavy / daňové výhody / daňové zvýhodnenia tax repayment claim / repayment claim / tax reclaim žiadosť / vrátenie dane / žiadosť / tzv. daňovú vrátku tax reporting requirements požiadavky na daňové výkazníctvo tax revenue / tax take daňové príjmy tax shelter / Br / tax avoidance znižovanie daňovej povinnosti tax shield daňový štít tax status daňové postavenie (plnenie daňových povinností) tax treaty daňová zmluva / daňový dohovor taxable amount (excl. VAT) zdaniteľná čiastka (bez DPH) taxable income daňový základ / daňový zisk / daňový vymeriavací základ / základ dane / zdaniteľné príjmy / zdaniteľný príjem taxable item zdaniteľná položka taxable person platca dane taxable supply / taxable supplies zdaniteľné plnenie taxation period zdaňovacie obdobie Taxes and Fees Management Law zákon / správe daní / poplatkov tax‐exempt income / tax‐free income nezdaniteľný príjem / príjem oslobodený od daní / príjem nepodliehajúci dani taxman daniar / výberca daní taxpayer daňovník / daňový poplatník / platca daní / platiteľ daní / daňový subjekt technical default technické neplnenie / technické porušenie technicalities technické nuansy technological improvements / technological development technické zhodnotenie / technické zlepšenia temporary accounts of assets and liabilities prechodné účty aktív / pasív temporary address prechodné bydlisko temporary difference dočasný rozdiel temporary global bond / TGB dočasný globálny dlhopis / prechodný globálny dlhopis temporary provisions / transitional provisions prechodné ustanovenia temporary residence prechodný pobyt / dočasný pobyt temporary residence permit povolenie na prechodný pobyt / povolenie na dočasný pobyt tenancy agreement dohoda / držbe tender see / competitive tender tender offer ponuka do obchodnej súťaže tender panel kolektív uchádzačov / obchodnej súťaži tenor / maturity period zmenková lehota / zmenková doba / doba splatnosti (zmenky) tentative version / draft version pracovná verzia (zmluvy) tenure držba / právo držby / funkčné obdobie term deposit see / time deposit term life insurance / pure endowment / Br / term assurance poistenie na dožitie / termínované životné poistenie term loan / time loan termínovaný úver / termínovaná pôžička term of office / period of service funkčné obdobie term sheet výkaz podmienok terminate / contract unilaterally jednostranne vypovedať zmluvu terminate an agreement / terminate / contract / renounce an agreement / renounce / contract vypovedať zmluvu / ukončiť zmluvu terminate employment rozviazať pracovný pomer / dať výpoveď / pracovného pomeru termination of employment or suspension výpoveď zo zamestnania alebo pozastavenie činnosti terms and conditions vzťahy / podmienky / zmluvné podmienky testament see / will testimonial see / reference letter testimony 1. svedecká výpoveď / výpoveď svedka, 2. usvedčujúce dôkazy / svedectvo testimony that sustains our contention svedectvo potvrdzujúce naše tvrdenie third party tretia osoba / tretia strana / tretí subjekt third‐party inventories / third‐party stock cudzie zásoby / zásoby tretích strán third‐party liability insurance / third‐party insurance / liability insurance zákonné poistenie third‐party transfer / transfer by / third party prevod treťou stranou / prevod treťou osobou thirty days' notice tridsaťdňová lehota threatened litigation hroziace súdne spory thrifts nebankové ústavy tight money ťažko dostupné peniaze / tzv. peniaze na tesno time bill / time draft / Br / period bill / Br / period draft termínovaná zmenka / časová zmenka time deposit / Br / term deposit / Br / fixed‐term deposit / Br / savings deposit termínovaný vklad / sporiteľný vklad / vklad na termínovaný účet / vklad na sporiteľný účet time deposit account / Br / deposit account / Br / fixed‐term deposit account / Br / savings account termínovaný účet / sporiteľný účet time draft / time note časová zmenka / časový úpis time period under review sledované obdobie / skúmané obdobie time to maturity čas do lehoty splatnosti time value časová hodnota (opcie) time value of money časová hodnota peňazí timing and sequencing načasovanie / časová súslednosť timing differences časové rozlíšenie / časové rozdiely / časové diferencie title deed / deed of title / ownership deed / property deed / deed of entitlement vlastnícky list / list vlastníctva / dispozičný list title to nárok na (niečo) / dispozičné právo na (niečo) to bearer na doručiteľa to include, but not limited to see / including, but not limited to to order 1. na rad / prevoditeľný 2. na objednávku to the best of one's knowledge and belief / to the best of one's knowledge and conscience podľa svojho najlepšieho vedomia / svedomia / podľa svojho najlepšieho vedomia / presvedčenia to the order of na rad (niekoho) / prevoditeľný (niekomu) to the tune of millions rádovo niekoľko miliónov to the value of $200 / hodnotou 200 USD / v hodnote 200 USD token check for $10,000 symbolický šek na čiastku 10 000 USD tort úmyselné porušenie (občianskeho práva) / protiprávny čin / prečin / delikt / priestupok total amount payable celková dlžná čiastka total balance outstanding celkovo zostáva splatiť tough deadline / tight deadline / steep deadline príliš krátky termín / tzv. šibeničný termín tourism industry / tourism cestovný ruch toward the end of the month / ultimu mesiaca / ku koncu mesiaca town council / town fathers mestská rada / mestské zastupiteľstvo town section / ward mestský okrsok / okrsok trade balance obchodná bilancia trade bill of exchange / trade bill obchodná zmenka trade confirmation / deal confirmation potvrdenie obchodu trade credit obchodný úver trade deficit obchodný schodok trade discount rabat / obchodná zľava trade dispute obchodný spor trade fair / fair predajný veľtrh / veľtrh trade finance obchodné financovanie / financovanie obchodu trade invoice / commercial invoice obchodná faktúra trade law obchodné právo Trade License Law živnostenský zákon trade name / brand name obchodná značka / obchodný názov trade outlet odbytisko trade payables záväzky / obchodného styku trade receivables pohľadávky / obchodného styku trade secret obchodné tajomstvo trade surplus obchodný prebytok trade up in the aftermarket zobchodovať na dodatočnom trhu traded on / stock exchange obchodovaný na burze trade‐in tovarová záloha trademark / TM ochranná známka trade‐off substitúcia / kompenzácia trader 1. obchodník, 2. obchodná loď tradesman / artisan živnostník (remeselník) trading obchodovanie / obchodná činnosť trading company obchodná spoločnosť (zaoberajúca sa obchodom) trading floor burzová sála / obchodovacie priestory trading income / trading profit zisk / obchodnej činnosti / obchodný hospodársky výsledok / obchodný zisk trading volumes objemy obchodov trading was thin uzatvorilo sa len málo obchodov tranche tranža / emisia tranche funding tranžové financovanie transaction transakcia / obchod / pokonávka transborder trading cezhraničný obchod transfer previesť / prevádzať / delimitovať / prevod / transfer / delimitácia transfer account prevodný účet / prevodový účet / prechodový účet transfer assets from company / to company B delimitovať majetok zo spoločnosti / na spoločnosť B transfer bridge prevodový mostík transfer by endorsement previesť rubopisom / prevod rubopisom transfer date dátum prevodu transfer note prevodka transfer order príkaz na prevod / prevodný príkaz transfer prices vnútropodnikové ceny / vnútroskupinové ceny / transferové ceny transfer pricing vnútropodniková cenotvorba / vnútroskupinová cenotvorba / transferová cenotvorba transferable loan facility / TLF prevoditeľný úver / prevoditeľné úverové vybavenie transferee nadobúdateľ transferor prevodca / prevádzajúci transitional provisions see / temporary provisions translate dollars into euros prepočítať doláre na eurá translate into Slovak currency prepočítať na slovenskú menu transportation costs / transportation cost prepravné náklady transportation means / means of transport / vehicles dopravné prostriedky / prepravné prostriedky travel accident insurance / trip accident insurance úrazové poistenie pre cesty / pobytu travel expenses cestovné / cestovné výdavky travel insurance cestovné poistenie / poistenie cesty / pobytu traveler's check / Br / traveller's cheque cestovný šek traveling salesman / Br / commercial traveller obchodný cestujúci treasurer pokladník / správca pokladne treasury štátna pokladnica / pokladničná správa Treasury / Finance Ministry / Ministry of Finance ministerstvo financií treasury bill / T‐bill štátna pokladničná poukážka / ŠPP treasury bond / T‐bond štátny dlhopis (dlhodobý) treasury note / T‐note štátny dlhopis (strednodobý) treasury stock / government stock / Br / gilt‐ edged securities štátne akcie treat as confidential zachovávať mlčanlivosť / (niečom) / zachovávať dôvernosť / (niečom) trial súdny proces / proces trial balance obratová predvaha / predvaha trial lawyer / Br / barrister súdny advokát / advokát trial litigation súdna pokonávka / súdny spor trial offer skúšobná ponuka trial order skúšobná objednávka / objednávka na skúšku trial period skúšobná doba troubled loans problematické úvery truckage preprava kamiónom / tzv. kamiónovné true and fair opinion pravdivý / nestranný názor / pravdivý / nestranný výrok true and fair view on the financial position pravdivý / nestranný názor na finančnú situáciu true copy overená kópia truncation banková racionalizácia trust 1. finančný úver, 2. zverenectvo / správa / kurátorstvo / gescia, 3. Monopol, 4. nadácia trust agreement see / trust deed trust deed / deed of trust / trust agreement / trust indenture poručnícka zmluva / správcovská zmluva / kurátorská zmluva / gesčná zmluva trust indenture see / trust deed trustee poručník / správca / kurátor / gestor trustee in bankruptcy / trustee správca konkurznej podstaty trusteeship poručníctvo / správcovstvo / kurátorstvo / gescia trustworthiness of financial statements preukaznosť účtovných výkazov / dôveryhodnosť účtovných výkazov try sb on charges of bribery vyšetrovať (niekoho) / dôvodu obvinenia / úplatkárstva turnabout plan / turnaround plan / recovery plan ozdravný program / program ozdravenia turnkey construction výstavba na kľúč / stavba na kľúč TV license fee koncesionársky poplatok za televízor type of supply typ zdaniteľného plnenia / typ plnenia U.N. General Assembly Valné zhromaždenie OSN U.S. Supreme Court Najvyšší súd USA U.S. Treasury Bonds americké pokladničné dlhopisy U.S. Treasury Rate / UST rate / UST sadzba amerického ministerstva financií / americká diskontná sadzba ultimately responsible for celkovo zodpovedný za (niečo) / nesúci celkovú zodpovednosť za (niečo) unappealable decision právoplatné rozhodnutie (orgánu / pod.) unappropriated profits see / retained earnings unauthorized invoices neoprávnené faktúry uncertified stock / uncertified shares akcie bez osvedčenia / nelistinné akcie UNCITRAL Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo unclaimed taxes neuplatnené dane uncollectible debt see / bad debt unconcerned party nezainteresovaná strana unconditional bond / unconditional bezpodmienkový dlhopis unconsolidated data nekonsolidované údaje under administration / under imposed supervision / under forced supervision pod nútenou správou / v nútenej správe under advice to us / avízom na nás under Clause 12 podľa bodu 12 / podľa state 12 under English law podľa anglických zákonov / podľa anglického práva under house arrest / domácom väzení under investigation for alleged financial wrongdoing vyšetrovaný pre údajné finančné machinácie under legal compulsion / právneho donútenia under oath pod prísahou under the accruals concept podľa zásad časového rozlíšenia under the letter of the agreement podľa znenia dohody undercapitalization podkapitalizácia / nedostatočná kapitálová vybavenosť undermanned podzamestnaný underperforming company nedostatočne fungujúca spoločnosť understated price podsadená cena undertake an obligation / enter into an obligation prevziať záväzok / prevziať povinnosť undertake to do zaväzovať sa urobiť (niečo) / zaviazať sa urobiť (niečo) undertaking záväzok / prísľub / podnik undertaking agreement dohoda / záväzkoch underwrite / new bond issue upísať novú emisiu dlhopisov underwriting group upisujúca skupina / upisujúce konzorcium undistributable reserves see / nondistributable reserves undistributed profits see / retained earnings unearned income príjmy / nezávislej činnosti / príjmy / nezárobkovej činnosti unemployment benefit / UB / unemployment pay podpora / nezamestnanosti / podpora unemployment insurance poistenie / nezamestnanosti unemployment rate / rate of unemployment miera nezamestnanosti unfair competition nekalá súťaž / nekalá hospodárska súťaž unissued capital stock / Br / unissued share capital neemitované základné imanie unissued inventories / unissued stocks zásoby nevydané do spotreby / nespotrebované zásoby unit cost jednotkové náklady unit price jednotková cena unless otherwise stated / unless otherwise indicated pokiaľ sa neuvádza ináč unlisted bonds / nonquoted bonds nekótované dlhopisy / neregistrované dlhopisy unlisted company / nonquoted company nekótovaná spoločnosť / neregistrovaná spoločnosť unlisted securities / nonquoted securities nekótované cenné papiere / neregistrované cenné papiere unlisted securities market / nonquoted securities market trh nekótovaných cenných papierov / trh neregistrovaných cenných papierov unlisted stock / unlisted shares / unlisted equity / nonquoted stock / nonquoted shares / nonquoted equity nekótované akcie / neregistrované akcie unqualified audit opinion / clean audit opinion / Br / unqualified auditors' opinion / Br / clean auditors' opinion audítorský výrok bez výhrad / výrok audítora bez výhrad unqualified audit report / clean audit report / Br / unqualified auditors' report / Br / clean auditors' report audítorská správa bez výhrad / čistá audítorská správa unqualified legal opinion / clean legal opinion právny výrok bez výhrad / právne stanovisko bez výhrad unrelated party nezúčastnená strana / nespriaznená strana / neprepojená strana unresolved dispute nerozriešený spor / nevyriešený spor unsalable goods nepredajný tovar / predajaneschopný tovar unsecured debt nezabezpečený dlh unsecured loan nezabezpečený úver unsecured obligations nezabezpečené záväzky unskilled labor nekvalifikovaná pracovná sila unsubordinated debt nepodradený dlh / nepodriadený dlh until further notice / till canceled až do odvolania unused vacation time / unused vacation nevyčerpaná dovolenka / nečerpaná dovolenka up‐front fee zálohový poplatok / poplatok vopred upmarket pre solventnejších upon deducting po odpočítaní (niečoho) upsize / boost staff zvyšovať počet pracovníkov / zvyšovať stav personálu upsize / boosting staff zvyšovanie počtu pracovníkov / zvyšovanie stavu personálu use of / provision čerpanie rezervy / čerpanie opravnej položky used vacation time / used vacation čerpaná dovolenka useful economic life / economic life ekonomická životnosť useful life životnosť (stroja / pod.) usurer / loan shark úžerník usurious loan úžernícký úver utilities bill účet za dodávku energií utility / public utility / public utility service verejná služba / podnik verejných služieb / verejnoprospešná služba / verejnoprospešný podnik / verejnoprospešná vec / prirodzený monopol valid contract platná zmluva validate the data overiť správnosť údajov / overovať správnosť údajov validated by / authenticated by overil / za správnosť zodpovedá validity platnosť / právna sila / overená správnosť / správnosť validity period / duration doba platnosti valorized wages / index‐linked wages valorizované mzdy valuable assets majetkové hodnoty valuable client / creditworthy client bonitný klient valuable rights oceniteľné práva valuation oceňovanie / ocenenie / ohodnotenie valuation method / method of valuation oceňovacia metóda valuation methodology oceňovacia metodika / metodický postup oceňovania valuation report oceňovacia správa / správa / výsledku ocenenia value added services zhodnocujúce služby / zhodnocovacie služby value added tax / VAT daň / pridanej hodnoty / DPH value added tax return / VAT return daňové priznanie / dani / pridanej hodnoty / daňové priznanie / DPH value adding activities zošľachťovanie / zhodnocovanie / zhodnotenie value adjustments opravné položky (všeobecne) value an asset / valuate an asset oceňovať majetok / oceniť majetok / ohodnocovať majetok / ohodnotiť majetok value assets at par / value assets at face values oceňovať majetok nominálnymi hodnotami value date dátum valuty / valuta value drivers stimulátory hodnoty value fund hodnotový fond value‐based approach hodnotový prístup valued at $10,000 ocenený na 10 000 USD / ohodnotený na 10 000 USD / s hodnotou 10 000 USD variable cost variabilné náklady variable income securities cenné papiere / premenlivým výnosom / cenné papiere / pohyblivým výnosom VAT see / value added tax VAT payer platca DPH VAT registration certificate osvedčenie / registrácii pre DPH VAT registration No. registračné číslo DPH / DRČ (pre DPH) VAT‐able supply / VAT‐able supplies plnenie podliehajúce DPH VAT‐registered trader registrovaný platca DPH vault podzemný trezor vault cash / Br / notes and coin peňažná hotovosť / banke vehicle registration osvedčenie / evidencii vozidla / technický preukaz (vozidla) vehicle registry / vehicle registration office dopravný inšpektorát vendor predávajúci / dodávateľ / poskytovateľ venture capital / risk capital / development capital / mezzanine / equity capital rizikový kapitál / špekulatívny kapitál venture capitalist investor / oblasti rizikového kapitálu / Investor / oblasti špekulatívneho kapitálu venturer účastník spoločného podniku verdict ortieľ / verdikt verified copy overená kópia verify / document overiť doklad vertical integration zvislá integrácia / vertikálna integrácia vest st in / entrust sb with zveriť (niekomu) (niečo) veto / bill vrátiť návrh zákona / vetovať návrh zákona violate / ban on porušiť zákaz (niečoho) violate / law / violate an act porušiť zákon / porušovať zákon violate civil rights porušovať občianske práva violate human rights porušovať ľudské práva violation of civil rights porušovanie občianskych práv violation of human rights porušovanie ľudských práv violator násilník / narušiteľ visa‐free contact bezvízový styk void neplatný (a neúčinný) voluntary liquidation / voluntary winding‐up dobrovoľná likvidácia voluntary unemployment dobrovoľná nezamestnanosť vote sb into office zvoliť (niekoho) do funkcie voting rights hlasovacie práva voting stock / voting shares akcie / hlasovacím právom voucher privatization kupónová privatizácia wage mzda wage and salary administration / payroll accounting / Br / pay‐sheet accounting zúčtovanie miezd / platov / mzdové účtovníctvo wage category / wage grade mzdová tarifná trieda wage deductions zrážky zo mzdy wage increase mzdový nárast wage loss see / loss of wages wage restraint mzdové obmedzenie / brzdenie rastu miezd wage scale mzdová stupnica wage slip výplatná páska wages and salaries / labor costs / wages costs / wage cost / wage expense / wage spend mzdové náklady wages in kind naturálna mzda wages oncost mzdová réžia wages payable mzdové záväzky waiting time see / downtime waiver dišpenz / výnimka / vzdanie sa (nároku) / zrieknutie sa (práva) / zbavenie sa (povinnosti) waiver of immunity dišpenz imunity / vzdanie sa imunity / zrieknutie sa imunity warehouse management skladové hospodárstvo warehouse price / storehouse price skladová cena warehouse receipt see / materials returns note warehouse warrant / warrant skladový list / colná záruka / colná zábezpeka warehouseman / warehouser skladník / správca skladu warrant see / stock warrant / warehouse warrant warranty / warrantee záručný list / záručná listina / garančný list / garancia warranty period záručná doba / záručná lehota waybill sprievodka / expedičný list wear and tear bežné opotrebovanie / fyzické opotrebovanie / prevádzkové opotrebovanie / technické opotrebovanie weighted arithmetic average / weighted arithmetic mean vážený aritmetický priemer weighted average / weighted mean vážený priemer welfare see / social security welfare fund see / social security fund welfare system see / social security system what's not forbidden, is permitted čo nie je zakázané, je do‐volené whichever is the earlier / whichever occurs earlier / whichever occurs first / whichever occurs sooner podľa toho, čo nastane skôr while supplies last / Br / while stocks last do vyčerpania zásob while you wait na počkanie white knight biely jazdec wholesale banking veľkobankovníctvo / veľké bankovníctvo wholesale deposits veľkobankové vklady wholesale store / wholesale outlet veľkoobchodná predajňa / veľkoobchodné predajné miesto wholly owned subsidiary dcérska spoločnosť vlastnená na 100% / úplne vlastnená dcérska spoločnosť widen one's investor base rozšíriť svoju investorskú základňu widen the range of business / widen the scope of business rozšíriť predmet podnikania widows' pension vdovský dôchodok will / last will / testament závet / posledná vôľa / testament willful default úmyselné neplnenie willful misconduct zlovoľné konanie / úmyselné neplnenie / zneužitie právomoci / úmyselné zneužitie moci / úmyselné zlé správanie window dressing skrášľovanie skutočnosti window envelope obálka / okienkom (na adresu) wipe out the debts zmazať dlhy / vymazať dlhy with effect from March 1, 2000 see / effective from March 1, 2000 with impunity / unpunished beztrestne with recourse / regresom / s regresným právom / s právom spätného postihu withdraw / proposal stiahnuť návrh withdraw from / market stiahnuť sa / trhu withdraw money from an account vybrať peniaze / účtu withdrawals from / fund čerpanie fondu / čerpanie / fondu withholding zrážka / odpočet withholding tax zrážková daň within 30 days of / within 30 days after do 30 dní po (niečom) / v lehote 30 dní po (niečom) within limits / rámci povolenej normy within the law / within legal limits / medziach zákona without delay / without any delay bezodkladne / neodkladne without foundation in law nemať oporu / zákone / bez opory / zákone without prejudice to the rights bez vplyvu na práva / bez dotknutia sa práv without prior written consent bez predchádzajúceho písomného súhlasu without qualifying our opinion bez ďalších výhrad / nášmu výroku without recourse bez regresu / bez regresného práva / bez práva spätného postihu without reservation bez výhrad / bezvýhradný without sb's prior written consent / without the prior written consent of bez predchádzajúceho písomného súhlasu (niekoho) without the prior written consent from / without the prior written permission from bez predchádzajúceho písomného súhlasu (nie‐koho) without undue delay / without unreasonable delay / without any unreasonable delay bez zbytočného odkladu witness intimidation / witness bashing zastrašovanie svedkov witness stand / Br / witness box lavica svedkov witnesses for the prosecution svedkovia obžaloby words of art právne pojmy / právne výrazy work flow výkonové toky / toky výkonov / pracovné toky / toky prác / tok činností work in process / WIP / in‐process inventory / unfinished products / Br / work in progress / Br / stock in trade / Br / stocks rozpracovaná výroba / nedokončená výroba / tzv. zásoby na ceste work permit pracovné povolenie worker protection ochrana pracovníkov workforce recuperation benefit príspevok na regeneráciu pracovných síl working capital / operating capital prevádzkový kapitál / prevádzkové imanie / obežný kapitál / pracovný kapitál working capital loan prevádzkový úver working conditions pracovné podmienky / podmienky na prácu working life produktívny vek working papers povolenie pracovného pomeru mladistvého workpapers / supporting documents podklady / pracovné podklady / pomocné materiály World Bank / WB Svetová banka writ súdny prípis writ of summons súdne predvolanie / predvolanie na súd write back / provision / reverse / provision rozpustiť opravnú položku / zrušiť opravnú položku write down an asset znižovať hodnotu aktíva / znížiť hodnotu aktíva write off 1. odpisovať, 2. odpísať write off / bad debt odpísať nedobytnú pohľadávku write off against income odpísať / výnosov / vpísať do nákladov writebacks of provisions / reversals of provisions rozpustenie opravných položiek / rozpúšťanie opravných položiek writedown of an asset zníženie hodnoty aktíva / znižovanie hodnoty aktíva writeoff of / bad debt odpísanie nedobytnej pohľadávky written evidence / writs písomnosti written notice písomné oznámenie written reply písomná odpoveď written‐off receivables odpísané pohľadávky year‐end statements koncoročné výkazy year‐on‐year inflation medziročná inflácia year‐to‐date za obdobie roka do dnešného dňa year‐to‐year growth medziročný rast / medziročný nárast yield výnos (príjem) yield / return prinášať dôchodok / prinášať výnos yield curve výnosová krivka yield payout výplata výnosov your application has not been retained Vašej žiadosti sa nevyhovelo your claim is invalid Vaša reklamácia je neopodstatnená Your Honor! Vaša ctihodnosť! Your Ref: Vaša značka zero coupon bond dlhopis / nulovým kupónom zero dividend preferred stock prednostné akcie / nulovou dividendou / prioritné akcie / nulovou dividendou / preferenčné akcie / nulovou dividendou zero‐rated amount / nontaxable amount nezdaniteľná čiastka / čiastka nepodliehajúca zdaneniu zero‐rated bond nezdaniteľný dlhopis / dlhopis / nulovou daňovou sadzbou zoning approval / Br / planning permission stavebné povolenie

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.“
V prípade záujmu o vyskúšanie a pomôcť nám pri testovaní e-learningu sa zaregistrujte na našej stránke Zaregistrujte sa tu! a v prípade ak nájdete chybu alebo máte návrh na zlepšenie informujte nás na e-mailovej adrese info@accountigo.com. Veľmi nám tým pomôžete. Ďakujeme!